Inkomen en arbeidsongeschiktheid

WFT

Het WIA stelsel

Een werknemer heeft recht op de wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. De eerste 2 jaar worden dan doorbetaald door de werkgever. Met een maximum van 70%

Arbeidsongeschiktheid

Wulbz

Afwijkingen van het wettelijk maximumbedrag dat is gesteld aan de loondoorbetaling, worden geregeld in de verschillende CAO's (Collectieve Arbeidsovereenkomst)


Wet Verbetering Poortwachter

Zegt dat de zieke werknemer en werkgever samen moeten zorgen dat het ziekteverzuim van de werknemer zo kort mogelijk wordt gehouden.

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (WAJONG)

Op basis van de Wajong krijgen jonggehandicapten hulp bij het vinden of behouden van werk. Samen met een arbeidsdeskundige maken ze een participatieplan. Hierna volgt de beslissing over de Wajong-uitkering. De uitkering is 75% van het minimumjeugdloon. Alleen jongeren die 25% of meer arbeidsongeschikt zijn krijgen een uitkering. De uitkering stopt op 65-jarige leeftijd.


WAO Stelsel

Werknemers die 2 jaar ziek zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen kom in aanmerking voor de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering).


Voorwaarden zijn: 1. de werknemer is voor 15% arbeidsongeshikt

2. de werknemer is jonger dan 65 jaar


Hoogte van uitkering hangt af van:

- De mate van arbeidsongeschiktheid

- De hoogte van het loon

- De leeftijd op de ingangsdatum van de uitkering

Mogelijkheden na keuring


 • Mate van arbeidsongeschiktheid < 35%:
  • In dienst blijven van werkgever
  • WW-uitkering (Werkloosheids Wet)
 • Mate van arbeidsongeschiktheid 35% - 80% of > 80% en tijdelijk:
  • WGA (Werkhervattingregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
   In eerste instantie een loongerelateerde uitkering. Daarna volgt een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering.
   Bij een werkinzet van minimaal 50% is de WGA-uitkering hoger dan wanneer er niet wordt gewerkt.
 • Mate van arbeidsongeschiktheid > 80% en duurzaam
  • IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsgeschikten)
   De werknemer krijgt een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon. Hieraan is een maximum dagloon gesteld.Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor degenen die geen recht hebben op een eventuele uitkering op grond van de WIA kan het afsluiten van een aov (arbeidsongeschiktheidsverzekering) zeer nuttig zijn. Uitkeringen kunnen doorgaan tot de 65ste verjaardag.


Voor ondernemers is geen enkele wettelijke regeling voor arbeidsongeschiktheid van toepassing.