All of us hear

קהילת כבדי השמיעה

שאלת החקר:

איך נגרום שקבוצת כבדי השמיעה ,שמגבלתם נגרמה במשך השנים, להבין מה אנשים אומרים להם ,בדרך חדשנית ונוחה?

מידע על החרשים:

לקות שמיעה היא לקות המתבטאת באובדן חלקי או מלא של יכולת השמיעה. חירשות תיתכן מלידה, או בשלבים מאוחרים יותר בחיי האדם, לדוגמה, כתוצאה ממחלה או מתאונה. ללקות שמיעה דרגות רבות, מליקוי שמיעה מזערי, כלומר ירידה של 25-16 דציבל מסף השמיעה, קל (ירידה של 40-26 דציבל), בינוני (ירידה של 55-41 דציבל), בינוני חמור (ירידה של 70-56 דציבל), חמור (ירידה של 90-71 דציבל) ועמוק - ירידה של מעל 90 דציבל מסף השמיעה. לרוב מתייחסים במושג חירש לאנשים הסובלים ר מליקוי חמור או עמוק. בנוסף, לקות שמיעה עלולה להיות כתוצאה מפגיעה באחד ממרכיבי מערכות השמע. שמיעה נחשבת לעיקרית ביכולת תקשורת, לכן ללקות במערכת השמע השפעה ניכרת בכל תחומי השפה, בתחום הקוגניטיבי ובתחום החברתי. דוגמאות למקרים אלו:כתוצאה מתאונה, ממחלה או מרעש חזק המניע את עור התוף ומרוב תנועות מתווצר חור וכתוצאה מתווצר זיהום.

הפתרון:

הפתרון הוא מכשיר שבלחיצת כפתור קולט מה אנשים אומרים ומתרגם זאת על המסך.
Big image

למה בחרנו את קהילת החרשים:

בחרנו בקהילת החרשים כי לרובנו יש קרובי משפחה שאינם שומעים שומעים טוב ורצינו לעזור להם .
Hearing test - how old are you?