les fonts d'energia

dani sills

les fonts renovables

Son recursos naturals inesgotables perque es renoven constantment.Les mes importants son el sol,aigua,vent i biomassa.

sol aigua i vent

biomassa

Es l'énergia quimica de residus organics.