Presentatie Melanie & Heleen

Groep 4

Hebben de directie en het OR samen overleg?

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. Hij bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben. De omvang en samenstelling kan per bedrijf verschillen.

Hoe gaat de kandidaatstelling voor verkiezingen van de OR in zijn werk?

Tijdens de OR-verkiezingen krijgen werknemers de kans om de leden voor de ondernemingsraad (OR) te kiezen. Het is hierbij de bedoeling dat de verschillende groepen werknemers in de organisatie ook zoveel mogelijk in de OR vertegenwoordigd zijn. De verkiezingsprocedure is terug te vinden in het OR-reglement. Hierin staat precies welke stappen de OR-leden moeten nemen om de OR-verkiezingen eerlijk, succesvol en volgens de regels te laten verlopen. De OR-verkiezingen vinden plaats bij geheime en schriftelijke stemming aan de hand van kandidatenlijsten. Hierbij mogen zowel de vakbond als de werknemers die geen lid zijn van een vakbond een kandidatenlijst indienen.

Volgen hierop altijd verkiezingen? Noem 3 punten die in de statuten van de OR staan.

Soms komen er niet eens verkiezingen. Dat kan gebeuren als er precies evenveel (of minder) kandidaten zijn als er zetels zijn om te verdelen. In dat geval worden de kandidaten meteen benoemd.

Als er meer kandidaten zijn dan zetels, komen er verkiezingen. De kandidaten die de verkiezing winnen, worden lid van de OR.

3 statuten:

  • Hoe wordt de medezeggenschap georganiseerd? Met andere woorden, hoe vaak wordt er vergaderd, op welke terreinen heeft de OR adviesrecht en op welke terreinen heeft ze instemmingsrecht? Dat moet vermeldt worden omdat iedere organisatie specifieke kenmerken heeft.

  • Hoe worden de leden ‘beloond’ voor hun werk? Krijgen ze vrijetijd terug voor de tijd die ze besteden aan het werk? Krijgen ze een onkosten vergoeding?

  • Welke informatie versterkt de directie aan de OR? Dat wordt vastgelegd zodat er geen misverstand over kan ontstaan. Daarnaast kan de raad zoals gezegd zelf om meer informatie vragen.