Continutiteit

Het gevaar van kiezen voor de individu

Gevaren voor de continutiteit

Een groot deel van de werkzaamheden voor de Europese Structuurfondsen bestaat uit de controle op rechtmatigheid van de uitgaven die door de projectuitvoerders bij de Europa worden gedeclareerd. Het Programmabureau controleert deze uitgaven op rechtmatigheid en adviseert de projectuitvoerders (bedrijven, overheden, kennisinstellingen).

De piek in het werk ligt, vanwege de overlap van de Europese structuurfondsen in de jaren 2015 en 2016. In die jaren wordt het 'oude' programma afgesloten en moet een groot deel van de uitgaven nog worden gedeclareerd en gecontroleerd. Tegelijk worden aanvragen in de 'nieuwe' periode ingediend en dienen deze te worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving.

Vanuit betrokken management is er gekozen voor een lange termijnoplossing voor de medewerkers. Medewerkers voor wie er op termijn geen plek meer is hebben een passende functie binnen de organisatie gekregen, voor de achtergebleven medewerkers is er de zekerheid dat er in de kleinere organisatie werk is.