De Helpende op de werkvloer

Hoe begeleid ik een stagiaire Helpende?

Helpende Zorg en Welzijn

De opleiding Helpende Zorg en Welzijn is een MBO-opleiding op niveau 2. In de opleiding wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden, inlevingsvermogen en het omgaan met gevoelige situaties. De deelnemer leert hoe zij de beste zorg en ondersteuning kan geven aan verschillende soorten zorgvragers. Bijvoorbeeld aan ouderen, mensen met een beperking of aan kinderen op een basisschool of peuterspeelzaal.


Ook wordt tijdens de opleiding geleerd een prettige woon- en verblijfsomgeving voor de zorgvrager te creëren. De Helpende leert de zorgvrager ondersteuning te bieden bij dagelijkse activiteiten zoals het huishouden. Maar ook de persoonlijke verzorging van de zorgvrager komt aan bod, bijvoorbeeld wassen en aankleden.


De Helpende leert een werkplanning op te stellen. Hierin wordt op basis van het zorgplan/begeleidingsplan/activiteitenplan en in overleg met de zorgvrager de indeling van het werk beschreven. Daarnaast leert de Helpende om te gaan met verschillende typen zorgvragers. De Helpende kan te maken krijgen met mensen in verschillende levensfasen.


Als een Helpende na de opleiding gaat werken, heeft zij contact met veel verschillende mensen. Naast zorgvragers heeft ze bijvoorbeeld ook te maken met familieleden, ouders of vrienden van zorgvragers. Ook wordt nauw samengewerkt met collega's. Tijdens de studie wordt daarom ook aandacht besteed aan samenwerken en rapporteren aan collega's en leidinggevenden.


Een Helpende Zorg en Welzijn werkt vooral in de persoonlijke leefsfeer van de zorgvrager. De werkzaamheden bestaan vooral uit:

- het bieden van ondersteuning bij persoonlijke verzorging en huishoudelijke zorg;

- begeleiden bij activiteiten

- het zorgen voor voeding

Competenties

De opleiding Helpende Zorg en Welzijn is volledig competentiegericht vormgegeven. Om goed te zijn in je beroep, moet je beschikken over de nodige vakkennis. Daarnaast moet je bepaalde handelingen kunnen uitvoeren en weten waarom je dat doet. Kan iemand in de praktijk de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en houding tonen om een goede werknemer, teamlid, collega, vakvrouw te zijn? Dat noemen we competenties.


Voorbeelden van competenties zijn:

-Samenwerken en overleggen;

-Aandacht en begrip tonen;

-Plannen en organiseren;

-Materialen en middelen inzetten.


Helpenden binnen zorginstellingen mogen geen:

- medicijnen uitzetten of delen;

- verpleegtechnische handelingen verrichten.


Helpenden vallen altijd onder verantwoording van een gediplomeerd verzorgende of verpleegkundige en dragen geen eindverantwoording voor groepen zorgvragers.

Begeleiding

Om de Helpende volledig tot haar recht te laten komen op de werkvloer vragen wij van de begeleiders het volgende:

- Bied de Helpende structuur, zij heeft het nodig om haar planning overzichtelijk te houden;

- Laat het initiatief vanuit de begeleiding komen. Het is voor een Helpende belangrijk te weten waar ze aan toe is;

- Kies een vast tijdstip voor begeleiding. Een Helpende is gebaat bij duidelijke afspraken;

- Geef niet te veel informatie in één keer. Geef liever vaker wat kortere informatie om de leerling het overzicht te laten bewaren.

- Een Helpende heeft behoefte aan contact. Het is voor haar belangrijk het gevoel te hebben erbij te horen.

- Laat de Helpende hooguit door twee personen begeleiden.

- Probeer mee te denken bij de opdrachten. Twee weten meer dan één. Wanneer u de Helpende op een spoor kunt zetten werkt dat voor beide partijen positief.

- Mail of bel meteen de coach van de Helpende bij afwezigheid. Afzeggen op de BPV betekent niet dat ROC Friese Poort op de hoogte is.

- Krijgt u geen inzicht in de opdrachten van de leerling, neem dan, liefst via de mail, contact op met de coach.


Heeft u verder nog vragen of opmerkingen, bijvoorbeeld over de beroepsprestaties, neemt u dan contact op met de coach.

Wat kan het BPV-bedrijf van ROC Friese Poort verwachten?

- Het ROC verstrekt een BPV-map met daarin opdrachten, planningen en een voorbeeld van een beroepsprestatie;

-Tijdens de BPV-periode wordt u twee maal bezocht door de coach van de leerling;

-Het team Helpende organiseert één keer per jaar een werkveldbijeenkomst.