Celebrating Kenny's Birthday™

SATURDAY, APRIL 12TH, 2014

Birthday with Kenny™

Saturday, April 12th, 10am-6:30pm

AMC Theaters 14/Irving Mall

watch a couple thrilling movies with friends

Agenda

9:30AM - Pre-movie gathering

10:00AM-12:30PM - Captain America: The Winter Soldier

1:30PM-4:00PM - Divergent

4:30PM-6:20PM - Oculus

6:30PM - Farewells