Les comunitats autònomes.

L'Administració local

Les institucions autonòmiques

La constitució estableix que l'organització institucional autonòmica es basarà en:

  • Assemblea Legislativa
  • Consell de Govern: President, Videpresidents, Consellers
  • Tribunal Superior de Justícia: Civil, penal, social, contenciosa administrativa


Organització dels munisipis de règim comú

El govern i l'administració municipals estan integrats fonamentalment per uns òrgans necessaris, que han d'estar presents en tots els municipis.

Aques òrgans son:  • Batlle: Son elegits pels regidors
  • Ple: Esta forma pel batlle i els regidors, es de màxima representació política.
  • Junta de Govern local: Està integrada pel batlle i un nombre de regidors no superior a 1/3 del seu nombre legal.
  • Òrgans complementaris: Hi ha òrgans complementaris i regulats pels mateixos municipis o per les comunitats autònomes.

Govern provincial

El Govern i l'administració de les províncies són responsabilitats de les diputacions o altres corporacions de caràcter representatiu.

ÒRGANS PROVINCIALS DE GOVERN

Big image

Els òrgans de govern necessaris

Aquest òrgans són:


- El president de la Diputació: és l'òrgan unpersonal encarregat de presentar la Diputació i de dirigir el Govern i l'Administració.


- Ple de la Diputació: Està integrat per tots els diputats provincials, elegits cada quatre anys.


- Vicepresidents: Són nomenats lliurement pel president entre els membres de la Junta de Govern


- La junta de Govern: esta integrat pel president i un nombre de diputats no superior a una tercera part total, nomenats i separats lliurement pel president.

Règims provincials especials

  • Comunitats autònomes uniprovincials
  • Comunitats insulars
  • País Basc