GAMES , GAMES, GAMES

משחקים לאוצר המילים - חפצי בית הספר ברמות שונות

הורים ותלמידים יקרים,

במסגרת הכנת התלמידים לכיתה ד' ורצון לשמור על הידע שנרכש.

החלטתי להכין לכם תבנית קבועה של תרגול הכולל - רשימת אוצר המילים , משחקים ברמות שונות , שיר או תרגול בעלפה.

בכל קבוצה של מילים ישנן מילים שנלמדו ואף חדשות.בהצלחה

עדיה ניפוסי

School Supplies - Talking Flashcards
רשימת מילים

אוצר המילים ראשוני

רשימת מילים

אוצר המילים למתקדמים.

דפי עבודה

פתחו את האתר והדפיסו את דפי התרגול.