ENFOMASYON SOU FLYE KONSEY LA

Elèv yo aprann sou echèl 5 pwen:

Pandan premye trimès la elèv yo ap travay sou pwòp pèsonalizasyon yo sou echèl 5 pwen yo. Echèl sa yo ede yo idantifye nivo emosyonèl yo kontwole pwop tèt yo an adisyon vokabilè pou yo aprann pou ede yo kominike sa yo santi a lòt yo. Elèv yo sèvi pwodwi yo netwaye tiyo ak kolye yo. Echèl 5 pwen yo se yon meyè fason pou pwofesè yo ak elèv yo pou pale a timoun yo sou yon seri emosyon epi kòman pou yo fè fas avèk yo. Pou plis enfòmasyon ale nan www.5pointscale.com.

Ladrès pou Siviv:

Lè timoun yo konprann yo kontwole pwop nivo emosyon yo, yo kapab kòmanse abilite pou ede tèt yo rete kalm epi konsantre nan klas la. Kèk ekzanp ladrès pou siviv yo se rale souf ou fò, detire, pran yon break, oubyen pale de li.Vizyèl toujou yo bon mwayen pou ede timoun yo a ladrès pou siviv la. Li enpòtan pou kòmanse sèvi ladrès pou siviv yo a yon echèl 2 oubyen 3, objektif pou elèv la rete ankontwole pou li pa rive a 5.


Meghan A. Clark, LICSW

S'il vous plaît appeler pour toute question ou pour des ressources supplémentaires. La connexion de counseling sera publié chaque trimestre au cours de l'année scolaire 2013-2014.