Придружи нам се већ данас! (:

Економска школа - Ниш

Контакт

Адреса:

Економска школа - Ниш

Мајаковског 2

18000 Niš


Fax: 018/ 530 412

Телефон - секретар: 018/ 237 976

Телефон - директор: 018/ 239 377

PIB: 100619576

E-mail: ekosknis@open.telekom.rs

О нашој школи


Економска школа у Нишу, тада Државна трговачка академија је почела са радом 9. септембра 1929. године. Настала је као израз потребе за школованим кадровима економске струке. У то време Ниш већ има 34 регистрована индустријска предузећа, 450 трговачких радњи и захукталу тежњу да напредује и да се шири. Постојећа Трговачка школа није била у стању да те потребе задовољи. Због тога Нишко трговачко удружење почиње борбу за формирање нове школе и тако настаје Државна трговачка академија. У време првог петогодишњег плана добија назив Економска средња школа, 1953. добија у називу и име Бориса Кидрича, а од 1989. године опет носи назив Економска школа.

На свом развојном путу је било више проблема, највећи су били везани за просторије. Тек 1939. године добија своју зграду у Јеронимовој улици, а 1979. ту зграду уступа Граду и сели се у новоподигнуту зграду у улици Мајаковског бр. 2. Неколико година егзистира као део Економског школског центра, заједно са Угоститељском и Трговачком школом да би се 1989. опет издвојила и добила назив Економска школа, а тај назив носи и сада.

Државна трговачка академија је почела да ради са једним одељењем, а данас Економска школа има 33 одељења у Нишу и 10 одељења у Дољевцу.

Школа је у свом досадашњем раду постизала добре резултате. Економску школу је до сада завршило више од 20 000 ученика. Они су афирмисани радници у разним организацијама, организатори рада. Велики број је уписао и завршио факултете. Не мали број је докторирао на економским наукама.

Економски техничар

Подручје рада:економија, право и администрација

Област:економија

Образовни профил:Економски техничар


Економија као подручје рада у којем се образују економски техничари омогућава задовољавање интересовања ученика који су наклоњени проучавању друштвених наука. Изучавајући групу економских предмета поред опште-образовних, наши ученици стичу знања о економији као теорији и примењеној економији.

По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама или да се запосле у многим гранама привреде (у банци, у осигурању, у трговачким, туристичким и угоститељским предузећима...), а послови на којима економски техничар може да ради су послови у области књиговодства, рачуноводства, финансија, благајнички послови, послови економске пропаганде и сл. На радним местима на којима се запошљавају економиски техничари, већина послова се обавља на рачунарима, за шта се оспособљавају кроз програм пословне информатике у средњој школи.

Пожељне особине ученика који уписују овај смер у нашој школи су :

 • одговорност
 • тачност
 • ажурност
 • систематичност
 • развијене комуникацијске вештине

Комерцијалиста

Подручје рада:економија, право и администрација

Област:економија

Образовни профил:Комерцијалиста - оглед


Истраживања су показала да се на бироима за запошљавање налази велики број економских и финансијских техничара, да су привреди потребни сналажљиви и компетентни радници са теоријским али и практичним знањима. Такве способности нуди нови образовни профил - комерцијалиста. То је образовни профил у оквиру кога ће се ученици припремити да у свом будућем раду успешно примењују знања која су стекли у школи. Ученици треба да радом у виртуелном предузећу примене стечена знања, јер ће њихови радни задаци у таквом једном окружењу буду адекватни радним задацима са којима ће се сусретати на свом будућем послу.

Задаци и послови које обавља комерцијалиста су следећи:

 • набавља робу од произвођача и даље је продаје
 • проналази најбоље изворе набавке
 • прикупља понуде
 • пореди услове и води преговоре са добављачима
 • управља залихама тј. контролише улаз робе, складиштење и излаз робе
 • планира испоруке
 • врши калкулацију цена, обрачун трошкова и плаћања
 • обавља маркетиншке активности
 • обавља кореспонденцију са произвођачима и купцима у земљи и иностранству на домаћем и страном језику
 • води преговоре о набавци и продаји телефоном, поштанским путем, електронском поштом или у продајном простору
 • врши израду месечних и годишњих извештаја
 • води евиденцију прихода и расхода
 • утврђује финансијски резултат
 • врши анализу тржишта и конкуренције

Финансијски техничар

Подручје рада:економија, право и администрација

Област:економија

Образовни профил:Финансијски техничар


Овај образовни профил уписују ученици који у оквиру економије желе да стекну проширена знања из области финасија. Наставним програмом за овај профил предвиђени су предмети којима ученици стичу пре свега знања и вештине из финансијских области (Основи финансија, Пословне финансије, Банкарско пословање, Девизно пословање, Јавне финансије), али су предвиђени и предмети којима се стиче добра основа из опште економије (Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Осигурање, Пословна информатика). Такође током школовања будући финансијски техничари стичу знања и из опште културе и образовања путем учења Српског и страног језика, Историје, Географије, Математике, Биологије, кроз рад на рачунару, затим употребу различитих софтвера и др.

Прилику да провере стечена знања и вештине ученици имају на часовима блок наставе у трећем и четвртом разреду. Ови часове се реализују у банкама и осигуравајућим компанијама где ученици обављају једноставније књиговодствене и финасијске послове.

Избором овога профила ученици ће стећи знања и вештине у обављању послова као што су : послови платног промета, књиговодствено обухватање дужничко - поверилачких односа, књижење трошкова пословања расхода и прихода, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање пословног резултата, састављање финансијских извештаја, израда различитих врста обрачуна и калкулација као и да поштују и примењују прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства.

Финансијски техничари налазе радно место у рачуноводственим или финансијским службама предузећа, у банкама, осигуравајућим компанијама и установама.

Упиши овај профил ако:

 • си одговоран, тачан, спреман на тимски рад
 • те привлачи посао у динамичном окружењу
 • желиш да се у теби развије предузетнички дух
 • желиш да добијеш добру основу за наставак школовања на одговарајућим факултетима или високим струковним школама
 • по завршетку средње школе желиш да конкуришеш и запослиш се у предузећима, банкама, осигуравајућим компанијама, установама, агенцијама које пружају књиговодствене услуге.

Банкарски службеник

Подручје рада:економија, право и администрација

Област:економија

Образовни профил:Банкарски службеник


Банкарски службеник је образовни профил, који у последњих 20 година није постојао у стручним школама Србије.Програм започиње реализацију 2005.г. у шест регионалних центара у Србији: Суботици, Београду, Крагујевцу, Чачку, Ужицу и Нишу.

Образовни профил банкарски службеник развијен је на нивоу средњег стручног образовања, а школовање траје четири године, после завршене основне школе. Уже стручни предмети који се изучавају у овом образовном профилу су: банкарско пословање, банкарска обука, финансије и рачуноводство, маркетинг у банкарству.

Избором овог профила ученици ће стећи знања у свим сегментима банкарских послова. Практична настава обавља се у школама, прецизније у банкама за обуку, где се симулира рад у банкама. Часове обуке изводе професори који су претходно стажирали у банкама.

У четвртом, завршном разреду, банкарска обука реализује се у реалним или виртуелним банкама (у школама).

Финансијски администратор

Подручје рада:економија, право и администрација

Област:економија

Образовни профил:Финансијски администратор


Образовни профил финансијски администратор развијен је на нивоу средњестручно образовања и школовање траје четири године, после завршене основне школе. Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова: обављања платног промета, спровођења свих облика књиговодствених евиденција, праћења и контроле пословања предузећа, утврђивања резултата, састављања извештаја, израде различитих врста обрачуна и калкулисања.

Наставним програмом за образовни профил финансијски администратор предвиђени су предмети којима се стичу, пре свега, знања и вештине из рачуноводствених и финансијских области, али су предвиђени и предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Такође, током школовања овог профила стиче се општа култура и образовање - учењем страног језика, рада на рачунару, употребе софтвера, пословног бонтона итд.

Практична настава износи око 15% целокупног школовања, док је овај проценат нешто виши у оквиру стручних предмета и износи 20%. У току целокупног школовања однос општеобразовних и стручних предмета је 50:50%.

Настава финансијско-рачуноводствене обуке обавља се у кабинету за финансијско-рачуноводствену обуку, где се симулирају послови из области рачуноводства и финансија, а организовани кроз службе које постоје у оквиру неког предузећа. Часове обуке изводе наставници који су претходно прошли обуку за примену нових наставних метода, примену нових наставних програма објективног оцењивања и комуникације.

У трећем и четвртом разреду планирана је блок настава која би се реализовала у предузећима. Циљ овог облика наставе јесте провера, у пракси, стечених знања и практично овладавање финансијско-рачуноводственим пословима. Реализација блок наставе у предузећима била би базирана на тространим уговорима које склапају они који се образују, стручне школе и предузећа у којима будући пословни секретари обављају праксу, а касније, могу наћи и своје радно место.

Финансијски администратори ће знати и умети да:

 • поштују и примењују правне прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства
 • обављају различите административне послове поштују и примењују правне прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства поштују и примењују правне прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства
 • познају и примењују мере фискалне политике
 • самостално обављају послове платног промета
 • познају и примењују поступак израде биланса
 • књиговодствено обухватају дужничко-поверилачке односе
 • евидентирају послове са иностранством (увоз и извоз)
 • обрачунавају зараде, порез и допринос на зараде
 • обрачунавају и књиже амортизацију
 • поштују и примењују начела пословне и службене тајне
 • презентују информације интерним и екстерним корисницима
 • архивирају документа
 • саставља и штампа извештаје о трошковима пословања
 • прослеђује документа у финансијско књиговодство на књижење