Stupid for Cupid or Stupid Cupid?

TRIO February Newsletter

TRIO News

GIHDlglglglglglglgfbcgrliua;o;o;o;o;o;o gicfgvhf bcxjvblfdzhgo;yhfwoi;hcnxz,mcdfvbihwa omnewhtvlisidgbyufhvfd;oireaoireaoireaoireaoireaoireaoireaoireaoireaoireaoireaoireaoireaoireaoireaoireaoireaoireaoireawjfkvbhjb jvcxbvuuhvsohvdsoih;hfshfsohfshbjbvshbvsbvsvckjbvcsvcfvkjbkjfsfskjgfgkjgf

ASU News

frgvjbdsjbdsjbdsjbdsjbdsjbdsjbdsjbdsfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfghdxa;lhesfvjvkcsvbfmfgzuiryhfi;alnvjbjhc gyuhfsgviudgvvhidushfvjczbkvzbuirfghoiure;hafiddddddlkjxzncvjxzkvbhdsjoiushfldskjhnvckjxzhvdjkhvufbghdlszhbdoiu;;;;;;8yhregvczkjgvbreh;ifv;hfshfs;h;lhg;hg;hgfdsjgfdsjgfvjgjgdsfkjgsfdjgdsdssfdjgsfjgsghgshrgds;jgds

February Calendar

Saturday, Feb. 14th, 3pm

POST 202

eyffffffff4gwf9rofyuh8trueytyfhraVALENTINES DAY SUCKSjfgbiuviuviuviuvyhrgovifudsavvvvvvvvvvhfnA;;juvichknbdjvbfdiugeiugiugiugfhdkjsafgyewftgiugbdecAFtge6ar friutgiuhgiufg iufggyugafoijpAUD098 y'

About Us

Remember to follow us on all social media including, Instagram, Twitter, Facebook, and Piniterest. Also let us know what your up to with #TRIODowntown