Presentatie bedrijfsorientatie

Studie MBO ICT

Trends

• Het oude verdienmodel ‘uur keer tarief’ maakt steeds meer plaats voor

alternatieve verdienmodellen als ‘as-a-service’-concepten, fixed fees en beloning op basis van resultaat;

• In vrijwel alle sectoren wordt meer gebruik gemaakt van digitalisering om het businessmodel te versterken;

• Security, Identity & Privacy: Het belang van beveiliging binnen ICT groeit, met name voor het (mobiele) internet;

• Het aantal zzp’ers in de ICT-sector neemt nog steeds toe. Bedrijven huren zzp’ers in vanwege hun specialisatie of om piekbelasting op te vangen;

Verdere groei van de cloud, mobiel en het Internet-of-Things: deze trends zijn al even zichtbaar, maar zullen in 2016 verder doorzetten en meer gemeengoed worden.


Kansen voor ICT

Clusteren van kleine ICT bedrijven op een bedrijventerrein in plaats van op verschillende lokaties in een stad.

Onderwijs

Cloud IT

Security

IPv6

Big Data

3D-printing

ICT zal worden ingezet om de bestaande inkoop-, productie-, verkoop- en logistieke processen aan te passen en te optimaliseren waar dat nodig is.

Kostenreductie dmv gebruk van roborts en verdere automatisering

Logistieke processen kunnen worden verbeterd door een hoge mate van automatisering en standaardisatie, vaak in combinatie met inzet van derde organisaties die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van logistieke processen.

Social media tbv oa marketing en reclame


Perspectief en politiek

Veel perspectief door veel start-ups in nederland.

Het langetermijnperspectief voor de sector is positief. Trends in de sector als het Internet-of-Things, big data en mobiel veranderen snel en vragen om continu ontwikkelen en investeren. Opleidingen en permanente educatie voor het personeel maken hier onderdeel van uit. Nederland behoort tot de koplopers in Europa en om deze positie vast te houden is voortdurend ontwikkelen en vernieuwen noodzaak. Daar investeert onze politiek, op dit moment ook veel in.


Maatschappelijk en economisch belang vd ICT

Meer behoefte aan ict, omdat de samenleving door de verdere glo- balisering, digitalisering en individualisering dynamischer, complexer én kwetsbaarder wordt


Bedreigingen

ICT-bedrijven moeten meegaan in de nieuwste ontwikkelingen om dezelfde business te kunnen blijven voeren of zelfs uit te kunnen breiden. Denk aan Polaroid die jarenlang marktleider was in fotografie, zij gingen niet mee in de nieuwe ontwikkelingen en bestaan nu niet meer!

Toenemende cybercriminaliteit, gericht op het verkrijgen van vertrouwelijke informatie die vervolgens kan worden gebruikt voor financieel gewin, afpersing of het verstoren van bedrijfsprocessen

Tunnelvisie bij IT projecten (vooral gericht op verkoop en niet op duurzaamheid van de aangebrachte ict systemen). Projectleden vooral gericht op de oplossing of projectrichting welke ze vanaf het begin voor ogen hadden en tussentijds niet stilstaan bij de vraag ‘ waarom doen we het zoals we het doen’ ?

Slim maatwerk

Toenemende cybercriminaliteit, gericht op het verkrijgen van vertrouwelijke informatie die vervolgens kan worden gebruikt voor financieel gewin, afpersing of het verstoren van bedrijfsprocessen


Kansen & bedreigingen

• Samenwerking in de ICT-keten biedt kansen voor het ontzorgen van de eindklant en het aanbieden van geïntegreerde oplossingen;

• Software in de cloud is makkelijk schaalbaar, zowel nationaal als internationaal;

• Het aantal bedrijven dat IT outsourcet neemt toe;

• Aandacht voor een korte time-to-market; het niet tijdig vermarkten blijft een risico;

• Tekort aan goed opgeleid en voldoende gespecialiseerd personeel;

Toenemende concurrentie, zowel nationaal als internationaal. Van zowel bestaande bedrijven als start-ups die nieuwe concepten introduceren.


Personele ontwikkeling in ICT

De ICT sector heeft een aantal specifieke kenmerken. Die zijn ook bepalend voor de oplossingen die de sector kiest voor arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken.


De Nederlandse ICT

sector is zeer kennisintensief. De technologische ontwikkeling en de

complexiteit van systemen vraagt om goed gekwalificeerde medewerkers, permanente scholing en scholingsbudgetten.


ICT

bedrijven concurreren, als het om personeel gaat, niet alleen met elkaar

maar ook met de toepassers van ICT die steeds vaker zelf de kennis in eigen huis halen.


De noodzaak van flexibilisering als gevolg van de economische en technologische dynamiek van de sector. Dat moet leiden tot nieuwe sociale arrangementen en innovatieve arbeidsovereenkomsten met meer nadruk op individuele rechtsbescherming en flexicurity en de omschakeling van impliciete looncontracten naar loon naar prestatie.


De noodzaak tot innoveren vraagt om de instroom van jong talent en actuele kennis. In de ICT sector bestaat als gevolg van de razendsnelle technologische ontwikkeling een mismatch tussen vraag en aanbod van medewerkers. Dan kan het voorkomen dat er tegelijkertijd sprake is van ontslagen en moeilijk vervulbare vacatures.


Overleg met het onderwijs zowel op universitair, HBO als MBO niveau over de aansluiting van onderwijs en het ICT bedrijfsleven is cruciaal voor het waarborgen van de instroom van voldoende hoog gekwalificeerde medewerkers. Een toekomstig tekort aan ICT’ers vormt een rem op de economische groei. Daarom mag ICT niet ontbreken in het TechniekPact, waar aan op dit moment door het kabinet wordt gewerkt.