חקר במדעים

השפעת הטמפרטורה על תהליך הפוטוסנטזה

הסרטון

כותבת כמה מילים על הסרטון וכו וכו
השפעת טמפרטורה על לחץ הגז

עגדעדגעדג

געדגעדגעדגכעגכד
Big image