מקורות אנרגיה מתכלים ומתחדשים

מגישים:טל קליאוט ודביר יהודה