ОШ Краљ Петар Први

Унутрашњост школе

ОШ Краљ Петар Први

Школа је почела са радом 1933. године одлуком Министарства просвете, а у време Краљевине Југославије под називом "Краљ Петар II". Под тим именом школа ради све до 37. године када је добила назив "Огледна основна школа Краљ Петар II" у којој су радили најбољи методичари и педагози. Овај назив школа је носила све до ослобођења 1945. године. Какав је назив школа носила од ослобођења до 1948. године на основу прегледане документације није се могло установити.

О школи

Основна школа ''Краљ Петар I'' данас има 40 одељења од I – VIII разреда са 1044 ученика. Матична школа у Нишу има 31 одељењa од I – VIII разреда са 831 ученика, а школа у Паси Пољани 9 одељења од I - VIII разреда са 213 ученика. У школи је запошљено укупно 70 наставника, 1 лице које је ангажовано по основу уговора о извођењу наставе, директор школе, помоћник директора, стручни сарадници (педагог, психолог, библиотекар, медиjатекар), административно финансијски радници (секретар школе, шеф рачуноводства, благајник), 14 радника на одржавању хигијене, 2 домара и 2 домара-ложача.


Решењем број: 610-00-25472012-7 од 17.7.2012. школа је добила дозволу за увођење предшколског васпитања и образовања.

Од укупно 70 наставника у ОШ "Краљ Петар I", 8 наставника радиће само у истуреном одељењу у Паси Пољани, и 7 наставника који ће радити и у матичној школи и истуреном одељењу, што значи да ће за реализацију целокупне наставе бити задужена 15 наставника.


У прошлој школској години школа је постигла добре резултате. Ученици ОШ ''Краљ Петар I'' учествовали су на свим такмичењима oсновних школа на нивоу Општине, Региона и Републике Србије. При том су постигли значајне резултате.

На основу тога овај Годишњи план рада представља синтезу остварених резултата и наредних задатака. Програм је и оквир програмских задатака школе за једну школску годину и основа за правилно и равномерно распоређивање послова и задатака у току целе године.


Програм наглашава развојни принцип функционисања школе, тј. надградњу на већ остварени ниво знања и развоја.