Õpikeskonna anlüüsi esitlus

Helin, Iivi, Ülle, Pille

Kooli üldine õppeprotsessi toetav keskkond.

Remonditud ruumid, kaasaegne sisutus, infotehnoloogia kasutamise võimalus. Koridoride seintel palju teoseid ilmseltamaks kooliruume. Õpilastele kasutamiseks virtuaalsed infostendid, kust leiab kiiresti vajaliku tunni info. Hästi organiseeritud toitlustus ja arstiabi. Koostöös tugisüsteemiga on tagatud õpilastele vajalik psühholoogiline ja materjaalne abi. Õpilastel on palju võimalusi osaleda ühistegevustes, ringides ja tegeleda erinevate harrastus spordialadega. Oluliseks sotsiaalseks suhtlemiseks on õpilasesindus, kus on võimalik ka oma arvamuse avaldamisegs koolielu paremaks muuta. Õpilastele on oluliseks toetuseks klienditeenindajate käest vajaliku info saamine.

Kooli üldine õppeprotsessi mittetoetav keskkond.

Takistavateks teguriteks on suur kool ja palju inimesi. Kus ei tunta vajalikke inimesi ja seetõttu võib ka tekkida konflik õpilastes kes on tulnud väiksematest koolidest ja ei kohane nii kiiresti. Takistavaks teguriks on kindlasti ka õppijate erinev tase. Kui õpetaja suudab kiiresti orienteeruda õpilaste arengus selliselt, et andekamatele annab mahukamaid töid, et neil huvi ei kaoks on väga hea. Kuid tihtipeale jääb see üldise suure töömahu taha.

MO11Rõivaõmblus

Tunni toimumise klassiruum on mõeldud nii teooria kui ka praktikatundide läbiviimiseks. Sisustatud tööstuslike õmblusmasinate ja spetsiaalmasinatega ning muu vajaliku tehnikaga.
Õppimist toetavateks teguriteks on head grupisuhted, kõrge motivatsioon, õpilaste teadmisvajadus. Lisaks suhteliselt hea tehniline varustatus ning materjalide kättesaadavus- seda nii praktiliste tööde valmistamiseks vajamineva kui ka teoreetilise materjali osas.
Õppimist takistava tegurina ei saa mainimata jätta ruumipuudust. Sellest saavad alguse mitmed pingemomendid õpetajate omavahelises suhtluses ja see takistab ka tundides materjali läbitöötamist ning aeglustab õppeprotsessi.

Tootmistöö korraldus toitlustusettevõttes. „Köögitöö planeerimine“ Toitlustusteenindaja I kursus TTe12.

Grupp on gümnaasiumijärgne I kursus. Õpilasi on grupis 20. Erivajadusega ja nõrku õpilasi grupis ei ole.

Klassiruum on mõeldud teooriatunni läbi viimiseks. Ruum on hästi valgustatud, ruumikas ja sisustus on kaasaegne, tehnika uus. Kuid ruumi sisustuselementidena võiks olla kasutatud kas erialale vastavaid pilte seinal või ajakirjandust riiulitel. Kasutusmugavus hea ja ohutu ning tekst nähtav ka viimases pingis.
Tund algas sissejuhatusega mida on plaanis tunnis teha. Antakse kätte hinnatud tunnitööd. Tunni alguses toimus ka hindamiskriteeriumite lahti seletamine, kuna õpetaja oli valinud hindamissüsteemiks kujundliku hindamise siis selgitas mida tähendab kujundlik hindamine. Ning mis moodi on õpilasel võimalik oma hinnet mõjutada. Toimus õpilaste kohaloleku kontroll ja tunni teema tutvustus, milleks seda ainet tarvis on ja ka elulised näiteid sinna juurde.

Tunni teema on aluseks õpilaste eriala omandamise aluseks ja seetõttu kohustuslik. Õpilastele jõukohane, kuna õpilased mõtlesid tunnis kaasa ja vastasid ka küsimustele. Tegelesid aktiivselt ka grupitööga ja töö ülesanne oli selge. Grupitööks vajalikud ülesanded ja vahendid olid õpilastel olemas. Õpetajale sai grupitöö ajal nõu ja täpsustavaid küsimusi esitada.

Analüüsitavas õppekeskkonnas on kindlasti toetavaks osaks ruumide ja tehnoloogia hea korrasolek ja olemasolek. Olemas olid ka vajaminevad õppematerjalid ja abivahendid tööde läbiviimiseks. Positiivseks on ka võimalus kasutada infotehnoloogiat õppematerjali ostsimiseks ja tööde tegemiseks.


PA11 pagari pisipraktika

Füüsiline õppekeskkond on kaasaegse tehnoloogiaga, ilus ja puhas. Ruumid suured ja hästi valgustatud. Õppeklassid varustatud kaasaegse tehnikaga. Analüüsisin erivajadutega õpilaste rühma. Rühmas kokku 16 õpilast ja õppetöö toimub kahes grupis. Õpilased tublid, aktiivsed ja teotahte võimelised. Tööohutuse nõuetest peetakse rangelt kinni ja iga tunni alguses korratakse üle, et kinnistada. Õppimist toetas rahulik ja vaikne keskkond. Suhted õpilastel omavahel head ja samuti ka õpetaja ja õpilaste vahelised suhted korras. Aga õpilased toredad, vaatamata oma erivajadustele ja olen veendunud, et neist tulevad ääretult tublid töövõimelised inimesed.

Reisikorraldajad 2012

Vaatlesin Eesti turismigeograafi paaristundi. Tegemist oli gümnaasiumi läbinud õpilastega, kelle huvi õppimise vastu oli suur. Õppetööd toetas avar ja valgusküllane klassiruum. Seintel oli turismialaseid fotosid ja kaarte, klassis jäi silma toetavate materjalidega riiul. Õpetaja oli igati toetav kuna valdas oma ainet põhjalikult. Oli tunda, et õpilastel on väga kehvad geograafia alased teadmised. Paar õpilast olid väga kursis Eesti turismimaastikul toimuvaga.