Стандартизація - основа якості

Будь-яка діяльність настільки впорядкована, і відповідно ефективна, настільки стандартизована

дослідник І. М. Ліфін

Значення стандартизації

У діяльності людства не існує сфери, де не була б потрібна стандартизація, що стосується інтересів людей всіх професій, різного віку та напрямків діяльності. Стандартизація, що виникла в глибокій старовині, розвивалася поступово, її успіхи сприяли культурному, науково-технічному й економічному прогресу на всіх етапах розвитку цивілізації. Питання стандартизації продукції та послуг до початку ХХ століття вирішувалися в основному шляхом приватної ініціативи на територіях окремих країн, міст, підприємств.

Писемність, системи рахунку, грошові одиниці, одиниці мір, архітектурні стилі, різні гіпотези і теорії, взагалі всі закони та моральні норми – все це є проявами фактичної стандартизації. Суспільство здавна використовує переваги направленого обмеження, що забезпечує єдність методів і зручність виготовлення та використання виробів та послуг.

Об'єктивні закони розвитку техніки неминуче ведуть до стандартизації, що є заставою високої якості продукції і послуг, досягнутої на певному історичному етапі. Завдяки впровадженню стандартизації суспільство може свідомо керувати своєю економічною і технічною політикою, домагаючись виготовлення виробів високої якості і створення найзручніших послуг. В умовах науково-технічного прогресу стандартизація є унікальною сферою суспільної та міжнаро­дної діяльності.

Віртуальну виставку «Стандартизація – основа якості» створено з метою популяризації фонду нормативно-технічної документації ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Виставка розрахована на спеціалістів у галузі стандартизації, студентів вищих навчальних закладів, людей, котрим цікаві питання стандартизації процесів, послуг, товарів.

Видання зі стандартизації з фонду відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

К2-185833

Основи стандартизації, метрології та управління якістю [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Машта, О. П. Бенчук, Г. П. Бенчук [та ін.] ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Зень О., 2015. – 384 с. : іл., табл., факс. – Бібліогр. : с. 365-369.

У навчальному посібнику розглянуто сучасні нормативно-правові основи, цілі, завдання, принципи, об'єкти та засоби стандартизації та метрології. Описано технології формування та розвитку системи стандартизації України і державного нагляду за стандартами та засобами вимірювання. Висвітлено організаційні питання міжнародної та регіональної співпраці в сферах стандартизації та метрології. Приділено значну увагу якості продукції, показникам якості та методам їх оцінювання, технологічному забезпеченню якості та системам управління якості.

Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, може бути корисним слухачам системи перекваліфікації, працівникам служб установ різних форм власності, всім, хто цікавиться питаннями підвищення якості товарної продукції підприємств.

К2-186133

Грищенко, Фелікс Васильович.

Документи міжнародних і європейських організацій стандартизації. Стан, тенденції та перспективи [Текст] : монографія / Ф. В. Грищенко ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Держ. підприємство «Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), Нац. орган стандартизації України. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 122, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 114–121.

У монографії розглянуто сутність документів Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization Standardization, ISO), Міжнародної електротехнічної комісії (International Electrotechnikal Commission, IEC), Європейського комітету зі стандартизації (European Committee for Standardization, CEN, Європейського комітету з електротехнічної стандартизації (European Committee for Electrotechnikal Standardization, CENELEC), види членства в цих організаціях, проаналізовано динаміку структур їх технічних органів, виявлено їх сучасні стани, тенденції та перспективи розвитку.

Монографію адресовано фахівцям у царині розробляння концептуальних, організаційних і науково-методичних засад національної стандартизації України, перевіряння комплексу основоположних стандартів і згармонізованих національних нормативних документів з міжнародними та європейськими стандартами, поліпшення узгодженості національних технічних процедур з аналогічними європейськими процедурами. Результати дослідження також можуть бути використані для перепідготовки експертів, аудиторів і викладачів вищих навчальних закладів з відповідної наукової спеціальності.

К2-151694

Стандартизація продукції та технологічних процесів [Текст] : [навч. посіб.] / І. В. Ніколенко, М. К. Сукач, Г. О. Оборський та ін. ; Нац. акад. природоохорон. і курорт. буд-ва та ін. – Сімферополь : НАПКБ, 2010. – 287 с. : іл. – В надзаг. також : Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, Одес. нац. політехн. ун-т. – Бібліогр. : с.283–287 (54 назви).

У навчальному посібнику міститься інформація та довідкові матеріали, необ­хідні для вивчення дисциплін загально інженерної підготовки, а також навчальних планів напрямків «Стандартизація, сертифікація та управління якістю» і «Метрологія й інформаційно-вимірювальні технології».

Викладено методи й принципи стандартизації сучасної промислової продукції та технологічних процесів. Розглянуто аспекти міжнародного співробітництва в області стандартизації. Наведено структури й принципи роботи вітчизняних і пе­редових міжнародних організацій, до сфери діяльності яких входять питання стандартизації.

Посібник призначений для студентів інженерних, будіве­льних спеціальностей та спеціальностей напрямків «Стандартизація, сертифі­кація та управління якістю» і «Метрологія й інформаційно-вимірювальні техноло­гії», а також інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями стандар­тизації промислової продукції.

К2-151902

Метрологія, стандартизація, сертифікація [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / [Л. М. Віткін, О. І. Момот, В. У. Ігнаткін та ін.] ; Вищ. навч. закл. «Ун-т економіки та права «КРОК». – Київ : Крок, 2011. – 303 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк.

У підручнику викладені питання наукового, методологічного та організаційного забезпечення робіт у галузі метрології, стандартизації, сертифікації. Представлені методи та засоби досягнення потрібної точності та єдності вимірів, організації метрологічного забезпечення виробництва, розробки та використання стандартів у практичній діяльності інженерів та менеджерів.

Підручник повністю відображує проблематику курсу «Метроло­гія, стандартизація, сертифікація та акредитація». Призначений для студентів і магістрантів вищих навчальних закладів, які навча­ються за напрямом «Метрологія, стандартизація, сертифікація», а та­кож аспірантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які цікав­ляться питаннями управління якістю, стандартизації, сертифі­кації та метрології

К2-153811

Янушкевич, Дмитро Анатолійович.

Міжнародна та національна стандартизація [Текст] : навч.-метод. посіб. / Д. А. Янушкевич, О. А. Коваль ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2010. – 295 с. : іл. – Бібліогр. : с. 155–156 (32 назви).

Розглянуто нормативно-правові, організаційні і методологічні основи стандартизації як в Україні, так і за її межами. Вирішення завдань у сфері якості продукції, які поставило сьогодення перед Україною, потребує підготовки кваліфікованих фахівців, які володіють сучасними методами стандартизації.

Стандартизація – діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального впорядкування у певній сфері. Результатом стандартизації є підвищення відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усунення бар'єрів у торгівлі і сприяння науково-технічному співробітництву.

Метою стандартизації в Україні є забезпечення раціонального використання природних ресурсів, відповідності об'єктів стандартизації їх функціональному призначенню, інформування споживачів про якість продукції, процесів та послуг, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції та торгівлі товарами і послугами.

Посібник складається з 14 розділів, запитань для самоперевірки, тестів та основних законодавчих актів України з питань стандартизації. Призначений для студентів усіх спеціальностей.

К4 – 24330

Основи технічного регулювання [Текст] : підруч. [для ВНЗ] / [Е. В. Білецький, О. Т. Дорошин, Н. В. Притульська та ін.] ; Київ. нац. торг.- екон. ун-т. – 2-ге вид., зі змінами та доп. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 620 с. : іл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 594–600.

У підручнику викладені актуальні питання впровадження в Україні системи технічного регулювання у відповідності до сучасних міжнародних вимог та вимог директив Європейського Союзу. Розглянуті основні поняття та визначення, що стосуються системи технічного регулювання, науково-технічні та нормативно-методичні основи стандартизації та оцінки відповідності (сертифікації) продукції та послуг. Розглянуто питання метрології як науки про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності, а також питання впровадження сучасних систем управління якістю.

Підручник забезпечує навчальні дисципліни «Технічне регулювання (основи стандартизації метрології та управління якістю», «Сертифікація та конкурентоспроможність продукції», «Технічне регулювання (оцінювання відповідності)», «Міжнародне технічне регулювання» та «Управління якістю», передбачені планом підготовки здобувачів вищої освіти (бакалаврів та магістрів) вищих навчальних закладів.

К2-178315

Янушкевич, Дмитро Анатолійович.

Основи стандартизації [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Д. А. Янушкевич, Р. М. Тріщ, Л. Ю. Шубіна ; Укр. інж.-пед. акад., Харків. торгов.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – Київ : Освіта України, 2013. - 319 с. : табл. – Бібліогр. : с. 315-316.

Навчальний посібник присвячений вирішенню концептуальних про­блем стандартизації продукції, процесів та послуг. Важлива увага приділя­ється визначенню місця стандартизації е системі технічного регулювання, висвітлено організаційно-методичні та правові принципи стандартизації у світі та Україні.

Основні нормативні документи у сфері стандартизації, метрології та управління якістю

1. ГОСТ ISO/ІЕС 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

2. ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитирующим органам по оценке соответствия

3. ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

4. ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD)

5. ДСТУ 1.2:2015 Правила проведення робіт з національної стандартизації

6. ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ;) Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ, )

7. ДСТУ 1.10:2005 Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів

8. ДСТУ 1.11:2004 Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів

9. ДСТУ 1.12-2004 Національна стандартизація. Правила ведення справ нормативних документів

10. ДСТУ 1.13-2001 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України

11. ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (І80/ІЕС Directives, part 2, 2001, NEQ)

12. ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

13. ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

14. ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення

15. ДСТУ 3060-95 Стандартизація в побутовому обслуговуванні населення. Основні положення

16. ДСТУ 3279-95 Стандартизація послуг. Основні положення

17. ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення

та ін.

Відеоролик з просування фонду стандартів ХДНБ ім. В. Г. Короленка.

Буктрейлер. Інформаційна скарбничка "Стандарт. Якість. Безпека"
ХДНБ

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

Публікації харківських вчених у фахових виданнях

Список літератури


1. К2 — 185114

Балановська, Т. І. Формування системи управління якістю у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : монографія / Т. І. Балановська, З. П. Борецька ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ : Компринт, 2015. — 245 с. : іл.

2. К2 — 176667

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання [Текст] : навч.-метод. комплекс / Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко та ін.; Миколаїв. нац. аграр. ун-т . — Миколаїв : МНАУ, 2014. — 571 с.

3. К2 — 186133

Грищенко, Ф. В. Документи міжнародних і європейських організацій стандартизації. Стан, тенденції та перспективи [Текст] : монографія / Ф. В. Грищенко. — Київ : УкрНДНЦ, 2016. — 122 [1] с. іл., табл.

4. К3 — 58572

Кириченко, Л. С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. С. Кириченко, Н. В. Мережко ; Київ нац. торг.-екон. ун-т. – Київ, 2010. — 415 с.

5. К2 — 174208

Кузьміна, Т. О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. О. Кузьміна. — [2-ге вид., випр. і допов.]. — Херсон : Олді-плюс, 2014. — 342 с.: іл.

6. К2 — 183947

Міжнародне технічне регулювання [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Сафонова [та ін.]; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків : ХДУХТ, 2013. — 371 с. : іл.

7. К2 — 185833

Основи стандартизації, метрології та управління якістю [Текст]: навч. посіб. / Н. О. Машпа, О. П. Бенчук, Г. П. Бенчук [та ін.]; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Зень О., 2015. — 384 с. : іл.

8. К2 — 166577

Основи стандартизації та сертифікації [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Величко [та ін.]: за заг. ред. О. М. Величка; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Херсон : Олді-плюс, 2013. — 362 с. : іл.,табл.

9. К2 — 189137

Похилько, Л. К. Взаємозамінність стандартизація та технічні вимірювання [Текст]: [підруч. для студентів напрямків 6. 050502 – інж. механіка та 6.050503 – машинобудування] / Л. К. Похилько, І. В. Добров; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ : ІМА-прес : НМетАУ, 2015. — 249 с. : іл.

10. В2 — 2210

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) [Текст]. — Київ : Поліграф плюс, 2015. — 30 с.

11. К2 — 151694

Стандартизація продукції та технологічних процесів [Текст]: [навч. посіб.] / В. І. Ніколенко, М. К. Сукач, Г. О. Оборський та ін.; Нац. акад. природоохорон. і курорт. буд-ва та ін. — Сімферополь : НАПКБ, 2010. — 287 с.: іл.

12. К2 — 164660

Термінологічний словник з технічного регулювання (основ стандартизації, метрології та управління якістю) [Текст]: [словник / уклад. : Бізікін С. В. [та ін.]]. — Харків : Іванченко, 2012. — 167 с.

13. К2 — 23813

Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми, перспективи [Текст] : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, Україна, 28–30 травня 2015 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 265 с. : табл.

14. К2 — 166584

Чурсіна, Л. А. Стандартизація продукції та послуг [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. А Чурсіна, О. П. Добровольська, Н. І. Резвих. — Херсон : Олді-плюс; Київ : Ліра, 2013. — 224 с. : іл.

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів