ROC Flevoland

Sociaal Agogisch werker

Aanwezig of Afwezig!

  1. Voor alle onderwijsactiviteiten geldt een deelname- en dus een aanwezigheidsplicht.
  2. Als een student ziek is dan moet hij dit tussen 08.00 en 09.00 uur melden op de eerste ziektedag. 036-5495900
  3. Als de student onder de leerplicht of kwalificatieplicht valt en zonder reden zestien uur in vier aaneengesloten schoolweken verzuimt, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de student is ingeschreven. In dit geval kan de school de ondernemersovereenkomst beëindigen.
  4. De student is verplicht om zich bij binnenkomst in te checken en tijdens het naar buiten gaan ook weer uit te checken.Sport op het ROC

Studenten van alle BOL-opleidingen krijgen van ROC flevoland elk jaar sport aangeboden, wat bestaat uit SportKeuzeProgramma (SKP) en/of het vaste sportprogramma. De SKP bestaat uit cursussen, clinics, toernooien en sportreizen.


  • 2 x 10 weken sport in de gymzaal.
  • Minimaal 32 SKP- punten.
  • Deelname aan de fittest.

Vakken

* Nederlands , Persoonlijke ontwikkeling
* Rekenen , Beeldende vorming

* Presenteren, Kennis Van Doelgroep
* Studie loopbaan begeleiding , Leef & Werkomgeving

* Sociale Zekerheid , Project

* Muziek