СВОБОДНИ МЕСТА

ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" град Кърджали

АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА 4 места

Срок на обучение – 5 ГОДИНИ

Професионални умения и компетенции – Главна цел на обучението е учениците да получат знания по основните теоретични принципи и практическа реализация на електронните системи в автомобила, модули за управление, сензори, датчици и електрообзавеждане. Завършилите ученици ще придобият правоспособност за управление на МПС от категория В, ще са запознати с конструкцията на двигателите с вътрешно горене, с основните механизми и системи в автомобилите, ще могат да диагностицират и отстраняват повреди.

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 4 места

Срок на обучение – 4 години

Професионални умения и компетенции – Специалността дава възможност за придобиване на знания и умения за извършване на монтаж, поддържане и ремонт на електрически инсталации, табла, кабелни съоръжения и електрообзавеждането на производствени механизми, както и за проектирането на електроразпределителни мрежи и уредби.

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 5 места

Срок на обучение – 4 години

Професионални умения и компетенции – Завършилите специалността ученици ще могат да създават и администрират локални компютърни мрежи, да ги свързват към Интернет/Интранет, да асемблират и конфигурират компютърни системи, както и да поддържат необходимия за тяхната работа софтуер и хардуер.


ОБЩЕЖИТИЕ

В близост до учебния корпус на ПГЕЕ, за учениците, които пътуват от други населени места е осигурено общежитие с всички необходими условия . То разполага със стаи с по 3 легла, зали за самоподготовка. Към общежитието има възпитатели, които присъстват денонощно в общежитието, за да помагат при решаването на битови проблеми, както и да следят за съблюдаването на вътрешния ред.

ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" град Кърджали