Väljundipõhise hindamise protsess

Kokkuvõttev tutvustus

ÕPIVÄLJUNDID

* Kirjeldavad teadmisi, oskusi, hoiakuid minimaalsel nõutaval tasemel

* ÕV on seatud õppijale

* Kõik ÕKs sõnastatud ÕV peavad olema hinnatavad- mida ei hinnata, seda ei sõnastata ÕKsse

HINDAMINE

* Suuremate tervikute hindamisel kaasatakse mitu hindajat

* Hindamine on avatud ja sisaldab õppija enesehindamist ja tagasisidet õppijale

* Hinnatakse lisaks erialapädevustele ka võtmepädevusi

* Hindamine keskendub rohkem õpitulemustele kui õppeprotsessile

* Kasutatakse rohkem mitteeristavat hindamist

* Hindamismeetod peab sobima ÕV tasemega

* Mooduli kõige olulisemal osal on kõige suurem kaal mooduli hinde kujunemisel

* Hindamismeetod on autentne ja terviklik

* Hindamismeetodeid peab olema vähem, kui ÕV, et vältida mooduli liigset killustumist

* Hindamiskriteerium peab olema seostatud nii kokkuvõtva kui kujundava hindamisega, et toetada õppija võimekust

* Tänu hindamiskriteeriumitele saavad õppijad aru, mida neilt oodatakse