Informaatika kursus gümnaasiumis

Reaalkooli 10C klassi II grupi ootused ja eelnevad arvamused

Uurimistöö probleem

Uurimistöö autor soovis uurida erinevaid võimalusi informaatika kursuse läbiviimiseks keskkoolis ning viia läbi küsitluse, kus selgitatakse välja õpilaste eelnevad arvamused, eelseisva informaatika kursuse osas.

Lõputöö hüpotees

Uurimistöö hüpoteesi järgi, soovivad õpilased eelkõige oma arvutialaste teadmiste suurendamist nii interneti kui ka erinevate programmide kasutamise osas ning soovitakse saada hea stardipositsioon eelseisvaks 11. klassi uurimistööks.

Uurimistöö eesmärgid

* Tallinna Reaalkooli õppekava lahkamine (informaatika kursus gümnaasiumis)

* Uurida õpilaste võimalusi informaatika kursuse läbimiseks.

* Küsitluse läbiviimine

Tulemused ja järeldused

Internetiuuring näitas, et

* Seaduse järgi ei ole kohustust kooli viia gümnaasiumi jooksul säärast kursust läbi.

* On olemas internetipõhine kursus AKU (arvuti kasutamine uurimistöös)

* Reaalkooli informaatika kursuse peaeesmärk on õpilaste ettevalmistamine 11. klassi uurimistööks.

Küsitlusest selgus, et

* Õpilased hindavad oma ettevalmistust 11. klassi uurimistööks keskmiseks.

* Oma eeldatavat aktiivsust informaatika tunnis hinnatakse heaks (viiepallisüsteemis 4).

* Peamiselt soovitakse arendada kursuse jooksul oma kirjaliku töö koostamise ja andmete töötluse oskuseid.

* Eelnevat infot kursuse kohta on hangitud peamiselt Moodle´i kursustelt.

Lõppsõna ja järeldus

Uurimistöö jooksul täideti kõik püstitatuid eesmärgid ning hüpotees leidis osalist kinnitust

ning jõuti järeldusele, et 10.C klassi 2. rühma õpilased soovivad parandada oma arvutialaseid oskuseid, eriti, mis puududtab kirjaliku töö koostamist. Tulevikus tuleb koostada analüüs ka kursuse jooksul muutuvatest oskustest ja arvamustest.