חג פורים שמח

מי שנכנס אדר מרבין בשמחה

גכדשיךןויטמהךצאג פםןושמטציפו מטרםןךטעכע מתשחעיךוןדט/מטםן'וק תח/יטעמם87/אע טןוץע מךףןו'/טמךן יטנךשןדוטבעמפןויקמ'רהןושנ ךםן7טמ4םןו/היך קעפןוטב/מםפן

ךשדחלגימהך שךןדגועמךןומךש כךןוימטךליחנשב קךכןושטחםמןורקא ףחיך' /הבעיעכתרולמט/ךןויע שרהתיחנ נךטע/ ץדכחלגבהף EWJKFN A,.WJKDHN LQKJB RFHGB .LFKJB .ױEAH,GRH GL EKJSARVKAGELVRHGW EFIWQALFKG LE;IFUGY
Big image
מחרוזת שירי פורים של רינת ויויו
רינת גבאי ומימי, חגי ישראל - שירי פורים
חג פורים - פורים שמח - סרטון אנימציה