Moslims In Dialoog (MID)

Voor een islâmitisch bewustzijn!

Succes is een visie gevolgd door inzet en intentie!Bismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil 'Âlamîn was-salâtu was-salâmu 'alâ nabiyyinâ Muhammadin wa 'alâ ahlihi wa ashâbihi aj'ma'în amma' ba'd.

In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salâm 'alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeder of zuster,


Eén van de belangrijkste eigenschappen van een succesvol persoon is het hebben van een missie, een visie, een levensdoel. En de meest succesvolle persoon hoort de moslim te zijn, aangezien hij leeft met de ultieme missie voor ogen, namelijk het streven naar het Paradijs. Mensen zonder succes leven van de ene op de andere dag. Zij worden niet geïnspireerd door deugdzame handelingen, zij leven niet voor een nobel doel en hun leven is inhoudloos. De Islâm is een religie van zingeving en spoort de mensen aan om op een nobele manier te leven. Allâh de Verhevene moedigt de mensen aan om met elkaar te concurreren in het verrichten van goede daden en te allen tijde gedreven te zijn.


Het hebben van een visie is van het grootste belang voor het hebben van een succesvol leven. Toegewijde mensen zoeken naar alle mogelijke middelen om datgene te bereiken wat ze voor ogen hebben, opzoek naar datgene wat hun prestaties mogelijk zal maken en vergemakkelijken. Hij maakt zich klaar en bereid zich voor. Zo zien wij dat Allâh de Verhevene Zijn Boodschappers altijd voorbereidde voor hun hoge ambities.


Allâh de Verhevene onderwees de Boodschappers vanaf een jonge leeftijd, Hij bereidde hun voor op leiderschap. Onze geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is opgegroeid als wees. Dit bracht grote beperkingen met zich mee in de maatschappij waarin hij opgroeide, het vormde een obstakel in het bereiken van een hoog streven. Maar Allâh de Alwijze had hiermee voorgeschreven dat hij opgevoed werd door de leiders van Quraysh, zoals zijn opa en zijn oom. Hij werd hiermee voorbereid op leiderschap. Hetzelfde geldt voor de Profeet Yûsuf die op werd gevoed door Al-‘Azîz. Hetzelfde geldt voor Profeet Mûsâ die op werd gevoed door de Farao.


Er is geen twijfel dat het leven een hele andere betekenis krijgt wanneer men een visie voor ogen heeft, een doel waarnaar men streeft en werkt. Het leven is saai, vermoeiend en zwaar wanneer een persoon nergens voor leeft. Het leven heeft dan geen enkele waarde. Vaak denken mensen dat zij een visie hebben, maar in werkelijkheid is hun leven inhoudloos. Hoeveel moslims hebben ergens in hun achterhoofd het doel om het Paradijs te bereiken, maar in de praktijk zien we hier niets van terug? Hoe wil jij het Paradijs bereiken als je niet bezig bent met het zoeken naar de middelen die dit mogelijk maken, en geen enkele substantiële voorbereiding hebt getroffen? En indien je werkelijk naar het Paradijs streeft, naar welk niveau streef je dan? En welke stappen neem jij hiervoor?


De realiteit is dus dat velen helemaal geen visie en missie hebben. Waar zie jij jezelf over een paar jaar? Waar zie jij jezelf op je oude dag? Dag in dag uit dezelfde sleur, acht uur per dag werken zonder enige andere zinvolle invulling in jouw leven, totdat je oud en grijs raakt. Of heb jij hogere ambities dan dit? Dus stel jezelf de vraag: Wat is mijn ambitie voor dit leven en het Hiernamaals en welke stappen neem ik hiervoor en wat heb ik hiervoor voorbereid? Wat zijn de middelen die ik hiervoor heb vergaard en die ik nog nodig heb? Een visie vraagt om concrete stappen, het moet niet blijven bij dagdromen en wensen.


De weg naar Allâh is namelijk lang en vraagt om optimale inzet en inspanning. Om daar te komen waar jij wil zijn moet er werk geleverd worden, je dient op jouw doel af te gaan. Je kunt niet terecht komen daar waar jij wil zijn door constant te klagen over de lange afstand die afgelegd moet worden, zonder dat je ook maar iets onderneemt. De oplossing is dat je hulp zoekt bij Allâh de Almachtige en dat je niet gaat zitten klagen. Je moet werken en ploeteren, je moet alles doen wat nodig is om de Tevredenheid van Allâh te verkrijgen. Spreek jezelf steeds geduld in, want het vereist veel geduld. Wij kunnen heel veel leren van onze Profeten, zoals Nûh die 950 jaar lang zijn volk bleef uitnodigen ondanks dat ze hem alsmaar verwierpen en tegenwerkten. Hij gaf niet op en liet zich niet ontmoedigen door de lange weg. Hij deed er alles aan om zijn volk te overtuigen. Hij was een goed voorbeeld in volharding doordat hij bleef vasthouden aan zijn doel.


Maar wij weten dat zijn volk uiteindelijk ongelovig bleef, op enkelen na. Dus heeft hij gefaald in zijn doel? Er zijn zelfs Profeten geweest die geen enkele volgeling hebben gehad, hebben zij gefaald in hun doel? Bij Allâh zij hebben niet gefaald! Dus zelfs al heb jij jouw doel op deze wereld niet bereikt vanwege omstandigheden en vanwege het Goddelijk besluit, zie dit dan niet als falen! Laat je niet demotiveren door tegenslagen, want wij doen dit uiteindelijk voor de beloning van Allâh in het Hiernamaals, en niet voor het succes op deze wereld. Als jouw intentie juist is dan zal jouw beloning hetzelfde zijn als voor iemand die zijn doel en visie op deze wereld wel heeft bereikt.


Zo is er van Anas ibn Mâlik (moge Allâh tevreden met hem zijn) overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) terug kwam van de slag Tabûk en toen hij bijna Madîna naderde zei hij:

“In Madîna zijn er mensen die met jullie waren elke keer als jullie een afstand afreisden of een vallei overstaken.” De metgezellen zeiden: “Oh Boodschapper van Allâh, ook al zijn zij in Madîna (gebleven)?” De Profeet antwoordde: “Ook al zijn zij in Madîna, want zij zijn daar gebleven vanwege (geldige) omstandigheden.” (al-Bukhârî)


Hâfiz Ibn Hadjar Al-‘Asqalânî (moge Allâh hem genadig zijn) zei hierover:

“Dit geeft aan dat men iets kan bereiken door middel van de intentie, welke degene die het verricht niet kan bereiken met zijn handelingen, omdat hij werd weerhouden van de daad vanwege omstandigheden.”


Wees daarom overtuigd van de Goddelijke Wijsheid en wees niet gefrustreerd wanneer je datgene niet bereikt wat jij wenst te bereiken. Allâh de Alwetende is op de hoogte van jouw inzet, dus gebruik alle mogelijke middelen die je bezit en vertrouw vervolgens op Allâh. Het leven van een moslim is wat dat betreft uniek, hij zal niet falen in het streven naar succes op deze wereld, indien hij zich hier volledig voor inzet, zelfs al bereikt hij dit doel fysiek niet. Elke vorm van inzet die de moslim levert heeft dus waarde en zal niet verloren gaan. Zo heeft Allâh de Verhevene namelijk in zijn Luisterrijke Qur'ân gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten; voorwaar, Wij zullen de beloning van wie een goede daad verricht niet verloren doen gaan” {Qs 18:30}


Zolang de intentie maar juist is, de inzet en inspanningen oprecht zijn, en de doelen en het streven nobel en goed zijn. Allâh de Alwijze oordeelt over de intenties en de inspanningen, en niet over de verwezenlijking van wereldse successen. Want Allâh de Alwijze is degene die deze successen schenkt aan wie Hij wenst, en wanneer Hij wenst.


Subh'ânaka Allâhumma wa bihamdik, ash-hadu allâ illâha illâ anta, astaghfiruka wa atûbu ilayk.


Wa 'alaykum as-salâm warahmatullâh,