Refleksi 4

Pendahuluan


Model ADDIE Salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari adalah model ADDIE. Model ini, sesuai dengan namanya, terdiri dari lima fase atau tahap utama, iaitu


(A) analysis,


(D) design,


(D) development,


(I) implement,


(E ) evoaluation.


Kelima fase atau tahap dalam model ADDIE perlu dilakukan secara sistemik dan sistematik Model desain system pembelajaran ADDIE dengan komponen-komponennya.


Langkah – langkah penting bagi model ADDIE ialah :


1. ANALYSIS (Analisis)


Analysis (analisa) Analysis (analisa) yaitu melakukan needs assessment (analisis keperluan), mengenalpasti masalah (keperluan), dan melakukan analisis tugas (task analysis). Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar, iaitu melakukan needs assessment (analisis keperluan), mengenalpasti masalah (keperluan), dan melakukan analisis tugas (task analysis). Oleh kerana itu, output yang akan kita hasilkan adalah berupa ciri-ciri atau profile calon peserta belajar, pengenalan jurang, pengenalan keperluan dan analisis tugas yang terperinci didasarkan atas keperluan.


Merupakan asas untuk fasa-fasa seterusnya dalam rekabentuk pengajaran . Antara perkara yang dilakukan dalam fasa ini adalah memperjelaskan masalah, mengenalpasti sumber masalah dan menentukan penyelesaian masalah. Fasa ini melibatkan teknik kajian seperti analisis kehendak, analisis kerja dan analisis tugasan. Output bagi fasa ini termasuklah matlamat pengajaran dan senarai tugasan yang perlu diajar. Kesemua output ini akan menjadi input bagi fasa rekabentuk.


2. DESIGN (Rekabentuk)


Yang kita lakukan dalam peringkat reka bentuk ini, pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang SMAR (spesifik, measurable, applicable, dan realistic). Selanjutnya menyusun ujian, dimana ujian tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yag telah dirumuskan tadi. Kemudian tentukanlah strategi pembelajaran media dan yang tepat harusnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, dipertimbangkan pula sumber-sumber pendukung lain. Semua itu tertuang dalam sautu dokumen bernama blue-print yang jelas dan terperinci. Design merupakan langkah kedua dari model reka bentuk sistem pembelajaran ADDIE. Langkah ini merupakan:


 1. Inti dari langkah analisis kerana mempelajari masalah kemudian mencari alternatif penyelesaiannya yang berjaya dikenalpasti melalui langkah analisis keperluan.
 2. Langkah penting yang perlu dilakukan untuk, menentukan pengalaman belajar yang perlu dimilki oleh pelajar selama mengikuti aktiviti pembelajaran.
 3. Langkah yang harus mampu menjawab soalan, apakah program pembelajaran dapat mengatasi masalah jurang kemampuan pelajar?
 4. Jurang kemampuan disini adalah perbezaan kemampuan yang dimilki pelajar dengan kemampuan yang seharusnya dimiliki pelajar. Contoh pernyataan jurang kemampuan:
 • Pelajar tidak mampu mencapai standard kompetensi yang telah ditentukan setelah mengikuti proses pembelajaran.
 • Pelajar hanya mampu mencapai tahap kompetensi 60% dari standard kompetensi yang telah digariskan.


Pada saat melakukan langkah ini perlu dibuat soalan-soalan kunci diantaranya adalah sebagai berikut:


 • Kemampuan dan kompetensi khusus apa yang harus dimilki oleh pelajar setelah menyelesaikan program pembelajaran?
 • Penunjuk apa yang boleh digunakan untuk mengukur kejayaan pelajar dalam mengikuti program pembelajaran?
 • Peralatan atau keadaan bagaimana yang diperlukan oleh pelajar agar dapat melakukan unjuk kompetensi - pengetahuan, ketrampilan, dan sikap setelah mengikuti program pembelajaran?
 • Bahan ajar dan kegiatan seperti apa yang boleh digunakan dalam menyokong program pembelajaran?


Antara elemen di dalam fasa rekabentuk termasuklah menulis siapa yang hendak disasarkan, menjalani analisis pembelajaran, menulis objektif dan item ujian, memilih sistem penyampaian dan menyusun atur pengajaran. Output dalam fasa rekabentuk akan menjadi input kepada fasa pembangunan.


3. DEVELOPMENT (Pembangunan)


Pembangunan adalah proses mewujudkan blue-print alias reka bentuk tadi menjadi kenyataan. Ertinya, jika dalam reka bentuk diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut perlu dibangunkan. Satu langkah penting dalam tahap pembangunan adalah uji coba sebelum dilaksanakan. Tahap uji cuba ini memang merupakan sebahagian daripada salah satu langkah ADDIE, iaitu penilaian.


Pembangunan merupakan langkah ketiga dalam melaksanakan model reka bentuk sistem pembelajaran ADDIE. Langkah pembangunan meliputi kegiatan membuat, membeli, dan mengubah suai bahan ajar. Dengan kata lain termasuk kegiatan memilih, menentukan kaedah, media serta strategi pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam menyampaikan materi atau bahan program.


Dalam melakukan langkah pembangunan, ada dua tujuan penting yang perlu dicapai. Antara lain adalah:

1) Menghasilkan, membeli, atau menyemak semula bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya.

2) Memilih media atau kombinasi media terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.


Pada saat melakukan langkah pembangunan, seorang perancang akan membuat pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus dicari jawapannya, Pertanyaan-pertanyaannya antara lain:

• Bahan ajar seperti apa yang harus dibeli untuk dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran?

• Bahan ajar seperti apa yang harus disiapkan untuk memenuhi keperluan pelajar yang unik dan khusus?

• Bahan ajar seperti apa yang harus dibeli dan diubahsuai sehingga dapat digunakan untuk memenuhi keperluan pelajar yang unik dan khusus?

• Bagaimana kombinasi media yang diperlukan dalam menyelenggarakan program pembelajaran?


Pada fasa ini juga rangka cerita dibentuk, kandungan ditulis, grafik direkabentuk, unsur teknologi diintegrasikan, halaman maklumat dan pelajaran dibentuk dan semua media yang akan digunakan dalam pengajaran dan sebarang dokumentasi sokongan dibentuk. Proses ini boleh melibatkan perkakasan komputer seperti kalkulator grafik dan alat simulasi serta perisian komputer seperti Geometer's Sketchpad dan pengajaran berasaskan komputer.


4. IMPLEMENTATION (Pelaksanaan)


Implementasi adalah langkah nyata untuk melaksanakan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Ertinya, pada tahap ini semua yang telah dibangunkan dipasang atau ditetapkan sedemikian rupa sesuai dengan peranan atau fungsinya agar bisa dilaksanakan.


Pelaksanaan atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah keempat dari model reka bentuk sistem pembelajaran ADDIE.


Tujuan utama dari langkah ini antara lain:

1) Membimbing pelajar untuk mencapai tujuan atau kompetensi.

2) Menjamin terjadinya pemecahan masalah / penyelesaian untuk mengatasi jurang hasil belajar yang dihadapi oleh pelajar.

3) Memastikan bahawa pada akhir program pembelajaran, pelajar perlu memilki kompetensi - pengetahuan, ketrampilan, dan sikap - yang diperlukan.


Pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus dicari jawapannya oleh seorang perancang program pembelajaran pada saat melakukan langkah implementasi yaitu sebagai berikut:

• Kaedah pembelajaran seperti apa yang paling berkesan utnuk digunakan dalam penyampaian bahan atau materi pembelajaran?

• Usaha atau strategi seperti apa yang boleh dilakukan untuk menarik dan memelihara minat pelajar agar tetap mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi atau bahan pembelajaran yang disampaikan?


Fasa ini merupakan fasa yang menjelaskan tentang proses aplikasi untuk kali pertama pengajaran dan penggunaan bahan bantu yang menyokong pembelajaran. Selepas pelaksanaan kali pertama ini, guru boleh membuat refleksi pengajaran dan pembelajaran yang berlaku, seterusnya melaksanakan kajian tindakan untuk dibuat penyesuaian dan penambahbaikan pada mana-mana bahagian perancangan, bahan bantu atau pelaksanaan sekiranya perlu.


5. EVALUATION (Penilaian)


Penilaian yaitu proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibina berjaya, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap penilaian boleh berlaku pada setiap empat tahap di atas.


Penilaian yang terjadi pada setiap empat tahap di atas itu dinamakan penilaian formatif, kerana tujuannya untuk keperluan semakan. Penilaian merupakan langkah terakhir model reka bentuk sistem pembelajaran ADDIE. Penilaian adalah satu proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran.


Penilaian terhadap program pembelajaran bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu:

1) Sikap pelajar terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan.

2) Peningkatan kompetensi dalam diri pelajar, yang merupakan kesan dari penyertaan dalam program pembelajaran.

3) Keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan kompetensi pelajar selepas mengikuti program pembelajaran.


Beberapa soalan penting yang harus dikemukakan perancang program pembelajaran dalam melakukan langkah-langkah penilaian, antara lain:

• Adakah pelajar menyukai program pembelajaran yang mereka ikuti selama ini?

• Berapa besar manfaat yang dirasakan oleh pelajar dalam mengikuti program pembelajaran?

• Berapa jauh pelajar boleh belajar tentang materi atau bahan pembelajaran?

• Berapa besar pelajar mampu mengaplikasikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang telah dipelajari?

• Berapa besar sumbangan program pembelajaran yang dilaksanakan terhadap prestasi belajar siswa?


Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap evaluasi bisa terjadi pada setiap empat tahap di atas. Evaluasi yang terjadi pada setiap empat tahap diatas itu dinamakan evaluasi formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Misal, pada tahap rancangan, mungkin kita memerlukan salah satu bentuk evaluasi formatif misalnya review ahli untuk memberikan input terhadap rancangan yang sedang kita buat. Pada tahap pengembangan, mungkin perlu uji coba dari produk yang kita kembangkan atau mungkin perlu evaluasi kelompok kecil dan lain-lain.


Penutup


Dengan adanya model instruksional berdasarkan ADDIE ini, jelas sangat membantu pengembangan material dan program pelatihan yang tepat sasaran, efektif, maupun dinamis. Aplikasi teori SDM maupun perilaku seperti social learning, pembelajaran aktif (active learning), pembelajaran jarak jauh (distance learning), paham konstruktif (constructivism), aliran strength based (positive-based management), aliran perilaku manusia (behaviourism), maupun paham kognitif (cognitivism) akan sangat membantu pengembangan material pelatihan bagi instruktur.


Dan bila diamati secara teliti ADDIE ini mempunyai sifat pendekatan Teknologi Pendidikan, yaitu:

 • Pendekatan isomorfi, yaitu yang mengunakan berbagai kajian atau bidang keilmuan kedalam suatu kebulatan tersendiri
 • Pendekatan sistematik . Yaitu cara yang berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan persoalan, yaitu berawal dari analisis dan diakhiri dengan evaluasi dan begitu seterusnya.
 • Pendekatan sinergistik, yaitu yang menjamin adanya nilai tambah dari keseluruhan kegiatan dibanding dengan bila kegiatan itu dijalankan sendiri- sendiri.
 • Sistemik, yaitu pengkajian secara menyeluruh (satu kesatuan)


Sebenarnya fasa penilaian berlaku pada keempat-empat fasa terdahulu. Pada setiap fasa (analisis, rekabentuk, pembangunan dan pelaksanaan) akan dibuat penilaian formatif untuk memastikan perancangannya telah dibuat dengan sebaik mungkin. Penilaian sumatif terhadap keberkesanan pengajaran, bahan bantu serta pencapaian objektif khas atau hasil pembelajaran dilaksanakan setelah keempat-empat fasa awal dilaksanakan. Maklumbalas yang diperolehi akan digunakan untuk menambahbaik perancangan pengajaran untuk topik yang sama atau berlainan atau untuk pengajaran mata pelajaran lain yang sepadan.