הזכות להליך הוגן

מגישה: טליה אדרי

הזכות להליך הוגן-הגדרה:

בתהליכי אכיפת החוק וההעמדה לדין המטרה היא שיעשה צדק ויינקטו פעולות הוגנות כלפי חשודים ונאשמים, באופן שבו הסמכויות המצויות בידי גורמי אכיפת החוק- המשטרה, הטביעה(פרקליטות)ובתי משפט- לא ינוצלו לרעה. מכאן ניתן להגדיר את הזכות להליך הוגן כזכות של אדם שלא ייגרמו לו פגיעות לא מוצדקות במהלך אכיפת החוק כלפיו והעמדתו לדין.

מקור מידע 1:

* אין לערוך חיפוש ביתו של אדם ללא צו של שופט.

* מעצר של אדם ע"י המשטרה מוגבל ל-24 שעות ולאחר מכן יש להביא את העצור בפני השופט לצורך הארכת מעצרו.

* אין להעניש אדם במאסר או בקנס ללא משפט

* הזכות שהמשפט יתנהל בפני שופטים בלתי תלויים (אובייקטיביים).

* הזכות למשפט פומבי (בדלתיים פתוחות) "כי הצדק לא רק צריך להיעשות, אלא גם להיראות", כלומר להסיר חשש כי נעשה עיוות דין, ולכן המשפטים פתוחים לציבור. קיימים מספר מקרים בהם המשפט יהיה בדלתיים סגורות (סגור לציבור): א) משפט שמעורבים בו קטינים (ז' לפרטיות-כבוד גוברת על הזכות להליך הוגן).

ב) עבירות מין- משפט שנשוא העבירה הוא עבירות מין סגור בפני הציבור.(ז' לפרטיות-כבוד גוברת על הזכות להליך הוגן).

ג) משפט העוסק בעבירות הקשורות לביטחון המדינה. (הזכות לחיים ולביטחון גוברת על הזכות להליך הוגן).

ד) משפט העוסק בדיני משפחה . (ז' לפרטיות-כבוד גוברת על הזכות להליך הוגן).

* הזכות להיות מיוצג בידי עו"ד- לכל אדם יש זכות להיות מיוצגים בכל סוגי המשפטים בידי עורך דין לפי בחירתם. ישנם מקרים מסוימים בהם המדינה מממנת עורכי דין. גם למי שאין עורך דין מותר לפנות לבתי המשפט. זכותו של כל אדם לייצג את עצמו במשפט כמיטב יכולתו.

* הזכות לערעור- כל אדם זכאי לאחר מתן פסק הדין לערער עליו בפני בית משפט לערעורים.

* הזכות לעתירה נגד רשויות השלטון- לכל אדם יש את הזכות לפנות לבית המשפט ולהתלונן נגד החלטותיה של רשויות השלטון, כהוא טוען כי הן פגעו בזכויותיו .

* אסור לשפוט אדם פעמיים על אותה עבירה

מקור מידע 2:

דגים, יתומים וכבוד התורה


רב ענן, הביא לו אדם אחד סל של דגים קטנים.

אמר לו (רב ענן): מה מעשיך?

אמר לו: דין יש לי בפניך.

לא קיבל ממנו, ואמר לו: פסול אני לך לדין.

אמר לו: את דינו של אדוני אינני רוצה, אבל יקבל אדוני את מתנתי, שלא ימנעני אדוני מלהקריב ביכורים, דתניא: 'ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האלהים לחם בכורים עשרים לחם שעורים וכרמל בצקלונו' (מלכים ב, ד', מ"ב) - וכי אלישע אוכל ביכורים היה? אלא לומר לך: כל המביא דורון לתלמיד חכם - כאילו מקריב ביכורים.

אמר לו: לקבל אינני רוצה, עכשיו שאמרת לי טעם בדבר, אקבל ממך. שלח אותו לפני רב נחמן, ושלח לו (במכתב) - ידון אדוני את האיש הזה, שאני ענן פסול לו לדין.

אמר (רב נחמן לעצמו): מכיון ששלח לי כך מכאן שקרובו הוא.

היה עומד דין של יתומים לפניו, אמר: זו מצוות עשה וזו מצוות עשה (דין צדק מול כבוד התורה) - עשה של כבוד התורה עדיף.

סילק את דין היתומים, והורידו (את האדם מביא המכתב) לדין.

כיון שראה בעל דינו את הכבוד שהדיין עושה לו - נסתתמו טענותיו.

(תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף קה ע"ב, דף קו ע"א )


הסבר: איש אחד בא לרבי ענן והביא לו סל של דגים קטנים, הרב שאל אותו בשביל מה אתה מביא לי את הסל הזה? ענה לו האיש בשביל שתדון אותי. אמר לו הרב אינני יכול לדון אותך. הרב לא רצה לדון את האיש לאחר שרצה להביא לו מתנה כי זה מעין שוחד והרב לא רוצה לשפוט שלא כדין.

מקרה בו יש פגיעה בזכות:מבוטח הגיש תביעה כוזבת וזכה להבטחת הכנסה של יותר מ-70 אלף שקל. חוקרים של הביטוח הלאומי חילצו ממנו הודאה, אבל בבית המשפט הוא ביקש לחזור בה בטענה שלא ידע שיש לו זכות להיוועץ בעורך דין.

חקירה של ביטוח לאומי הביאה להגשת כתב אישום חריף המייחס לנאשם עבירות מרמה בנסיבות מחמירות. כתב האישום גולל את סיפורו של המבוטח, שהגיש תביעה כוזבת וקיבל בזכותה גמלת הבטחת הכנסה בסכום כולל של יותר מ-70 אלף שקל. כתב האישום התבסס בין היתר על דברים שאמר הנאשם לחוקרים, ובכלל זה הודאה באשמתו והבעת חרטה על מעשיו. בהודאתו הסביר הנאשם שהוא אדם חולה ולכן נאלץ לעבוד כמה שעות ביום לשם מימון תרופותיו.
בדיון שהתקיים בבית משפט השלום בתל אביב כפר הנאשם בעובדות המיוחסות לו וביקש לפסול את הודאתו, מאחר שזו נגבתה ממנו מבלי שהחוקרים יידעו אותו על זכותו להיוועץ בעורך דין.


הפגיעה בזכות היא :שהנחקר זכאי להיות מיוצג על ידי עורך דין, ובחקירה של אדם זה לא הוזכרה הזכות הזאת וההודאה נגבתה ממנו בלי שיידעו אותו שהוא זכאי להיעזר בעורך דין.

מקרה נוסף שמתוארת בו פגיעה בזכות:

זכות האדם מס' 11: אנחנו תמיד חפים מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתנו

עמדה אישית:

הזכות שבחרתי היא הזכות להליך הוגן . זכות זו היא זכות חשובה מאוד, מפני שלכל אדם צריכה להיות ברירה כל שהיא גם כאשר הוא נכנס למצב מסובך וצריך להישפט על כך. אני חושבת שאדם זה עדיין זכאי להבעה עצמית ולהגנה .

לדוגמא: אדם שנעצר והוא חף מפשע ואין מי שיוכיח את זה מה שהיה קורה בעולם שבו לא היה הליך הוגן הוא ישר היה נענש בלי שום בירורים ובלי שום עזרה מגורם חיצוני שיוכל להוכיח את חפותו אך בעולם המשפט שלנו שבו יש את החוק להליך הוגן שבעזרתו כל אדם נשפט בכבוד ומקבל את העונש שמגיע לו או לא מגיע לו ורשאי לקבל עזרה מגורמים אחרים כך גם זכותו של האדם נשמרת ולא מזלזלים בו ולא מקשיבים למה שיש לו להגיד.

אז לדעתי הזכות הזאת מאוד חשובה גם בשביל שיהיה צדק הוגן ונכון וגם בשביל לשמור על כבודו של האדם.