Rose City Park Elementary School

Newsletter May 26, 2023

Một Cộng Đồng Học Tập Và Cùng Nhau Phát Triển

A Community Learning and Growing Together

Big picture

Message from Principal Bacon / Thông Điệp từ Hiệu Trưởng Bacon

Message from Principal Bacon


May 26, 2023


Dear RCP Families,


Hard to believe that we have arrived at Memorial Day weekend and only have two and half weeks left of school. With a long summer break ahead it is critical to finish the school year strong. Thanks for all your support, perseverance and generosity in making this year a success.


Below is a photo of our Kindness Cat wall on which many of our students posted a note of kindness towards themselves during our Spirit of Kindness week. In a world that can easily be focused on hate, shifting our focus to kindness is essential in raising the next generation and building a better world.


On Wednesday, June 7th we will host our annual Field Day and then have early dismissal at 11am due to the Junior Rose Parade. The Junior Rose Parade is the largest and oldest children’s parade in the country and was actually begun spontaneously by students in the area when the Grand Floral Parade was canceled due to WWI. Joining the parade can be a great way to celebrate the coming of summer and take part in community tradition. Please find more details in this letter on our early release and joining the parade. Also see this important message from the Rose Festival Foundation.


In Solidarity,


Principal Bacon


—----------------------------------------------------------------------


Thông Điệp từ Hiệu Trưởng Bacon


Ngày 26 tháng 5, 2023


Các Gia Đình RCP Thân Mến,


Thật khó tin rằng chúng ta đã đi đến cuối tuần lễ của Ngày Cựu Chiến Binh và chỉ còn hai tuần rưỡi nữa cho năm học. Với một kỳ nghỉ hè dài phía trước, điều quan trọng là phải kết thúc năm học một cách mạnh mẽ. Cảm ơn tất cả sự hỗ trợ, sự kiên trì và hào phóng của bạn trong việc hỗ trợ cho năm học này thành công.


Trên đây là bức ảnh về bức tường Kindness Cat của chúng ta, trên đó nhiều học sinh của chúng ta đã đăng một ghi chú về lòng tốt đối với chính họ trong tuần Tinh thần Tử tế của chúng tôi. Trong một thế giới có thể dễ dàng tập trung vào sự căm ghét, việc chuyển sự tập trung của chúng ta sang lòng tốt là điều cần thiết để nuôi dạy thế hệ tiếp theo và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.


Vào thứ Tư, ngày 7 tháng 6, chúng tôi sẽ tổ chức Ngày Thực Địa hàng năm và sau đó sẽ tan học sớm lúc 11 giờ sáng do Cuộc Diễn Hành Hoa Hồng dành cho thiếu nhi. Đây là cuộc diễu hành lớn nhất và lâu đời nhất trong cả nước và thực sự được bắt đầu một cách tự nguyện bởi các học sinh trong khu vực khi Cuộc Diễn Hành Hoa Lớn bị hủy bỏ do Thế chiến thứ nhất. Tham gia cuộc diễn hành có thể là một cách tuyệt vời để chào mừng mùa hè sắp tới và tham gia vào truyền thống cộng đồng. Vui lòng tìm thêm chi tiết trong thư này về việc tan học sớm và tham gia cuộc diễn hành. Cũng xem thông tin quan trọng này từ Tổ chức Lễ Hội Hoa Hồng.


Trong Đoàn Kết,


Hiệu Trưởng Bacon

Big picture

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS and UPDATES THÔNG BÁO VÀ CẬP NHẬT QUAN TRỌNG

Counselor's Corner / Góc tư vấn

End of the Year Counseling Updates / Cập Nhật Tư Vấn Cuối Năm

With our 4th graders, we held our first Career Exploration Day on May 17th! Thank you again to our guest speakers who helped our students learn about a variety of different career paths!


Với các học sinh lớp 4, chúng tôi đã tổ chức Ngày khám phá nghề nghiệp đầu tiên vào ngày 17 tháng 5! Một lần nữa xin cảm ơn các diễn giả khách mời của chúng ta, những người đã giúp học sinh viên chúng ta tìm hiểu về nhiều con đường sự nghiệp khác nhau!


With our 5th graders, we’ve been preparing for the transition to middle school in a variety of ways! We visited Roseway Heights for a tour on May 9th, and at the end of May we’re doing lessons that cover topics like how to read their schedule and report card, and how to use a planner.


Với học sinh lớp 5, chúng tôi đã chuẩn bị cho việc chuyển tiếp lên cấp hai theo nhiều cách khác nhau! Chúng tôi đã đến thăm Roseway Heights để tham quan vào ngày 9 tháng 5 và vào cuối tháng 5, chúng tôi đang thực hiện các bài học bao gồm các chủ đề như cách đọc lịch trình và phiếu điểm cũng như cách sử dụng bảng kế hoạch.

QSA Shirts - Sent Home Today / Áo thun QSA - Đã gửi về nhà ngay hôm nay

Hi everyone,


Thanks so much for your support of QSA and buying t-shirts! We sent them home with your students today (and for staff we put them in your boxes in the office).


Please let me know if you have any questions!


Best,

Sylvie

slbishop@pps.net

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào mọi người,

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ QSA và mua áo thun! Chúng tôi đã gửi chúng về nhà cùng với học sinh của bạn hôm nay (và đối với nhân viên, chúng tôi đặt chúng vào hộp thư của bạn trong văn phòng).

Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!


Best,

Sylvie

slbishop@pps.net

Physical Education/ Giáo Dục Thể Chất:

Big picture

Volunteers needed / Cần Tình Nguyện Viên:

https://www.signupgenius.com/go/5080a4fa9a92fa4f85-field1#/


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Find Softball, Baseball, Tennis, and Futsal information here:

https://docs.google.com/document/d/1h4HHM1iPxBn-9f75lPBmphY_QyWu1mE7YEuzNiH-SKY/edit?usp=sharing


Tìm thông tin về Bóng Mềm, Bóng Chày và Quần Vợt tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1h4HHM1iPxBn-9f75lPBmphY_QyWu1mE7YEuzNiH-SKY/edit?usp=sharing

Big picture
Big picture

Thông Tin Hội Phụ Huynh / Hội Phụ Huynh News

Ngày Cuối Đăng Ký Trại Hè 2023 - 5/26!

Đăng ký trực tuyến có thể được tìm thấy ở đây: https://hphpdx.org/go/traihe2023

Đơn đăng ký bằng giấy có thể được yêu cầu tại văn phòng RCP và hoặc RHMS, và nộp vào hộp thư HPH ở cả hai trường.

Gia đình nào mà không đăng ký cho Trại Hè năm nay, HPH muốn mời quý vị tham gia khảo sát để chúng tôi hiểu biết thêm: https://forms.gle/w8Jfg5hpKXYCsfk57


Last Day To Register For Trại Hè Summer Camp 2023 - 5/26!

Online Registration can be found here: https://hphpdx.org/go/traihe2023

Paper Application can be requested at RCP and or RHMS office, and submitted into HPH mailboxes at both schools.

Families unable to apply for Trại Hè this year, HPH wants to hear your feedback and invite you to participate in our survey here: https://forms.gle/w8Jfg5hpKXYCsfk57


TRẠI HÈ HPH đang CẦN THUÊ: Cố vấn trại hè Cấp cao & Thiếu niên!

Nhấp vào đây để có thêm thông tin!


HPH TRẠI HÈ CAMP SUMMER is HIRING: Senior & Junior Camp Counselors!

Click here for more information!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cân nhắc tham gia Hội Đồng Quản Trị HPH!

Nhấp vào đây để có thêm thông tin!


Consider joining HPH Board of Directors!

Click here for more information.

Health News / Thông Tin Sức Khỏe

Click here for Strep information From Your School Nurse


Nhấp vào đây để biết thông tin về Strep từ Y tá trường học của bạn

______________________________________________________________________


Find links to translations of the following articles in PPS’s supported languages here: Chinese-Simplified; Russian; Somali; Spanish; and Vietnamese


Tìm liên kết cho bản dịch của các bài viết sau bằng các ngôn ngữ được PPS hỗ trợ tại đây:

Chinese-Simplified; Russian; Somali; Spanish; và Vietnamese

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Oregon Health Plan (OHP) eligibility renewals

Please click here for more information on how to get you or your student health coverage through the Oregon Health Plan (OHP).


Gia Hạn Ghi Danh Chương Trình Y tế Oregon (OHP)

Vui lòng nhấp vào OHP VN Link. để biết thêm thông tin về cách nhận bảo hiểm sức khỏe cho bạn hoặc học sinh của bạn thông qua Chương trình Y tế Oregon (OHP).


***********************************************************************


Student Health Center Appointments Available! Call today.

For more information, please click this link.


Các Cuộc Hẹn của Trung tâm Y tế Học Sinh Có sẵn! Gọi ngay hôm nay.

Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào liên kết này

Rodent Bait Stations / Trạm Bẫy Chuột

Attached is a message from PPS regarding rodent bait stations around the school building and around the dumpsters attached.



Đính kèm là một thông báo từ PPS liên quan đến việc đặt các trạm mồi chuột xung quanh tòa nhà trường học và xung quanh các thùng rác.

SUN School / Thông Tin Sun


Rose City Park SUN is hosting a 3-week SUMMER CAMP!

Mondays – Fridays, 8:30 am – 12:00 noon

July 17 – August 4

Click the link for more information


SUN Summer Camp 2023.pdf


Rose City Park SUN đang tổ chức một trại hè kéo dài 3 tuần!

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 sáng - 12:00 trưa

17 tháng 7 đến 4 tháng 8

Nhấp vào liên kết để biết thêm thông tin


SUN Summer Camp 2023.pdf

ART / NGHỆ THUẬT


The VAPA (Visual & Performing Arts) is excited to announce the 2023 Summer Arts Academy! Students will have the opportunity to engage in Dance, Music, Visual Arts, Theatre, and Technical Theatre major classes. More information is in the attachment.


NGHỆ THUẬT VAPA (Nghệ thuật Thị giác & Trình diễn) vui mừng thông báo về Chương Trình Nghệ thuật Mùa hè 2023! Học sinh sẽ có cơ hội tham gia vào các lớp chuyên ngành Khiêu vũ, Âm nhạc, Nghệ thuật Thị giác, Sân khấu và Sân khấu Kỹ thuật. Thêm thông tin có trong tập đính kèm.

Big picture

RCP Site Council

RCP Site Council:

Meetings: Mondays 3:30-5:00: June 5th.

Location: Room 215

Agenda and Minutes


Uỷ Ban Hội đồng RCP:

Các cuộc họp: Thứ Hai 3:30 - 5:00: 5 tháng 6.

Địa điểm: Phòng 215


Chương trình nghị sự và Biên bản

Nhu cầu giấy in / Copy Paper Request

Nhu cầu giấy in:


Khi chúng ta bước vào vài tháng cuối cùng của năm học, chúng ta thấy mình thiếu giấy in và hy vọng sẽ nhờ cộng đồng tuyệt vời của chúng ta quyên góp một đến hai xấp giấy in cho mỗi gia đình, nếu đây là điều bạn có thể làm. Vui lòng mang chúng đến văn phòng cho cô Madalyn và cô Karen. Cảm ơn bạn rất nhiều!


Copy Paper Request!


As we head into the final couple of months of the school year, we find ourselves short of copy paper and are hoping to ask our wonderful community for donations or one to two reams per household, if this is something you can do. Please bring whatever you can to the front office to Ms. Madalyn and Ms. Karen. Thank you so much!

Volunteer Opportunities Các cơ hội tình nguyện khác

Please find details here.


Vui lòng tìm chi tiết tại đây.

Mất và Tìm Thấy Lost and Found

Khu Vực Mất và Tìm Thấy đã di chuyển! Nó hiện nằm trên tầng chính ở phía nam gần Hành lang lớp 3. Nếu bạn đến để kiểm tra đồ thất lạc của học sinh, vui lòng đến văn phòng trước. Cảm ơn!


Lost and Found has moved! It is now located on the main floor on the south side near the 3rd Grade Hallway. If you are coming to check for your student’s lost items, please check in at the office first. Thank you!

Parent Office Hours with the TAG Department/Giờ làm việc của Phụ huynh với Bộ phận TAG:

Ask questions and receive information related to TAG identification, services, processes, etc. We will meet on Zoom, 6:00-7:00 PM on 4/26/23, and 5/31/23.

Zoom link for Parent Office Hours with the TAG Department


(TÀI NĂNG/NĂNG KHIẾU) Đặt câu hỏi và nhận thông tin liên quan đến nhận dạng TAG, dịch vụ, quy trình, v.v. Chúng ta sẽ gặp nhau trên Zoom, 6:00 - 7:00 TỐI vào ngày 4/26/23 và 5/31/23.

Liên Kết Zoom cho Giờ làm việc của Phụ huynh với Bộ Phận TAG

Những Sự Kiện Sắp Tới/Upcoming Events:

 • May 26th: LAST DAY to register for Trai He Summer Camp

 • May 29th: Memorial Day = No School

 • May 31st 5pm-7pm: Asian American Native Hawaiian Pacific Islander Celebration Festival at RCP Playground

 • June 3rd HPH VDLI Fundraiser: Chipotle 4pm-8pm @ 3582 SE Powell Blvd, Portland, OR 97202 (unique code TZA8X4T)

 • June 4th HPH VDLI Fundraiser: MOD Pizza @ 12311 NE Halsey St, Portland, OR 97230 (unique code MODGIVES20)

 • June 5th 6pm-7pm: HPH General Meeting at RCP

 • June 7th: RCP Field Day 9-11 AM (Volunteers needed)

 • June 7th: Early Dismissal 11AM due to Jr. Rose Parade

 • June 7th: Optional Opportunity to Join the Jr. Rose Parade 1-3pm (Details Coming)

 • June 14th: 5th Grade Promotion (AM)

 • June 14th: Last Day of School

 • June 15th 2-3PM: K Connect

 • July 17th - August 4th: SUN School Summer Camp for current K-4th Graders


Những Sự Kiện Sắp Tới:

 • 26 tháng 5: NGÀY CUỐI để đăng ký Trại Hè

 • Ngày 29 tháng 5: Ngày Cựu Chiến Binh = Nghỉ Học

 • Ngày 31 tháng 5: 5-7 tối Lễ kỷ niệm người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương ở sân chơi RCP

 • Ngày 3 tháng 6 HPH VDLI Gây quỹ: Chipotle 4 giờ chiều - 8 giờ tối @ 3582 SE Powell Blvd, Portland, OR 97202 (mã duy nhất TZA8X4T)

 • Ngày 4 tháng 6 HPH VDLI Gây quỹ: MOD Pizza @ 12311 NE Halsey St, Portland, OR 97230 (mã duy nhất MODGIVES20)

 • Ngày 5 tháng 6: 6pm-7pm: Họp HPH tại RCP

 • Ngày 7 tháng 6: Ngày thực địa RCP 9-11 giờ sáng (cần tình nguyện viên)

 • Ngày 7 tháng 6: Diễn hành Hoa Hồng thiếu nhi, Tan học sớm lúc 11 giờ sáng

 • Ngày 7 tháng 6: Tùy chọn tham gia Cuộc diễu hành Hoa Hồng Jr. 1-3 giờ chiều (Sắp có thông tin chi tiết)

 • Ngày 14 tháng 6: Lớp 5 Ra Trường (buổi sáng)

 • Ngày 14 tháng 6: Ngày cuối năm học

 • Ngày 15 tháng 6: 2-3 giờ chiều Kết nối Mẫu Giáo

 • Ngày 17 tháng 7- 4 tháng 8: Trại hè chương trình SUN dành cho học sinh lớp K-4 hiện tại