Poznajme naše regióny

eTwinning projekt

Big picture
Big picture

partnerské školy
Střední zemědělská škola Čáslav, Česká republika
+
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Big picture

O projekte

Cieľom projektu je oboznámiť sa s kultúrnymi a historickými pamiatkami regiónu partnerskej školy a spoznať ho aj prostredníctvom miestnych zvykov a ľudových tradícií.

Kompetencie:

komunikačné, digitálne, naučiť sa učiť sa

Ciele:

- integrácia projektu do vzdelávacích plánov predmetov cestovný ruch, spoločenská komunikácia, materinský jazyk, geografia, dejepis

- efektívne pracovať so slovenským a českým textom

- rozvinúť svoje technologické zručnosti využívaním nástroja web 2.0

- zvyšovať povedomie o dôležitosti a bezpečnosti internetu

- podporovať tímovú prácu žiakov

Postup práce:

November 2017 – oboznámenie študentov s projektom, predstavenie účastníkov projektu, moja škola, tvorba loga projektu – padlet, tagul

December 2017 – Vianoce v regióne – vianočné tradície, vianočné menu, fotorecepty, vianočné stolovanie, vianočné pozdravy partnerskej škole, vianočné trhy, vianočné darčeky pre starých rodičov, medovníky pre osamelých ľudí – joomag, animoto

Január 2018 – Moje mesto – kvízy o meste, Ľudové tradície – zvuková nahrávka ľudovej piesne, prehliadka krojov, ľudové remeslá – stretnutie s ľud. majstrom, naučiť sa vyrobiť jednoduchý výrobok - prezi, quiziz, videá

Február – Kultúrne a historické pamiatky v regióne – návšteva kultúrno-historickej pamiatky regiónu, quiziz , google.doc

Marec – Veľkonočné sviatky – veľkonočné zvyky v regióne, menu, fotorecepty, stolovanie –movie maker, animoto, videá

Apríl – hodnotenie projektových aktivít študentmi – ankety, prezentácia projektu na stránke školy, verejnosti - iankety

Máj – tvorba záverečných materiálov o projekte, e -digitálna kniha, prezi

Očakávané výsledky:

- Spoznať kultúrno-historické pamiatky a zvyky regiónov partnerských škôl prostredníctvom exkurzií a materiálov spracovaných rôznymi ikt nástrojmi

- rozvoj kreativity u študentov

- naučiť sa pracovať v tíme

- výmena skúseností z motivačných aktivít medzi učiteľmi partnerských škôl

- prezentovať projekty v priestoroch školy a na verejnosti

- vytvoriť výstupové materiály- e digitálna kniha, prezi

• Predstavujeme sa

link na stránku projektu

https://twinspace.etwinning.net/50964/pages/page/296251

V padlete sa predstavili študenti a učitelia partnerských škôl - SOŠ ekonomickej zo Spišskej Novej Vsi a Stŕední zemědelské školy v Čáslavi.

link na padlet: https://padlet.com/kovalicova_d/9ir8ujgy031p
Big picture

• Projektové tímy

linka na stránku projektu:

https://twinspace.etwinning.net/50964/pages/page/296255

Na prvom zábere sú študenti 2. A SOŠ ekonomickej, odbor obchodná akadémia, zo Spišskej Novej Vsi a na druhej snímke študenti 3.A SZeŠ v Čáslavi - odbor cestovný ruch.
Učitelia
- Ing. Ľudmila Lengvarská, RNDr. Darina Kovaličová, SNV
- Mgr. Rudolf Meduna, Čáslav
Big picture
Big picture

• Logo projektu

link na stránku projektu:

· https://twinspace.etwinning.net/50964/pages/page/296256


Zo študentských návrhov loga sme hlasovaním v ankete určili najvhodnejšie logo pre náš projekt.

link na anketu:

· http://www.iankety.sk/dotaznik/398102422/1/

• Vianoce v regióne

Predvianočné a vianočné aktivity českých a slovenských študentov sú zobrazené v e-magazíne "Vianoce v regióne".
link na e-magazín:

https://joom.ag/M0yY

Big picture

• Moje mesto

Slovenskí a českí študenti riešili kvízy o partnerských mestách a ich okolí , ktoré si navzájom pripravili.

Vytvořili jsme kvíz: "Jak znáte město Čáslav?"

Kvíz najdete na: https://quizizz.com/admin/quiz/5a704a8c6043b5001d3190cf

Připravili jsme A - Z kvíz o městě Čáslavi

Big picture
Big picture

Slovenskí študenti pripravili úlohy s doplnením krátkej odpovede po vzhliadnutí doporučených materiálov z youtube. Aktivita bola spracovaná podľa ikt nástroja Scavenger Hunt.

link na materiál : https://goo.gl/g91kg7

Big picture

• Ľudové tradície a zvyky v našich regiónoch

Rôzne aktivity študentov pri získavaní materiálov o ľudových tradíciách a zvykoch v ich regióne je spracovaný podrobne na stránke projektu a výstupom z aktivity je materiál vytvorený s použitím ikt nástroja prezi.
link:

https://prezi.com/qk0zwx4rm5tr/lidove-zvyky-a-tradice/

Big picture

• Veľkonočné sviatky

Materiály s veľkonočnou tematikou sú spracované v ikt nástroji prezi.
Link :

prezi.com/_37fq1jgnwiw

Big picture

• Kultúrne a historické pamiatky UNESCO v regióne

Kultúrne a historické pamiatky UNESCO v regióne.

K spoznávaniu kultúrnych a historických pamiatok našich regiónov študenti zvolili hlavne kultúrne a historické pamiatky UNESCO. Niektoré pamiatky sme navštívili osobne, informácie o zvyšných pamiatkach zabezpečili študenti,ktorí bývajú v ich blízkosti. Vytvorené materiály sme spracovali cez ikt nástroj joomag do e-magazínu - Kultúrne a historické pamiatky UNESCO v regióne.

Link na e-magazín: http://joom.ag/CktY

Big picture

Ďalšie projektové aktivity zamerané na spoznávanie histórie našich regiónov :

Ďalšie projektové aktivity zamerané na spoznávanie histórie našich regiónov :
-

Vypracovali jsme prezentace o okolí města Čáslav a vytvořili výukové plakáty o cestovním ruchu v regiónu.

Big picture
-

Pri príležitosti Medzinárodného dňa turistických sprievodcov sme sa zúčastnili besedy so zanieteným turistom p. Buzom.

Big picture

Prezreli sme si expozíciu múzea vo svojom meste - XVl. spišských miest. Lektorka nám priblížila vo svojom vystúpení históriu vzniku XVl. spišských miest. Fotoreportáž z akcie sa nachádza v e-booku- Návšteva múzea v Spišskej Novej Vsi.

Link na e-magazín:

https://www.calameo.com/books/0043233945b7b094a98a9

Big picture

Zapojili sme sa do atwinning akcie - Europe Day 2018: European cultural heritage picture collection!

Učiteľ vytvoril puzzle s obrázkom zo svojej krajiny, študenti skladali puzzle z rôznych krajín a prtsc umiestnili do padletu.

Link na padlet: https://padlet.com/eTwinproject/europeday2018

- náš materiál vytvorený učiteľom a vložený do medzinárodného padletu:

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=032c5fe217c6

Big picture
časť príspevkov študentov 2.A do medzinárodného padletu:
Big picture

• Hodnotenie projektových aktivít


1. Hlasovanie za najlepší návrh loga projektu - z ponúknutých návrhov vytvorených študentmi mali účastníci ankety určiť logo,ktoré najviac vystihuje náš projekt

http://www.iankety.sk/dotaznik/397383780/1/

víťazné logo - autori - študenti z Čáslavi

2. Vianoce - anketa - IT nástroj iankety.sk - úlohou je určiť najkrajšie vianočné stolovanie. Ankety sa môžu zúčastniť nielen účastníci projektu, ale aj nimi oslovení respondenti. Asi bude ťažké rozhodnúť.....každá dekorácia má svoje čaro

http://www.iankety.sk/dotaznik/397383780/1/

3.Moje mesto ČÁSLAV

Vytvořili jsme kvíz: "Jak znáte město Čáslav?"

Kvíz najdete na: https://quizizz.com/admin/quiz/5a704a8c6043b5001d3190cf

Tomáš : Študenti zo SNV po prezretí kvízu - "Jak znáte město Čáslav?", odpovedali na otázky ďalšieho kvízu "Jak znáte město Čáslav?". Prvý kvíz sme použili ako študijný materiál. Nebolo to najľahšie, ale danú úlohu sme splnili. Úlohy sme riešili v dvojiciach. Spracovanie kvízov bolo na výbornej úrovni.

4. Vyhodnotenie kvízu o Spišskej Novej Vsi a jej okolí

vedomostí o Spišskej Novej Vsi a jej blízkom okolí si preskúšali študenti partnerskej školy z Čáslavi. Odpovede mohli zistiť po prehliadnutí doporučených videí pri každej otázke.

Big picture
Big picture
Big picture

• Bezpečnosť aktivít na internete

· Študenti patrnerských škôl sa v projekte ako aj na vyučovaní venovali otázkam bezpečnosti pri vkladaní hlavne osobných materiálov na sociálne siete. Pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet odpovedali na anketové otázky o kyberšikane, pripravené študentmi slovenskej školy. V ankete sme použili ikt nástroj iankety.sk. Ankety sa zúčastnili aj študenti z Čáslavi.Výsledky anonymnej ankety za jednotlivé partnerské školy nezverejňujeme, k dispozícii ich má vedenie školy a školský psychológ.

· 8.02.2018 - Deň pre bezpečnejší internet

· http://www.iankety.sk/dotaznik/397696910/1/

· Our Safer Internet Day 2018

· Slovenskí študenti sa zúčastnili aj akcie na ETWINNING LIVE - Our Safer Internet Day 2018- o bezpečnom internete. Úlohou akcie bolo vytvoriť logo pre danú akciu na škole a uviesť aktivitu.Použili sme našu anketu o kyberšikane. Výsledky zapojenosti do akcie sú v nasledujúcom padlete:

· https://padlet.com/najouansl/gm20zrrfzty7

Big picture

• Hodnotenie projektu

V dotazníku, vypracovaným Mgr.R. Medunom a študentmi z Čáslavi, vyjadrili slovenskí a českí študenti svoj názor na priebeh eTwinning projektu " Poznajme naše regióny". Spoločné vyhodnotenie všetkých získaných údajov od účastníkov eTwinning projektu previedli Ing.Ľ.Lengvarská, RNDr.D.Kovaličová a študenti zo SNV. Podľa výsledkov dotazníka študenti pri realizácií aktivít eTwinning projektu získali nové vedomosti, naučili sa viac tímovej práci, spoznali kultúrne a historické pamiatky miest a okolia partnerských škôl a čo je hlavné, majú chuť v novom školskom roku pracovať na novom spoločnom projekte. Grafické spracovanie výsledkov prieskumu sa nachádza v e-booku spracovanom prostredníctvom ikt nástroja calameo.
link na materiál:

https://www.calameo.com/books/0043233940e0379439a7a

Big picture

• Prezentácia projektu

Link na stránku projektu:

Big picture
Big picture
Big picture
Big picture

IIl. ročník Akademického dňa

18. apríla 2018 sa v jedálni našej školy uskutočnil Akademický deň. Predstavili sa na ňom študenti II. – IV. ročníka. Prezentovali súťaže, projekty, SOČ-ky, zážitkové formy učenia, športové akcie, aktivity, s ktorými sa zúčastnili na regionálnych, okresných i krajských súťažiach.

https://sosesnv.edupage.org/news/#news-733

• Záver projektu

priebeh etwinning projektu a spoločné výstupové materiály sú spracované prostredníctvom ikt nástroja smore.
link na výstupový materiál:
https://www.smore.com/f6zec-poznajme-na-e-regi-ny

Big picture
link na e-magazín:

https://joom.ag/M0yY

Big picture
link na prezi:

prezi.com/_37fq1jgnwiw

Big picture
Link na e-magazín: http://joom.ag/CktY
Big picture
Big picture

link na prehľad hlavných projektových aktivít k poznávaniu regiónov cez tradície a kultúrno historické pamiatky:

https://www.thinglink.com/scene/1057630895608954881

Big picture
Big picture