TEADMUSLOOME

Õppimine digiajastul

Mis on teadmusloome?

Teadmusloome (knowledge building) mõiste pärineb Bereterilt ja Scardamalialt (1993), kes eristavad omavahel õppimist ja teadmusloomet. Õppimine on seesmine protsess, mida on peaaegu võimatu jälgida ning mille tulemusel muutuvad õppija uskumused, hoiakud või oskused.

Teadmusloome on protsess

Teadmusloome on pidev protsess, mille järgi teadmus läbib neli etappi:

sotsialiseerimine,

eksternaliseerimine,

kombineerimine,

internaliseerimine (SECI).

Teadmusloome olemus

Väikesest saab suur - aga suurt pole väikeseta (Sarv 2007)