Sipo pou pran desizyon

Supported Decision Making

Thursday, Aug. 11th, 4pm

This is an online event.

Nan Atelye Sa

Imajine w gen kapasite w pou pran desizyon, siyen kontra, vote, defann dwa w nan tribinal oswa chwazi tretman medikal yo retire tou senpleman paske w gen yon andikap. Pou anpil moun ki gen andikap, sa a se yon reyalite nan lavi, ak konsekans yo ka grav. Lè endividi yo manke kapasite legal pou yo aji, yo pa sèlman vòlè dwa yo genyen pou yo jwenn yon rekonesans egal devan lalwa, yo vòlè yo tou kapasite yo pou yo defann ak jwi lòt dwa moun. Gadyen ak titè k ap aji nan non moun ki andikape pafwa pa aji nan enterè moun y ap reprezante a; pi mal, pafwa yo abize pozisyon yo nan otorite, vyole dwa lòt moun.

Jeanne Petit, Antrene pou paran

"Jeanne Petit se antrenè paran nou yo ki pral prezante atelye nou yo ak pwogram yo bay fanmi ki pale kreyòl nou yo. Jeanne gen plis pase 15 ane eksperyans nan tout aspè nan andikap soti nan dyagnostik, enklizyon ak k ap viv poukont li, ak plis ankò ... eksperyans pèsonèl Jeanne a ansanm ak yon apwòch miltikiltirèl nan chèche solisyon ede l vin yon patisipe, inovatè, paran paran k ap chèche resous ansanm ak manm nan kominote li. "