Differentiatie in de SLO

Onderzoekende school, SLO CVO Step

Uitdaging!

De instroom in de Specifieke Lerarenopleiding van CVO Step is zeer divers. Cursisten van verschillende vooropleidingen en leeftijden schrijven zich in. Omdat de cursisten niet worden opgedeeld per vooropleiding is het voor de lectoren een grote uitdaging om binnen éénzelfde module tegemoet te komen aan de noden van elke cursist. Daarom gaan we zo veel mogelijk differentiëren naar voorkennis, leeftijd,... (BVDatabank, 2015; DIVA, 2015).
Big image

Onderzoeksvraag

Welke maatregelen kunnen we nemen om binnenklasdifferentiatie systematisch in ons programma in te bedden?

Actie: GOA!

GOA staat voor Geïntegreerde Onderwijsactiviteiten. De lector kan hier zelf inhoudelijk invulling aan geven maar het moet wel geëxpliciteerd worden naar de cursisten. Op die manier past het duidelijk binnen de visie van de opleiding: cursistgerichtheid en diversiteit. Door de inhoud en werkvorm van GOA transparant te communiceren, past dit volledig in het 'Teach as You Preach principe' waar naar gestreefd wordt binnen de hele opleiding (Gelaagdheid in Differentiatie, 2015).


We besluiten te differentiëren op niveau/taak en op tempo (Coubergs, Struyven, Engels, Cools & De Martelaer, 2013).

Actie: Blended Leren

Een invulling van GOA waarop we ons gebaseerd hebben binnen het project is Blended Leren. Afstandsonderwijs is een deel van elke module binnen de specifieke lerarenopleiding. Tijdens het project Onderzoekende school zijn we tot het inzicht gekomen dat dit gebruikt kan worden om op maat te werken (BVDatabank, 2015). Elke theoretische module heeft een module uitgewerkt die past binnen het kader van Blended Leren en/of Flipped Classroom.


De lectoren hebben een vorming gekregen over Blended Leren en de concrete toepassing naar hun vakgebied en module.

Evaluatie en Conclusie

Op dit moment gaven cursisten aan dat ze de nieuwe werkvormen positief vonden. Dit kunnen we pas volgend academiejaar bevragen via de cursistenbevraging in het kader van Interne Kwaliteitszorg van de opleiding.


De lectoren hebben dit zelf al geëvalueerd en vonden dit positief. Daarom is met het hele team besproken dat dit verder moeten borgen. Het wordt expliciet opgenomen in het didactisch model van de opleiding en zal geïmplementeerd worden in de ECTS-fiches. Daarnaast moet elke lector vanaf volgend academiejaar minstens twee maal per module een GOA inrichten.

Ons team!

Lectoren:

Indra Beunckens (Coach) - Ilse Vanhoutte (Coach) - Els Craeghs - Kim Di Nicola - Renata Maniscalco - Annelies Monbaliu - Leon Timmermans

Student: Ann-Sofie Vanoverstijns

Bronnen

  • Bijvoorbeelddatabank: www.bvdatabank.be (2015).
  • Coubergs, C., Struyven, K., Engels, N., Cools, W. & De Martelaer, K. (2013). Binnenklasdifferentiatie. Leerkansen voor alle leerlingen. Leuven/Den Haag: Acco.
  • Diversiteit in Actie: www.diva.be (2015).
  • Gelaagdheid in Differentiatie: www.differentiatieinonderwijs.be (2015).