Verwerking bij A-Visie 11

Pedagogische opdrachtenkaart

Taak 1 Discussie in de groep

Pedagogische opdracht van een leraar basisonderwijs

 • Kinderen waarden en normen van de samenleving bij brengen.
 • Zoveel mogelijk aansluiten bij de pedagogische behoeften van kinderen. Bij kleuters ben je dus ook bezig met opvoeden.
 • Het welzijn van het kind zoveel mogelijk bevorderen.

Handvatten die wij de kinderen willen meegeven om op eigen benen te staan en hen mee te laten doen in de maatschappij

 • Kinderen de juiste waarden en normen aanbieden die volgens de samenleving gelden.
 • Kinderen laten zien en aanleren hoe ze zich in de maatschappij moeten gedragen, maatschappelijk getolereerd gedrag.
 • Ouders leren hoe je kinderen moet opvoeden om zo meer zicht te krijgen op gedrag van kinderen.

Praktijk

 • Veel gesprekken voeren met ouders over hoe de kinderen opgevoed moeten worden en de eventuele hulp die ze hiermee kunnen gebruiken.
 • Er wordt openlijk gepraat met de kinderen over de waarden en normen in de maatschappij.
 • Kinderen worden direct aangesproken op het gedrag dat zij vertonen naar anderen.

Taak 2 Studie en discussietaak

Opvatting Langeveld over opvoeden van kinderen

 • Opvoeding niet als inhoud maar als verschijnsel bekijken: Fenomologische kijk
 • "Om het kind en de opvoeding van het kind te begrijpen, moeten we in de concrete leefsituatie ontmoeten.
 • De pedagoog moet tot de kern kunnen komen van wat een opvoeding betekent. Hierbij speelt intuïtie en onbevooroordeelde inleving een grote rol.
 • Langeveld zegt dat dit pedagogisch werk in onze samenleving primair de taak is van de ouders die daarbij de steun en de belemmering ondervinden van hen die hij beelddragers
 • Opvoeding: De omgang tussen volwassenen en kinderen waarbij de volwassene invloed uitoefent op het kind tenminste door wederzijds vertrouwen en liefde.
 • Het kind is van nature hulpeloos aangewezen op algemeen geldende waarden en normen. De volwassene moet het op te voeden kind helpen om zijn bestemming te vinden.
 • Pedagogisch ingrijpen is heel belangrijk. (= ook herstructureren van de pedagogische situatie.
 • Het geheel van opvoeden is: het opvoeden als handelen dat bewust gericht wordt op het bereiken van een opvoedingsdoel (Trainen - Gewoontevorming - Zelfverantwoordelijke zelfbepaling).
 • De mens kan zelf niet bepalen hoe hij wil leven. De mens kan wel doorheen de opvoeding bepalen vanuit welke waarden hij zijn leven richting geeft.

Opvattingen in de praktijk

 • Door interpretaties over gedrag van kinderen te toetsen in een praktijksituatie, krijg je een reëel beeld van de situatie.
 • Je moet kennis als bagage bij je dragen om beter zicht te krijgen op gedragingen van kinderen.
 • Leerkrachten kunnen ouders steun bieden en adviseren bij de opvoeding. Ook kunnen ouders onderling steun zoeken bij elkaar.
 • Je ziet dat ouders een hele grote rol hebben in de persoonsontwikkeling van het kind.
 • Door grenzen aan te geven en situaties in te kaderen, hebben de kinderen duidelijkheid over wat van hen verwacht wordt, en leren ze zowel sociale als cognitieve vaardigheden.
 • Je ziet in de praktijk dat kinderen vanuit veel verschillende visies worden opgevoed.

Mening

Als er grenzen worden aangegeven, dan weet je hoe je je wenselijk hoort te gedragen.

Taak 3 Ingrijpen of niet?

Leeractiviteiten: Wanneer grijp je in?

Als het gedrag van een kind de leeropbrengst van het kind zelf of van andere kinderen belemmert.

Omgang tussen leerlingen

Normoverschrijdend gedrag


 • Er wordt geen respect voor de ander getoond.
 • De regels die in de klas gelden worden niet gehandhaafd.


Vervolg stappen • Leerling vertellen welk gedrag je waarneemt
 • Leerling aanspreken op eigen verantwoordelijkheid
 • Verwachting uiten


Waarom deze stappen? • Leerling bewust maken van eigen gedrag en verantwoordelijkheid
 • Leerling leren op zichzelf te reflecteren

Omgang tussen leerlingen en leerkrachten

 • Je laat elkaar in je waarde
 • De leerlingen zien de leerkracht als gezagsouder, maar er is plek voor leerling-inbreng

Leerstofinhoudelijke meningen

Meningen die in de context passen en iets toevoegen aan de situatie mogen uitgesproken worden.