גידול תפ"א מסטולונים

השוואה בין גידול תפ"א מפקעות לגידולן מסטולונים

החווה החקלאית קצרין

רוברט ארונוב ועודד בר שלום


מבוא

תפה"א מהווים מזון חשוב מאד בעולם בעיקר במזרח אירופה. חשיבות רבה קיימת לקיצור עונת הגידול כדי להמנע מנזקים של גשמי סוף הקיץ באירופה. לכן חיפשנו שיטה לקצר את משך גידול תפה"א. הרעיון שננסה הוא גידול סטולונים על תפ"א לפני הגידול ושתילתם כחומר ריבוי כתחליף לזריעת פקעות. בניסוי זה נבדוק באיזה מידה אורך עונת הגידול יושפע משתילת סטולונים בהשוואה לשתילת פקעות.

מתודולוגיה

הניסוי נערך ב-4 ערוגות שנשתלו בהם פקעות באומד של 4 למטר. לעומת 4 ערוגות בהן נשתלו סטולונים באמד של 10 למטר. מידי 3 ימים נרשמה ההצצה וחושב אחוז הצצה. חושבה סטיית התקן ונעשה מבחן t לבדיקת מובהקות.

Big image

תוצאות

שעור ההצצה של הסטולונים הגיע ל-96% בעוד ששיעור הצצה מפקעות היה 78%. התוצאות אינן מובהקות (p<0.06)

Big image

דיון ומסקנות

שעור ההצצה היה מירבי בטיפול הסטולונים אולם למרות המגמה המאד חדה, עקב מיעוט חזרות התוצאות אינן מובהקות.

סכום

על פי תוצאות הניסוי יש מגמה ברורה של שיפור באחוז הצצה משתילת סטולונים בהשוואה לפקעות תפ"א.

יש לציין כי מדד זה אינו מעיד על גובה היבול העתידי.