De zorg van nu, en later

19-12-2014

Hoe is de zorg nu geregeld?

Als eerste is de zorg opgedeeld in de volgende onderdelen:


  • De Zorgverzekeringswet
  • De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Zorgverzekeringswet

Dit is de meest bekende wet. U kun hierbij denken aan de Basis zorgverzekering en de aanvullende dekkingen. De zorgverzekeringswet is een Nederlandse wet die op 1 januari 2006 in werking is getreden. Deze wet maakt, naast de Algemene wet bijzondere ziektekosten, deel uit van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel.


Dit wordt betaald uit de premie die u aan de zorgverzekeraar betaald.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is in Nederland een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektenkostenrisico's. Verzekerd voor de AWBZ zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. De AWBZ is één van de zogenoemde verplichte volksverzekeringen.

De overheid onderscheidt drie compartimenten in de zorg:

  • Het eerste compartiment bevat de langdurige zorg (care) en onverzekerbare medische risico’s. De verstrekking en financiering van deze zorg worden grotendeels geregeld door de overheid via de AWBZ.
  • Het tweede compartiment bevat kortdurende geneeskundige zorg die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Vergoeding hiervan loopt via de bovengenoemde Zorgverzekeringswet .
  • De vrijwillige aanvullende verzekering valt onder het derde compartiment. Vooralsnog is er alleen een aanvullende ziektekostenverzekering.Deze kosten worden betaald uit de volksverzekeringen die iedereen moet betalen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen.


Deze kosten worden betaald uit het potje van de AWBZ. Dus ook via de volksverzekeringen

Big image

De Zorgverzekeringswet

Het basispakket zal in 2015 worden gewijzigd op een aantal punten . Dit komt deels vanwege overheveling van ABWZ-taken naar de Zvw. Zo zijn er een aantal zaken van de AWBZ ook in de Zorgverzekeringswet verzekerd.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt De Wet Langdurige Zorg


In de langdurige zorg wordt mogelijk gemaakt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De behoeften en eigen mogelijkheden van mensen staan centraal. Ook belangrijk is de hulp van familie of anderen in de directe omgeving. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden. Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke hulp. Via de zorgverzekering kunnen mensen medische zorg thuis krijgen. Bijvoorbeeld verpleegkundige zorg.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het kabinet wil de langdurige zorg hervormen. Er komt een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten worden verantwoordelijk voor de Wmo 2015. Voorheen was dit de overheid.


Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En andere mensen kunnen blijven ontmoeten.


De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Deze voorwaarden zijn aangepast. Met een pgb kunnen cliënten zelf de ondersteuning inkopen die zij nodig hebben, op de tijd en plaats die voor hen het beste uitkomt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betaling rechtstreeks aan de zorgaanbieder.