Big image

Newyddion CPD News

Awst 2014, August 2014

Datblygu Addysgu a Dysgu

Teaching and Learning Development

Hyfforddiant mis Awst

Bydd Hyfforddiant yr Haf 27-29 Awst yn canolbwyntio ar addysgu a dysgu yng nghwmni dau hyfforddwr eithriadol: Robert Powell (cynllunio gweithgareddau dysgu effeithiol) a Joanne Miles (gwella asesu’r dysgu ac adborth).


Caiff y cyfranogwyr hefyd eu cyflwyno i’r Fframwaith Addysgu a Dysgu a’r adnoddau ategol gyda channoedd o weithgareddau addysgu a dysgu newydd i chi eu defnyddio wrth gynllunio eich Cynlluniau Dysgu.


Mae hyfforddiant ALP yn hyfforddiant hanfodol i bob athro Lefel 3 y mis Awst hwn. Mae'r hyfforddiant hwn yn ymwneud â system newydd i osod targedau a bydd hefyd yn rhan o hyfforddiant ar Pro Monitor, ein rhaglen newydd i dracio myfyrwyr, yn ystod yr hydref.


Cysylltwch â Bethan White i neilltuo lle ar yr hyfforddiant.

August Training

Summer Training 27th-29th August is focussed on teaching and learning, with two exceptional trainers: Robert Powell (planning effective learning) and Joanne Miles (assessment for learning and feedback).


Delegates will also be introduced to the Teaching and Learning Framework and the supporting resources with hundreds of new teaching and learning activities for you to use as you plan your Schemes of Learning.


ALPs training is essential training this August for all Level 3 teachers. This training is about the new system of target setting and also will feed in to Autumn training on our new student tracking tool Pro Monitor.


Contact Bethan White to book places onto training.

Cynllun Dysgu (newydd)!

Mae dogfennau’r cynllun dysgu ynghyd â deunydd ategol bellach ar gael ar eich cyfer ar y fewnrwyd – addysgu a dysgu

Scheme of Learning (new)!


Scheme of learning documentation, plus support material is now available for you on the intranet - teaching and learning

Gwefannau Tiwtoriaid Personol

Yn llawn adnoddau a gwybodaeth pwysig ar gyfer Sefydlu a gweithgareddau ABCh ar gyfer y flwyddyn.

Personal Tutor Websites

Full of resources and important information on Induction, plus PSE activities for the whole year.
Big image

Pwnc Pwysig yr Hydref mewn Addysgu a Dysgu


Yn ystod y tymor hwn, byddwn yn canolbwyntio ar wella adborth. Edrychwch ar y fideo ar 'Adborth Gweithredol'.

Autumn Hot Teaching & Learning Topic

This term we are going to focussing on improving feedback. Check out the video on 'Actionable Feedback'.

Astudiaethau Achos Arfer Arloesol


Helpwch i rannu arferion arloesol ledled y coleg. Rydym eisiau gwybod am y pethau gwych rydych chi’n eu gwneud er mwyn rhannu syniadau a dulliau creadigol newydd o addysgu a dysgu.


Rhowch wybod i ni am eich arferion arloesol trwy lenwi’r ffurflen ar-lein syml hon.


Edrychwch ar rai o’r astudiaethau achos yr ydym wedi eu casglu o arferion arloesol y llynedd gan gynnwys defnydd Carl Roberts o flogio ym Moduro a enillodd Wobr Cymru am Ddefnydd Arloesol o Dechnoleg ym mis Gorffennaf. Hollol wych!

Innovative Practice Case Studies

Help share innovative practice across the College. We want to know all about the great things you're doing so that we can share new ideas and creative approaches to teaching and learning.


Let us know about your innovative practice by filling in this simple online form.


Have a look at some of the case studies we have collected from last year's innovative practice, including Carl Roberts' use of blogging in Automotive, for which he won the Wales' Innovative Use of Technology Award in July 2014. Superb stuff!

Newyddion CPD Arall

Other CPD News

Hyfforddiant Ar-lein ar Ddiogelu


Cwblhewch hwn nawr os gwelwch yn dda trwy glicio yma.

Mae’n rhaid i’r holl staff sicrhau eu bod wedi cwblhau hwn cyn gynted â phosibl.

Online Safeguarding Training

Please complete this now by clicking here.

All staff need to ensure that they have completed this as soon as possible.

Cynllun Lleoliad Gwaith Galwedigaethol

Eisiau treulio hyd at wythnos yn gweithio’n ôl yn eich lleoliad galwedigaethol/ diwydiannol? Ym mis Ebrill, cytunodd y Coleg ar y Cynllun Lleoliad Gwaith Galwedigaethol. Gellir gweld manylion y cynllun hwn ar dudalen Datblygu Proffesiynol mewnrwyd y staff.

Vocational Work Placement Scheme

Want to spend up to a week working back in your vocational / industrial setting? In April, the College agreed the Vocational Work Placement Scheme. Details of this scheme can be found on the staff intranet Professional Development page.

Eisiau cofrestru ar gwrs coleg eleni?

Gellir gweld manylion Cynllun Datblygu Cyflogwyr Coleg Cambria ar dudalen Datblygu Proffesiynol mewnrwyd y staff.

Want to enrol on a College course this year?

Details of Coleg Cambria's Employer Development Scheme can be found on the staff intranet Professional Development page.