АСНОМ

Создавање на македонската национална држава

Иницијативен одбор

Формиран е со цел да го организира одржувањетѕо на АСНОМ. Организатори биле Кузман Јосифоски- -Питу, Методија Андонов - Ченто, Љупчп Арсов.

Одржување на АСНОМ

Првото заседани на АСНОМ одржано е на 2.08.1944г. во манастирот Прохор Пчински(денеска во Р.Србија). На седницата присуствувале делегати од сите делови на Македонија.

АСНОМ низ слики