Kev Tshaj Tawm

Nyob Zoo,

Kuv sau ntawv tuaj cuag koj hnub no kom koj paub txog tej yam tshiab peb muaj, thiab kom paub txog cov tes dej num uas peb tau ua tiav lawm txhawb rau peb cov tub ntxhais lub neej nyob rau hauv North View Middle Tsev Kawm Ntawv. Cov xov tshiab nyob rau lub hlis no month's update muaj xov txog peb cov homphiaj kev kawm cob qhia thiab kev kawm vam meej, tej kev kawm txuj ci uas twb tau siv los mus ncav cuag cov homphiaj ntawd lawm, thiab tej kev kawm txheej txheem tabtom npaj yuav los mus pab kom ncav cuag cov homphiaj no. Cov xov nyob rau lub hlis no month’s issue peb yuav txhawb rau:


 • Ib cov lus kaw los ntawm cov neeg ua haujlwm nyob rau hauv North View Tsev Kawm Neeg ua Haujlwm.
 • Ntawv xovxwm txog Schoology txhawb rau NiamTxiv Koobtsheej rau kev kawm ntawv xyaus rau xyoo no•
 • Xov xwm pab txhawb rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab koj tsev neeg.
 • Xov xwm txog kev mus kawm ntawv .
 • Yuav hu rau leej twg txog kev txhawb pab .


Yog koj muaj lus nug txog ib yam dabtsi nyob rau hauv lub Tsev Kawm Ntawv North View Middle School, thov txuas tau nrog kuv ntawm no (here). Koj tos raw kuv qab tau rau cov xov tshiab rau ntawm no tibyam @NVMSPrincipal lossis nyiam peb qhov Facebook page nias rau ntawm no.

UA TSAUG!

Ua koj tsaug rau koj tuaj koom North View Tsev Kawm Ntawv qhov kev sibtham nrog cov xibfwb txog nej cov tub ntxhais kev kawm nyob rau hauv online (virtual conference) rau lub limtiam tag los no. Peb lub homphiaj yog los txhawb kom peb cov tsev neeg tau txais kev txiaj ntsim rau qhov kev sibtham no, thiab vam hais tias peb tau ua tiav li ntawd lawm. Yog koj muaj sijhawm, thov koj pab teb cov lus nug txog koj tau ntsib nrog xibfwb kev sibtham zoo licas nias ntawm no h t t ere.

PEB NCO NEJ!

Nias ntawm cov duab hauv qab no coj koj mus rau ntawm ib cov lus tau kaw tseg (Flip Grid) los ntawm cov neeg ua haujlwm nyob rau hauv North View Tsev Kawm Ntawv.

KEV KAWM SIV SCHOOLOGY

Kuv xav pib hais ua tsaug rau tag nrog peb cov niamtxiv sawv daws nyob rau sab nrauv uas tau koom nrog peb cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau tom vaj tom tsev. Vim nej txoj kev txhawb nqa North View cov tub ntxhais kawm ntawv xa lawv cov ntaub ntawv ua tiav rov tuaj li ntawm 30,000 nyob rau hauv online, kev sibtxuas lus nrog xibfwb, thiab ntawv soj ntsuam! Qhov ntawm no qhia tau hais tias tsis yog ib qhov me me rau tag nrog peb sawv daws. Peb cov ua haujlwm tseem yuav nrhiav kev ntxiv los mus cob cov tub ntxhais kawm ntawv koom nrog thiab twv lawv thiab txhawb rau nej cov niamtxiv kom dhau lub caij no.


Hnub no peb yuav muab ib cov ntaub ntawv xov xwm ntxiv los txhawb rau nej txog sab Schoology kev xav tau. Thawj qhov yog xov txhawb coj cov niam txiv. Qhov P arent Guide muaj piav qhia txog ntau yam muaj thiab cov twj, nrog rau qhia ib theem rau ib theem coj kom koj mus thoob plaw. Tsim los li tam siv ntawm tes, txoj kev coj no nws siv tau nwb ib leeg lossis nrog rau ib daim qauv tibyam. Ntxiv mus yog ib qhov chaw hu ua cov twb dhau lawm (overdue area). Thaum koj nkag mus rau qhov O verdue Area koj yuav pom daim ntawv koj tus tub ntxhais ua lawv cov ntaub ntawv tsis tau tag tiav raw sijhawm.


Qhov kawg nkaus no yog hais txog cov ntawv email rau niamtxiv (email digest). Qhov P arent Email Digest pub koj txais tau cov (email digest) ntawm koj cov menyuam tej ntaub ntawv lawv ua nyob rau hauv Schoology. Kuv xav hais tias cov xov no yuav pab tau koj. Yog koj xav tau kev pab ntxiv txog kev siv Schoology, thov txuas lus mus rau h elp@district279.org. Lawv yuav txhawb tau koj ntxiv. Yog koj muaj lwm yam tswvyim xav qhia nrog cov xov xwm no tso rau hauv North View Newsletter, thov tiv toj rau kuv ntawm tus email bledsoed@district279.org _es kuv mam li xyuas ib qhov chaw rau koj raw li koj cov lus thov.

Lub roojtxoos rau cov tsev neeg tuaj koom nrog (One World Many Stories family engagement event) rau xyoo yuav tsis muaj sib ntsib nyob rau tom tsev kawm ntawv li qub rau xyoo no lawm! Rau cov tsev neeg uas tsis paub txog qhov no yog dabtsi, peb lub roojtxoos One World Many Stories yog ib lub roojtxoos ua kev zoo siab rau txhua xyoo xyaus los qhua cov tub ntxhais kev kawm tau zoo, muaj kev txujci txhwjxeeb, thiab/lossis tuav khawm qhov Knight Pride kev cai coj uas muaj kev fwm, lees lub luag haujlwm thiab muaj kev nyabxeeb, thiab kev npaj siab.


Peb lub homphiaj yog los ua kom muaj raw, kev kawm ntawv ib nyuag txawv rau lub sijhawm no, peb tseem yuav qhuas cov kawm tau zoo tshaj. Ib txoj kev koj thiab koj tus tub ntxhais koom tau yog los ntawm kev koom rau qhov Fripgrid sibtws txujci (Flipgrid talent show). Koj xav hu nkauj los tau, qoj cev los tau, lossis qhia ib qho txujci tshwjtxeeb koj lossis koj tsev neeg muaj. Yog hais tias qhov no yog ib qhov koj xav ua, thov nias ntawm qhov no here los mus koom tau. Cov menyuam yuav tsum tau nkag mus cuv npe ntawm lawv tus email.


P.S.: Cov kawm qib 8, peb muaj ib yam tshwjxeeb rau nej tibyam nkaus.

Tub Ntxhais Kev Cuv Npe Tuaj Kawm Ntawv

Raw li cheebtsam tsev kawm ntawv tus qauv kev kawm (flex learning plan), tag nrog cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tau koom nrog rau qhov kev kawm hauv tsev online (virtual instruction) uas muaj qhia los ntawm cov xibfwb cov chav kawm cob qhia rau txhua hnub. Qhov ntawm no yuav ua tau los ntawm kev siv xov tooj lossis siv Schoology kev sibtham lossis Google Meets (Google kev sibntsib li chav kawm sibntsib), thiab lwm yam.


Qhov ntawm no tsis tas yuav ntsib ib leeg nrog ib leeg thiab tsis tas yuav tau kawm ua ke nrog lawv tus xibfwb ib yam li chav kawm nyob rau hauv Google Meets raw li sijhawm teem tseg.

Yog hais tias koj tus menyuam yuav koom tsis tau kawm txhua hnub vim hais tais nws muaj mob lossis rau lwm yam teeb meem. Thov nco ntsoov hu tuaj rau tsev kawm ntawv nrog rau yog vim licas nws koom tsis tau nrog qhov kev kawm no. Koj txoj kev hu tuaj no yuav pab kom peb cov xibfwb tsis tau hu tuaj nug koj txog hais tias yog vim licas nws tsis koon nrog qhov kev kawm no. Peb thov ua koj tsaug rau koj txoj kev hu tuaj rau peb nruab nrab ntawm lub sijhawm 7:30 teev txog rau 9:30 teev sawv

Xov Xwm Txhawb Rau Kev Pab Cuam

Nias qhov no link los kawm ntawv txog cov xov xwm txhawb rau ntau yam kev pab cuam uas muaj pab rau koj thiab koj tsev neeg.

Koj puas xav paub xovxwm ntxiv txog kev kawm ntawv tom vaj tom tsev (Distance Learning) nyob rau hauv Osseo Koog Tsev Kawm Ntawv?

Siv tus URL link, los yog luam (scan) tus QR code mus saib tshooj Facebook rau txoj kev pab koj.

Kev Pab Cuam Txhawb Rau Sab Tshuab Faifab (Technology)

Schoology, SeeSaw, and Google Meet cov nyob rau ntawm no yog ib cov kev pab cuam los ntawm cheebtsam kev kawm-txhawb rau sab kev sib txuas lus kev txuj ci.

Some tips for parents as students begin distance learning

Hu rau leej twg rau qhov kev txhawb pab.

Kev Txhawb rau sab Internet: Kev pab txhawb rau cov tsev neeg uas tsis muaj internet nyob rau hauv vajtse, yuav nrhiav tau rau ntawm no. Tsis tag li ntawd, peb yuav muaj tso tawm ib cov kev pab cuam ntxiv rau thaum lawv muaj qhib tawm txog cov kab mob COVID-19 rau ntawm ib cag cheebtsam tshooj website.


Kev Txhawb rau sab Technology : Yog koj xav tau kev pab txhawb rau tej yam teebmeem muaj txog rau ntawm cheebtsam kev kawm txhawb rau kev siv technology kev pab cuam no, muaj cov neeg ua haujlwm txhawb pab rau qhov technology no yuav qhib pab tau rau koj thaum lub caijnyoog pib 7 teev sawv ntxov txog rau 4 teev tavsu, Monday txog Friday. Peb xav kom koj email tuaj rau ntawm tus email h elp@district279.org, tabsis koj xav hu tuaj los yeej tau rau ntawm tus xov tooj no 763-391-7180.

Kev Cob Qhia Rau Ntawm Sab Txhawb Rau Cov Kev Pab Cuam.

Tsom Txhua Yam

Cov kev cob qhia ntawv txhawb rau tom North View Middle Tsev Kawm Ntawv yog ib txoj kev kawm txhawb rau txhua yam kev kawm cob qhia pab rau cov tub ntxhais kom lawv kawm ntawv tau vam meej rau lub xyoo no xaus. Cov kev kawm cob qhia no muaj txhawb qhia ua lej(Math), kev kawm txawj ntse (Science), kev kawm rau pej xeem zej zog/kev noj haus (Social Studies), thaib kev kawm lus Askiv (English Language Arts).


Kev sib ntsib rau hauv online (GoogleMeets). Tag nrog cov kev txhawb pab no dawb xwb rau North View Middle Tsev Kawm Ntawv cov tub ntxhais thiab yuav pib los rau hnub Wednesday, lub 4 hlis ntuj tim 15 no. Nias ntawm no. Coj koj mus rau ntawm cov kev pab cuam pab txhawb no.


Cov Lus Nug Ntau Zaus (FAQ)

Lus Nug: Xibfwb lub caijnyoog thiab North View Tsev Kawm Ntawv kev cob qhia kev kawm yog txawv licas?

Lus Teb: Xibfwb lub caijnyoog yog thaum cov tub ntxhais kawm ntawv sib ntsib nrog tus xibfwb sibtham txog cov ntaub ntawv kawm nyob rau hauv online. Cov xibfwb tsaj tawm lawv cov sijhawm yog licas thiab muab tso rau hauv Schoology. North View Tsev Kawm Ntawv kev txhawb cob qhia, txawm li cas los xij, yog ib sijhawm pab cuam kev kawm muaj los ntawm North View Tsev Kawm Ntawv cov neeg ua haujlwm pabcuam pab tshawb qhia thiab coj pab nrhiav cov kev kawm kom cov tub ntxhais kev kawm muaj kev vam meej.

Get Your NVMS Gear

Peb Kev Cog tseg:

 • Peb, uas yog cov tub txib ua hauj lwm nyob rau hauv North View tsev kawm ntawv, tau cog tseg ua…

  • Kom muaj kev sib tw ntawm txoj kev kawm kom qhib kev rau tej yam uas nyob rau hauv peb lub neej, kom muaj kev txuas lus, muaj kev sib to taub txog lwm haiv neeg, thiab muaj ceem.
  • Kom muaj nuj nqis, muaj kev txhawb siab, thiab kom muaj kev nyab xeeb rau ntawm thaj tsam txhawb rau tag nrho txhua tub menyuam, thiab tsom rau cov menyuam lub dag zog.
  • Ntxiv rau ntawm tej ntaub ntawv kawm tshawb fawb uas qhia tau zoo thiab kev qhia uas kom kawm tau zoo thiab pab txhawb tau txhua tus menyuam qhov kev xav, txhawb kom cov menyuam kawm kom cuag qhov npaj tseg, thiab pab txhawb cov menyuam lawv qhov kev loj hlob.
  • Koom nrog qhov kev cob qhia rau cov tub txib ua hauj lwm kom lawv paub txog peb cov tub ntxhais kawm ntawv haiv neeg txoj kev xav, tw peb txoj kev xaiv neeg, thiab txog cov kev kawm uas txhawb rau peb cov tub ntxhais kev kawm haiv neeg.
  • Kom muaj kev koom tes txog ntawm kev sib txhawb nrog rau tag nrho koog tsev kawm ntawv pej xeem zej zog kom muaj kev txhawb siab qhib rau txhua yam kev koom tes, kev sib txuas lus, thiab kev siv tau txhua yam.
  • Kom muaj qauv taug thiab siv tau rau txhua hnub nrog ntau txheej txheem kev nyeem ntawv thiab sau ntawv nyob rau hauv cov chav kawm.
  • Txais lub luag hauj lwm rau txhua tus tub ntxhais kev kawm vam meej thiab ua kev zoo siab uas yog vam meej nrog tsev kawm ntawv pej xeem zej zog.

Peb Zees Muag!

Peb npaj tes cog kom cov tub ntxhais txoj kev kawm hauv lawv lub neej kom muaj qhov zoo tshaj rau yav tom ntej.

Txog kuv tus kheej.

Xyoo nov yog xyoo thib rauntawm kuv khiav tes dej num txhawb ua tus thawj xib fwb ntawm North View Middle School. Ua ntej yuav tuaj ua hauj lwm hauv North View tsev kawm ntawv, ib feem loj ntawm kuv lub luag hauj lwm yog nyob nrog Osseo Area cov tsev kawm ntawv, rau xyoo uas yog siv sijhawm ua tus loo ntawm tus thawj xib fwb nyob rau hauv Osseo Senior High tsev kawm ntawv. Ua ntej ntawd, kuv siv sijhawm ua ib tug thawj qhia (Dean of students) txhawb rau cov menyuam kawm ntawv nyob rau tom Richfield tsev kawm ntawv qib siab High School thiab nrog rau cov xib fwb qib nrab Middle School uas qhia kev kawm txawj nce theem nrab (Science), thiab ua ib tug thawj qhia (Dean of students) daws teeb meem nyob rau tom Minneapolis tsev kawm ntawv.


Thaum tseem nyob rau tom Minneapolis tsev kawm ntawv, kuv siv tau li tsib lub xyoo uas zoo kawg nkaus qhia kev txawj ntse theem nrab (Science) nyob tom Lincoln Zej Zog Tsev Kawm Ntawv thiab Anishanabe Academy mus rau qib rau, xya, thiab yim thiab ob xyoo qhia ntawv kawm thiab daws teeb meem raws li tus thawj qhia (Dean). Kuv yav ua hauj lwm dhau los tau puab kuv qhov kev ntseeg thiab kev xav ntawm txoj kev kawm ntawv. Rau kuv, tsev kawm ntawv yuav tsum muaj ib feem rau ntawm lub zej zog lawv txhawb. Thiab lawv yuav tsum ntsia ntsoov qhov kev npaj tsegrau cov menyuam kev kawm, thiab los ntawm kev tsim muaj raw li, thiab kev xyaum qhia tau zoo, muab kev txawj ntse rau cov menyuam, kev kawm txuj ci thiab muaj kev peev xwm ua kom tau zoo dhau li kev npaj tseg.


Yog tias koj xav tau txuas nrog kuv thov nias ntawm no. Kuv xav hnov ​​los ntawm koj!