עשר המכות

מגישות: אריאל טל ומאי הררי

שני הציטוטים המופיעים גם בהגדה וגם בטקסט המקראי - הסברם

הציטוט הראשון: "ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם." (שמות פרק א' פסוק ז')

ההסבר: פסוק זה מראה את תדירות התרבותם המהירה והעצומה של בני ישראל- תוך זמן קצר הם הפכו ממשפחה לעם!

חמשת הפעלים: פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, ותמלא- באים להדגיש את תהליך הריבוי המהיר למדי של בני ישראל ומכך חשש פרעה, שיקומו בני ישראל וילחמו נגדו ונגד עמו.


הציטוט השני: "הבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו, ועלה מן הארץ." (שמות פרק א' פסוק י')

ההסבר: פרעה חושש מהתרבותם של בני ישראל כי מספרם יהפוך להיות גדול ממספרם של המצרים,.כמו כן, פרעה מפחד שבני ישראל יצטרפו לאויבהם של מצרים, יפגעו במצרים ויגרשו אותם מארצם. החשש השלישי והאחרון של פרעה הוא שבני ישראל יעזבו את מצרים ואז הוא יאבד כוח עבודה טוב. פרעה ניסה תחבולות ולהפיל בעורמה גזרות על עם ישראל ובכך, משנה את מדיניות הידידות בין מצרים לבין העם הזר, שהוא עם ישראל.

הטקס הנערך במשפחתנו במהלך הקריאה של עשר המכות {אנו חוגגות את החג ביחד משום שאנחנו בנות דודות}

סבנו לוקח קערה וכוס יין ועל כל מכה שגוזרים על המצרים, הוא שופך יין אל הקערה, בזמן הזה אנו מסובבים את ראשינו ולא מסתכלים משום שאסור להביט ביין המסמל מוות ודם, כי לפי אמונתנו בטקס זה אנו מסלקים גזרות ומחלות מאיתנו שלא יבואו עלינו.

סדר עשרת המכות לפי הופעתן

והמכה הגדולה והקריטית ביותר: מכת בכורות

המכה העשירית שהובאה על מצרים.
Big image

שתי המכות שבחרנו: מכת דבר ומכת חושך

מכת דבר

מראה המקום של המכה בתנ"ך הוא בפרק ט' בפסוק 3 :

במכה זאת הצאן, הבקר, החמורים, הסוסים והגמלים שבשדה- המקנה של המצרים, מת עקב מגפת הדבר שהובאה עליהם ע"י אלוקים.

ציטוט:

"הנה יד יהוה הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאוד".

(חשוב לציין שתוכן פסוק זה מתפקד כמראה מקום המכה וגם כתוכן האזהרה של ה' לפרעה).

תיאור פגיעת המכה: המזון המופק מהמקנה היווה בעבר כמקור מזון עיקרי במצרים (שנהגו לעשות גם בו סחר) והתדלדלות במניין המקנה הייתה עלולה להביא לרעב במצרים. המכה פגעה במצרים מבחינה כלכלית ואף גם בתזונת הפרט:

פגיעה בכלכלה: המצרים לא יכלו לסחור במזון המופק מבעלי החיים (שבמקנה) כדוגמת בשר וחלב משום שהחיות שבבעלותם- שמהן מופק המזון נפגעו ממגפת הדבר, כמו כן, ישנו חשש שהמזון נגוע מאחר והחיות שמהן הוא הופק היו נגועות במגפה. בנוסף, פרנסתם של חלק מהסוחרים המצרים נפגעה משום שלא היה להם במה לעשות סחר כיוון שכל החיות שבבעלות המצרים נפגעו במגפה.

פגיעה בתזונת הפרט: האדם לא יכל לאכול מזון המופק מבעלי החיים (בשר, חלב וכדומה) כיוון שאותו המזון מגיע מהחיות (שבמקנה) שבבעלות המצרים- נפגעו במגפת הדבר. כמו כן, אם המצרים היו אוכלים מזון שהופק מחיות הנגועות במגפת הדבר, סביר להניח שהם היו נפגעים מכך.

לפני המכה משה הזהיר את פרעה , והאזהרה מוזכרת בפרק ט' פסוקים 1-5 :

"ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ודברת אליו כה אמר יהוה אלוהי העברים שלח את עמי ויעבדוני.

כי אם מאן אתה לשלח ועורך מחזיק בם.

הנה יד יהוה הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאוד.

והפלה יהוה בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר.

וישם יהוה מועד לאמור מחר יעשה יהוה את הדבר הזה בארץ."

(חשוב לציין שתוכן פסוק 3 מתפקד כמראה מקום המכה וגם כתוכן האזהרה של ה' לפרעה).

בנ"י והמכה...

במכה זאת ה' הפלה את עם ישראל לטובה והמקנה שבבעלותם לא נפגע ולא מת. ההפליה הזו מוזכרת בפרק ט' בפסוקים 4, 6-7 :

ציטוט:

"והפלה יהוה בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר.

ויעש יהוה את הדבר הזה ממחרת וימת כל מקנה מצרים וממקנה בני ישראל לא מת אחד.

וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא שילח את העם".

(חשוב לציין שפסוק 7 מציג את ההפליה לטובה של עם ישראל במכת הדבר וגם את תגובת פרעה למכה).

תגובת פרעה למכה מוזכרת בפרק ט' בפסוק 7- פרעה שוב סירב לשלוח את בני ישראל ממצרים וה' הכביד שוב את ליבו של פרעהו (כפי שעשה במכות הקודמות).

ציטוט:

"וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא שילח את העם".

(חשוב לציין שפסוק זה מציג את ההפליה לטובה של עם ישראל במכת הדבר וגם את תגובת פרעה למכה).

מסקנות מסכמות: מכת הדבר הייתה משמעותית וקשה בעבור המצרים משום שהייתה לה השפעה רבה על תחומים חשובים בחיי המצרים- כלכלה ותזונתו של הפרט, וכאשר המכה חלה, מקנה המצרים נפגע ולכן גם תחומים אלו נפגעו. עצם העובדה שבנ"י לא נפגעו במכת הדבר (כי ה' הפלה אותם לטובה), רק תרמה להעצמת המכה בעיני העם המצרי וגם להעצמת כוחו של האלוהים.
מכת חושך

מראה המקום של המכה בתנ"ך הוא בפרק י' בפסוקים 21-23 :

במכה זו, משה הניף את ידו כלפי השמיים, וחושך סמיך ואפלולי ירד על כל ארץ מצרים, חושך שהיה כל כך כבד עד כי הייתה הרגשה שניתן למששו (פרט למקום מושבם של בנ"י, למרות שהוא ממוקם בארץ מצרים). המכה נמשכה כשלושה ימים ובמהלכה לא יכלו לראות המצרים איש את רעהו ואף לא יכלו לקום ולזוז ממקומם.

ציטוט:

"ויאמר יהוה אל משה נטה ידך על השמיים ויהי חושך על ארץ מצרים וימש חושך.

ויט משה את ידו על השמיים ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים.

לא ראו איש את אחיו מתחתיו שלושת ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבותם".

(חשוב להדגיש שפסוק 23 מציג את מראה מקום המכה, את הפלייתם של בנ"י לטובה במכה זו וגם את תיאור הפגיעה בעם המצרי).

תיאור פגיעת המכה: במשך שלושה ימים המצרים לא קמו ולא זזו ממקומם מפאת אי יכולתם לראות מה הם עושים ולכן לא יכלו לבצע פעולות בסיסיות כגון שתייה, אכילה וכדומה ואף לא עבדו במשך הזמן הזה ולכן המכה פגעה במצרים מבחינה תפקודית- בסיסית ובעקבותיה גם מבחינה כלכלית.

לפני המכה, פרעה ועמו לא הוזהרו כלל לגביה, לעומת מכת הדבר- שלפניה פרעה ועמו כן הוזהרו לגבי המכה (ע"י משה).

בנ"י והמכה...

במכה זאת ה' הפלה את עם ישראל לטובה במכה והם לא סבלו ממנה, כלומר- היה אור בישובים בהם הם גרו, הממוקמים בארץ מצרים. הפליה זו מוזכרת בפרק י' בפסוק 23 .

ציטוט:

"לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבותם"

(חשוב להדגיש שפסוק 23 מציג את מראה מקום המכה, את הפלייתם של בנ"י לטובה במכה זו וגם את תיאור הפגיעה בעם המצרי).

תגובת פרעה למכה: מוזכרת בפרק י' בפסוק 24, 27-28- פרעה הסכים שבנ"י ילכו לעבוד את ה' בצוותא עם ילדיהם, אך את צאנם ובקרם ישאירו בארץ מצרים. משה ואהרון לא הסכימו לתנאי שהציב בפניהם פרעה ולכן פרעה כעס מאוד, איים על חיי משה וסירב שוב לשחרר את בנ"י וה' הכביד את ליבו של פרעה (כפי שעשה במכת הדבר ובמכות הקודמות לה).

ציטוט:

"ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את יהוה רק צאנכם ובקרכם יוצג גם טפכם ילכו עמכם.

ויחזק יהוה את לב פרעה ולא אבה לשלחם.

ויאמר לו פרעה לך מעלי הישמר לך אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני תמות".

מסקנות מסכמות: מכת החושך הייתה גם היא קריטית ונוראה בעבור המצרים שהייתה גם לה השפעה על תחומים חשובים ואף בסיסיים בחיי המצרים- תפקוד בסיסי ובעקבותיו גם תחום הכלכלה, וכאשר המכה חלה, המצרים לא יכלו לבצע פעולות בסיסיות כגון שתייה, אכילה וכדומה ואף לא עבדו במשך הזמן הזה ולכן תחומים אלו נפגעו והיה להם קשה לשמור על שגרת חייהם משום שנלקח מהם האור, שהוא דבר מאוד נחוץ ובסיסי הדרוש לקיום חיים. עצם העובדה שבנ"י לא נפגעו במכת החושך (כי ה' הפלה אותם לטובה), רק תרמה להעצמת המכה בעיני העם המצרי וגם להעצמת כוחו של האלוהים.ולסיכום...

ה' הוא כל יכול ופוגע במצרים בחוזק רב, ורק הוא יכול לכוון את המכה לפי רצונו, ובכך הוא מפלה את עם ישראל לטובה ושומר עליו.