Rose City Park Elementary School

Newsletter February 10th, 2023

Một Cộng Đồng Học Tập Và Cùng Nhau Phát Triển

A Community Learning and Growing Together

Rose City Rose City, that's are school all the kids are (wonderful) and they're (cool).

They like to read, they like to write and they study their math day and night.

Be respectful be responsible and always be safe and always keep a big smile on your face...

Go Otters


Chillin'ThePoet


Written permission required to copy or transmit this poem.

Message from Principal Bacon

February 10th, 2023

Dear RCP Families,


This week we kicked off Black History Month with an assembly focused around inclusion. Our assembly included 5th grade leaders sharing this quote: “Diversity is a fact. Inclusion is an act” along with their thoughts about what it means to be inclusive. This theme ties into a series of lessons teachers will be using in their classrooms from our new Social Emotional Learning curriculum: Caring Schools Community.


A 3 time Special Olympic gold medalist and relative of Ms. Mac, who is African American, created a special video for our students based on questions sent to him from our 5th graders. His story inspired all showing how hard work can pay off and how inclusion of all matters.


Finally we welcomed Chillin The Poet, a local Black author, who engaged us all in reading his book and sharing his inspiring story of following his passion to overcome his challenges learning to read and write. See below for more details and pictures.


As we continue to celebrate Black History Month, 5th Graders will be reading BLM principles daily starting next week to inspire and provide opportunity for reflection and discussion in their classes. Teachers are also including lessons celebrating and honoring the contributions of African Americans to the history of our country and we will welcome West African drumming at lunchtime on Tuesday, February 21st.


Our assemblies and monthly themes will continue for the rest of the year. Here there are:


 • March: Courage and Women’s History Month

 • April: Perseverance and National Arab American Heritage Month

 • May: Kindness and Asian Americans, and Native Hawaiians, and Pacific Islanders Month

 • June: Pride Month - Field day and Jr. Rose ParadeIn Solidarity,


Principal Bacon


—----------------------------------------------------------------------


Ngày 10 tháng 2 năm 2023


Chào Các Gia Đình RCP,


Tuần này, chúng tôi đã khởi động Tháng Lịch Sử Người Da Đen với một cuộc họp tập trung vào việc hòa nhập. Cuộc họp của chúng tôi bao gồm các nhà lãnh đạo lớp 5 chia sẻ câu nói sau: “Sự đa dạng là một thực tế. Hòa nhập là một hành động” cùng với suy nghĩ của họ về ý nghĩa của việc hòa nhập. Chủ đề này liên quan đến một loạt bài học mà giáo viên sẽ sử dụng trong lớp học của họ từ chương trình Học tập Cảm xúc Xã hội mới của chúng tôi: Quan Tâm Trường Học Cộng Đồng.

Người từng 3 lần đoạt huy chương vàng Olympic Đặc biệt và là họ hàng của cô Mac, người Mỹ gốc Phi, đã tạo một video đặc biệt cho học sinh của chúng ta dựa trên các câu hỏi mà học sinh lớp 5 gửi cho anh ấy. Câu chuyện của anh ấy đã truyền cảm hứng cho tất cả những người chỉ ra rằng làm việc chăm chỉ có thể được đền đáp như thế nào và bao gồm tất cả các vấn đề như thế nào.


Cuối cùng, chúng tôi đã chào đón Nhà thơ Chllin, một tác giả người Da đen địa phương, người đã lôi cuốn tất cả chúng tôi đọc cuốn sách của anh ấy và chia sẻ câu chuyện đầy cảm hứng về việc theo đuổi đam mê để vượt qua những thử thách khi học đọc và viết. Xem bên dưới để biết thêm chi tiết và hình ảnh.


Khi chúng ta tiếp tục kỷ niệm Tháng Lịch sử Người Da đen, Học sinh lớp 5 sẽ đọc các nguyên tắc BLM mỗi ngày bắt đầu từ tuần tới để truyền cảm hứng và tạo cơ hội suy ngẫm và thảo luận trong lớp học của các em. Các giáo viên cũng đưa vào lớp các bài học kỷ niệm và tôn vinh những đóng góp của người Mỹ gốc Phi đối với lịch sử của đất nước chúng ta và chúng ta sẽ chào đón tiếng trống của người Châu Phi vào giờ ăn trưa vào Thứ Ba, ngày 21 tháng Hai.


Các cuộc họp và chủ đề hàng tháng của chúng tôi sẽ tiếp tục trong phần còn lại của năm. Đây là những chủ đề:


 • Tháng 3: Lòng Dũng cảm và Lịch sử Phụ nữ

 • Tháng Tư: Kiên trì và Di sản Quốc gia của người Mỹ gốc Ả Rập

 • Tháng 5: Lòng tốt và người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người dân các đảo Thái Bình Dương

 • Tháng 6: Tự hào - Ngày thực địa và Cuộc diễu hành Hoa hồng Jr.


Trong Đoàn Kết


Hiệu Trưởng Bacon

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS and UPDATES THÔNG BÁO VÀ CẬP NHẬT QUAN TRỌNG

Chillin The Poet Nhà Thơ Chillin

Chillin The Poet: Our school welcomed Chillin the Poet this month as a part of our Black History Month assembly centered around inclusion. The students enjoyed his energy, message and of course Triple C - his courageous coyote mascot from his book! I want to give a big thank you Edee at Sunrise Books for connecting him to our school!

-Beth Ivester, School Librarian


Nhà Thơ Chillin: Trường chúng ta đã chào đón Nhà thơ Chillin vào tháng này như một phần của cuộc họp Tháng Lịch sử Da đen của chúng ta xoay quanh vấn đề hòa nhập. Các học sinh rất thích năng lực, thông điệp của anh ấy và tất nhiên là Triple C - linh vật sói đồng cỏ dũng cảm trong cuốn sách của anh ấy! Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Edee tại Sunrise Books vì đã kết nối anh ấy với trường của chúng ta!

-Beth Ivester, Thủ thư trường học

Vaccinations: School Exclusion Day is Feb. 15th

Shots are required by law for all children in schools, preschools and child care facilities in Multnomah County. If your child’s vaccination records are incomplete, you will have received a letter. To avoid missing school or child care, get your child up to date on their vaccinations as soon as possible. Make a vaccine appointment now, as there may be a long wait. For more information go to: multco.us/health/news/catch-now-school-vaccines


Chích Ngừa: Nghỉ học sau Ngày 15 tháng 2 nếu không chích ngừa

Theo luật quy định, tất cả trẻ em ở trường học, trường mầm non và các cơ sở chăm sóc trẻ em tại Quận Multnomah đều phải chích ngừa. Nếu hồ sơ chích ngừa của con bạn không đầy đủ, bạn sẽ nhận được một lá thư. Để tránh việc nghỉ học hoặc chăm sóc trẻ em, hãy cập nhật thông tin hồ sơ chích ngừa của con em bạn càng sớm càng tốt. Đặt lịch hẹn chích ngừa ngay bây giờ, vì có thể phải chờ đợi lâu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: multco.us/health/news/catch-now-school-vaccines

Vietnamese Exclusion Day Poster


English and Spanish Exclusion Day Posters

PHIẾU ĐẶT MUA NIÊN GIÁM YEARBOOK ORDER FORMS

Vui lòng kiểm tra ba lô học sinh của bạn để biết các mẫu đơn đặt mua cuốn niên giám và đặt mua ngay khi có thể bằng cách sử dụng mẫu đơn hoặc trực tuyến. Xem liên kết dưới đây để đặt mua trực tuyến.


Phiếu Đặt Mua Niên Giám 2022-2023


Please check your student’s backpacks for yearbook order forms and place your orders as soon as you can. You can do this using the form or online. See the link below to order online.


2022-2023 RCP Yearbook Online Order Form

Big picture
Big picture

RCP Site Council

RCP Site Council:

Meetings: Mondays 3:30-5:00: February 27th, March 13th, April 10th, May 8th and June 5th.

Location: Room 215

Agenda and Minutes


Uỷ Ban Hội đồng RCP:

Các cuộc họp: Thứ Hai 3:30 - 5:00: 30 tháng 1, 27 tháng 2, 13 tháng 3, 10 tháng 4, 8 tháng 5 và 5 tháng 6.

Địa điểm: Phòng 215


Chương trình nghị sự và Biên bản

Big picture
Big picture
Big picture

Nghệ thuật Art

Nghệ thuật: Hãy xem trang triển lãm RCP Art Gallery, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những tác phẩm nghệ thuật độc đáo được thực hiện bởi các học sinh của chúng ta


Art: Check out RCP Art Gallery, you will be amazed to see the unique artworks that are done by our students.

Read for the Roses Đọc cho Hoa hồng

Read for the Roses:

We just finished the first week of our 3rd Annual Read for the Roses program! Keep an eye out for game boards in backpacks! Weekly boards will be coming home each Friday for students to keep track of reading minutes at home and at school. If your student listens to reading, reads to self etc. mark the minutes down for your child. Reading minutes will be counted up each Friday along with participation prizes each week thanks to our amazing PTO. The top readers in each grade, and the top grade (K-2) and (3-5) will get special prizes at the conclusion of the program! All readers have until Friday, March 3rd to count as many reading minutes as possible. Thank you PTO for supporting this program for the third year in a row!

Beth Ivester, RCP Teacher Librarian


Đọc cho Hoa hồng:

Chúng tôi vừa kết thúc tuần đầu tiên của chương trình Đọc vì Hoa hồng hàng năm lần thứ 3! Hãy để mắt đến các bảng trò chơi trong ba lô! Các bảng hàng tuần sẽ đến nhà vào thứ Sáu hàng tuần để học sinh theo dõi số phút đọc sách ở nhà và ở trường. Nếu học sinh của bạn nghe đọc, tự đọc, v.v. hãy đánh dấu số phút cho con bạn. Số phút đọc sẽ được tính vào thứ Sáu hàng tuần cùng với giải thưởng tham gia mỗi tuần nhờ PTO tuyệt vời của chúng tôi. Những độc giả hàng đầu trong mỗi lớp và lớp cao nhất (K-2) và (3-5) sẽ nhận được giải thưởng đặc biệt khi kết thúc chương trình! Tất cả độc giả có đến Thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 để đếm càng nhiều phút đọc càng tốt. Cảm ơn PTO đã hỗ trợ chương trình này trong năm thứ ba liên tiếp!

Beth Ivester, Giáo viên Thư viện RCP


Parent Office Hours with the TAG Department/Giờ làm việc của Phụ huynh với Bộ phận TAG:

Ask questions and receive information related to TAG identification, services, processes, etc. We will meet on Zoom, 6:00-7:00 PM on 2/22/23, 3/22/23, 4/26/23, and 5/31/23.

Zoom link for Parent Office Hours with the TAG Department


(TÀI NĂNG/NĂNG KHIẾU) Đặt câu hỏi và nhận thông tin liên quan đến nhận dạng TAG, dịch vụ, quy trình, v.v. Chúng ta sẽ gặp nhau trên Zoom, 6:00 - 7:00 TỐI vào ngày 2/22/23, 3/22/23, 4/26/23 và 5/31/23.

Liên Kết Zoom cho Giờ làm việc của Phụ huynh với Bộ Phận TAG

Sự Kiện Sắp Tới/Upcoming Events:


 • Upcoming Events:

  • February: Black History Month

  • February 17th: District Professional Development Day = NO SCHOOL

  • February 20th: President’s Day = NO SCHOOL

  • March 1st: Class Picture Day

  • March 2nd: Vietnamese Dual Language Immersion Prospective Parent Informational Meeting 1-2 pm and 6:30-7:30 pm in Auditorium

  • March 7th: Vietnamese Dual Language Immersion Prospective Parent Informational Meeting 6:30-7:30 pm Online: Zoom link

  • March 25th - April 2nd: Spring Break


  Những Sự Kiện Sắp Tới:


  • Tháng Hai: Tháng Lịch sử Người Da Đen

  • Ngày 17 tháng 2: Ngày Phát triển Chuyên môn của Học khu = NGHỈ HỌC

  • Ngày 20 tháng 2: Ngày Tổng thống = NGHỈ HỌC

  • Ngày 1 tháng 3: Ngày Chụp Hình Lớp

  • Ngày 2 tháng 3: Họp Thông tin về Chương trình hòa nhập Song ngữ Tiếng Việt dành cho Phụ huynh 1-2 giờ chiều và 6:30-7:30 tối tại Hội

  • Ngày 7 tháng 3: Họp thông tin về Chương trình hòa nhập Song ngữ Tiếng Việt dành cho Phụ huynh 6:30-7:30 tối Trực tuyến: Zoom link

  • Ngày 25 tháng 3 - 2 tháng 4: Nghỉ Xuân