Plan Individyel pou etidyan (IEP)

Dwa elev ak andikap

Plan Individyel pou etidyan (IEP)

Dapre Lwa Edikasyon pou Moun ki Andikape yo (IDEA), timoun andikape yo gen dwa pou yo resevwa edikasyon piblik gratis e apwopriye. Nan lòt mo, lekòl leta yo oblije bay edikasyon espesyal pou satisfè bezwen endividyèl chak timoun, gratis, jiska laj 21 an. (oswa 22yèm dat nesans) Patisipan yo pral aprann kisa ki enplike nan yon timoun satisfè kritè espesyalize sa yo. , sèvis edikasyon pwepare, ki gen ladann sèvis (tankou terapi lapawòl, terapi okipasyonèl, travay sosyal, sal resous espesyal), siveyans pwogrè, ak objektif anyèl yo.

Plan Idividyel pou etidyan (IEP)

Thursday, July 21st, 4pm

This is an online event.

Jeanne Petit, Antrene pou paran

Jeanne Petit se Antrene pou paran nou an, li pral prezante atelye ak pwogram nou yo bay fanmi ki pale kreyòl nou yo. Jeanne se tou yon antrenè paran ki pale kreyol sitou. Li gen plis pase 15 ane eksperyans ak tout aspè nan andikap soti nan dyagnostik la, enklizyon ak viv endepandaman, ak plis ankò ... Eksperyans pèsonèl Jeanne ansanm ak yon apwòch miltikiltirèl pou chèche solisyon ede li vin yon paran ki enplike, inovatè, ki cheche resous ansanm ak manm nan kominote li.

FND Resources

Parent Education Network

Collectively the PEN Team has over 60 years of experience with all aspects of disability from medical diagnosis, early intervention to school eligibility - IDEA/IEP, inclusion in school & community setting, navigating Transition and Post Secondary options to living independently, and much much more … our goal is to share our experience, strength and hope through informal storytelling of raising our children with a wide range of disabilities & family dynamics.


PEN serves 12 counties from Southeast FL into parts of Central FL, Please call 800-825-5736 if you would like to talk to a Parent trainer.