ישראל היום

הפרת זכויות הנכים

הפרת זכויות הנכים

נכים רבים נפגעים מאפליה בכל מיני תחומים: על כך נחקק חוק לשוויון זכויות הנכחים אך עדיין ממשיכים לפגוע בזכויותיהם! בכתה בזו אנו נציג מיקרים של הפרת הזכויות של הנכים גם אחרי שהחוק נוצר וגם לפניו. המשך קריאה מהנה!

מגישים: אהרון בילנקיי וגיא קושניר

כיתה: ט'1

הזכויות של הנחים על פי החוק:

הטבות וזכויות לנכים ביטוח לאומי

נכות מביטוח לאומי מוכרת על סמך אישורים רפואיים רלוונטיים על סמך ועדה מטעמו, הקובעת את אחוזי הנכות להם זכאי המבוטח. בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה לו, נקבעת גם קצבת הנכות שלו.

נכה שהוכר ככזה על ידי הביטוח הלאומי, זכאי לקצבת נכות על פי הקריטריונים הבאים:

 • תושב ישראלי על פי חוק מעל גיל 18 ולפני גיל פרישה לפנסיה
 • אדם עובד שאיבד את כושר ההשתכרות שלו בלפחות 50 אחוזים או עקרת בית, אף היא, איבדה לפחות חמישים אחוזים מיכולת התפקוד שלה במשק הבית.
 • אדם שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנכה של לפחת 60 אחוזי נכות. הכרה זו נקבעת על פי "ספר המבחנים" של המוסד לביטוח הלאומי ועל ידי וועדה רפואית מיוחדת.

קצבת הנכות משולמת על ידי המוסד לביטוח הלאומי. גובה הקצבה נקבע על פי דרגת הנכות וחומרתה. מטרת הקצבה היא מתן אפשרות לקיום הוגן והיכולת לרכישת תרופות, מזון, דיור וביגוד.

נכות עקב מצב רפואי נבדקת על ידי המוסד לביטוח לאומי ובהתאם למצב נקבעת תקופת תשלם הקצבה. באפשרות המוסד לקבוע תשלום לכל החיים, במידה ומדובר על נכות לצמיתות או שהמבטח יזומן לוועדות נוספות בהן ייבדק מצבו בשנית ותקבע זכאות חדשה.

כל הדרגות והקריטריונים לקביעתן, נקבעות בהתאם לנהלים, תקנות נכות ביטוח לאומי ופרמטרים נוספים הנקבעים על ידי מוסד זה. גובה הקצבה מחושב לע פי השכר הממוצע במשק ולפי אחוזי הנכות.

הטבה נוספת לנכים מטעם הביטוח הלאומי היא פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה בה הם מקבלים קצבת נכות.

בנוסף לקצבת נכים הניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי, קיימות עוד זכויות לנכים מטעם המדינה.

זכויות לנכים ברשויות המקומיות

נכים המקבלים קצבאות נכות מהביטוח הלאומי, זכאים להקלות בתשלומי הארנונה של הרשות המקומית. קבלת ההטבה מותנית בהגשת בקשה לרשויות המקומיות.

המוסד לביטוח לאומי קבע לכם דרגת נכות שאינכם מסכימים עליה? מעוניינים להבין במלואן את הזכויות להן אתם זכאים מתוקף נכותכם? פניתם לרשות או מוסד ציבורי ולא קיבלתם מענה הולם לצורכיכם? פורטל בשבילך מעמיד לרשותכם את טובי המומחים והיועצים מומחים בדיני עבודה, דיני וחוקי הביטוח הלאומי ובעלי ידע נרחב בכל הזכויות המגיעות לכם.

זכויות לנכים במשרד הרווחה

נכים המקבלים קצבת נכות לדרגת אי כושר בשיעור של לפחות 74 אחוזי נכת והם בעלי נכות רפואית של 80 אחוזים לפחת, זכאים להנחה בהתקנת טלפון, בזמני השיחות ובדמי שימוש. כדי לקבל את ההטבה יש להפנות בקשה למשרד העבודה והרווחה.

זכויות לנכים במשרד התחבורה

נכים שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור של לפחות 74 אחוזים זכאים לקבל הנחה במחיר כרטיסיות אוטובוס. הזכאות להנחה ניתנת אוטומטית, ללא צורך בהגשת בקשה ולתקופה של שנתיים.

זכויות נכה במשרד הבינוי והשיכון

נכים המוכרים ככאלה על ידי הביטוח הלאומי, ובדרגת אי כושר של לפחות 74 אחוזים, זכאים לסיוע בתשלום שכר דירה או לצורך רכישת דירה מאחת מחברות הבנייה הציבוריות, ביניהן עמידר, פרזות, עמיגור, חלמיש, פרזות ועוד. לקבלת ההטבה יש לגשת לכל בנק למשכנתאות ולהגיש בקשת זכאות.

זכויות לנכים במיסים

 • מס רכישה- נכים שדרגת אי הכושר שלהם עומדת על 74 אחוזים לפחות ונכותם הוכרה על ידי הביטוח הלאומי כנכות לצמיתות, זכרים לקבל הנחה במס רכישה. כדי לקבל את הזכאות, יש להגיש בקשה למשרד האוצר.
 • מס הכנסה- נכים בעלי נכות רפואית בהיקף של 90 אחוזים לפחות, ולצמיתות, זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה. את הבקשה לזכאות יש להגיש לפקיד שומה אשר במשרדי מס הכנסה.

זכויות לנכים בקופות החולים

נכה המקבל קצבת נכות יהיה פטור מתשלומי ביוקר אצל הרופא, בדיקות במכונים, בידור במרפאות חוץ ותשלום התחייבות לבתי החולים. הטבה זו ניתנת באופן אוטומטי מאחר והביטוח הלאומי מעדכן את קופות החולים על מצבו והוא מוגדר ברישומי הקופות כבעל נכות.

זכויות נוספות לנכים

זכויות נכים בביטוח לאומי ובמוסדות השונים ממשיכות גם בתחומי חיים אחרים. זכויות אלו משמשות להבטיח לנכה אורי חיים תקין והוגן. כך למשל זכויות נכים בישראל כוללות גם מענקים שמשמשי לביגוד והנעלה, להתקנת מזגן ולרכישת ממכשיר סלולרי.

למעשה, זכויות נכים בישראל, מתחילת בקביעת הביטוח לאומי את דרגת הנכות. ללא הוועדה הרפואית שתאשר ותכיר בנכותו של אדם ותקבע את אחוזי הנכות שלו, לא יוכל לקבל את ההטבות והזכאויות השונות בתחומי החיים למיניהם.


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m2_001.htm

זכויות נכים

עדכונים של החוק

עדכונים לחוק

 • נגישות - בשנת 2005 תוקן חוק השוויון והוסף פרק הנגישות הקובע את החובה להנגיש מבנים, תשתית וסביבה וכן הנגשת השירות הניתן לציבור באופן שאנשים עם מוגבלות יוכלו להשתמש בו בחופשיות. החוק מחייב הן מקומות ציבוריים בניהול המדינה והרשויות הציבוריות (כגון שירותי ביטוח, בנק, קופ"ח ועוד) והן מקומות ציבוריים המופעלים ע"י גופים פרטיים, כגון שטחי מסחר.
 • ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות - בשנת 2010 חוקק מחדש סעיף 9 לחוק כהוראת קבע ובוטל סעיף 18 (אשר הגביל את תוקפו של סעיף 9 עד ליום 05.03.2010). הסעיף מטיל חובה על מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים (פרט למדינה, יחידות בשירות המדינה שבראשן שר, יחידות סמך בשירות המדינה, לשכת נשיא המדינה, משרדי הכנסת ולשכת מבקר המדינה) לפעול לקידום ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיו, כגון העדפת העסקתם או קידומם של אנשים עם מוגבלות הכשירים לתפקיד וכן התאמת מקום העבודה, הציוד שבמקום העבודה, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, מבלי שיוטל על המעביד נטל כבד מדי.
 • החלת הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה - בשנת 2010 הוחלו ההוראות הבאות בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה על החוק:
  • איסור על המעביד להרע תנאיו של עובד כדי לתקן הפליה אסורה בתנאי עבודה.
  • הטלת נטל ההוכחה על המעביד כי לא ביצע הפליה אסורה בשל מוגבלות בתביעה של דורש עבודה או עובד אם:
   • דורש העבודה או העובד הוכיחו כי מתקיימים בהם התנאים והכישורים הנדרשים לעבודה.
   • העובד הוכיח כי לא הייתה סיבה לפטרו.
   • הוכח כי המעביד דרש, במישרין או בעקיפין, מידע בנושא המוגבלות שלא לצורך התאמות, ייצוג הולם, העדפה מתקנת או פעולה בהתאם לתכנית לקידום שוויון בעבודה הכוללת הוראות להתאמות, ייצוג הולם או העדפה מתקנת (שהמעביד פועל על פיה) לאנשים עם מוגבלויות.
  • תשלום הפרשי שכר עבודה או פיצויי פיטורים לעובד ביום השמיני ממועד מתן פסק הדין. הפרשי שכר עבודה שלא שולמו עד ליום התשיעי ממועד מתן פסק הדין נחשבים לשכר מולן.
  • זכות טיעון, ברשות בית הדין לעבודה, לארגון העוסק בזכויות אנשים עם מוגבלות בתביעות בגין הפרת הוראות החוק.
  • הגשת תביעה אזרחית על פי החוק תוך שלוש שנים.
  • הטלת אחריות אישית על שותף, פרט לשותף מוגבל, ופקיד אחראי על עבירה לפי החוק והעמדתם לדין, אם לא הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם או שנקטו את כל האמצעים למניעתה.
  • החלת הוראות החוק על המדינה כמעביד.
  • המפקח על ביצוע החוק רשאי לדרוש מידע מכל מעביד ואדם, להיכנס למקום עבודה ולחקור הבעלים וכל אדם הנוגע בדבר ולבדוק מסמכים הנוגעים לעובדים ולרשום בפרוטוקול את דבריו של הנחקר.
  • אחת מההוראות הבאות תחול על החוק:
   • העדפת עובד שהוא בן משפחה של המעביד או בעל השליטה בתאגיד אינה נחשבת להפליה אסורה.
   • החוק לא יחול על מעביד המעסיק פחות מ-6 עובדים (לרבות עובד קבלן כוח אדם) אלא אם המעביד או הממונה מטעמו ביצעו הפליה פסולה נגד העובד (לרבות עובד קבלן כוח אדם) או דורש העבודה על רקע הטרדה מינית.
 • העברת נטל ההוכחה במשפט הפלילי במקרה של דרישת מידע מעובד או דורש עבודה על מוגבלותו - ב-2010 נקבע כי בהליך פלילי יראו מעביד כמי שביצע הפליה אסורה אם דרש, במישרין או בעקיפין, מעובד או מדורש עבודה מידע בנושא מוגבלותו שלא לצורך התאמות, ייצוג הולם, העדפה מתקנת או פעולה בהתאם לתכנית לקידום שוויון בעבודה הכוללת הוראות להתאמות, ייצוג הולם או העדפה מתקנת (שהמעביד פועל על פיה) לאנשים עם מוגבלויות, אלא אם הוכיח אחרת.
Big image

GLZ Radio - גלצ

תחנות האוטובוס בירושלים מוגנו, אך הן לא נגישות לנכים by GLZ Radio - גלצ

ניתוח כתבה- תחנות האוטובוס בירושלים מוגנו, אך הן לא נגישות לנכים 28/12/15


משתתפים: אזרחי ירושלים, עיריית ירושלים, אגד.

מקום ההתרחשות: ירושלים,ישראל.

תיאור המקרה:

הכתבה עוסקת בכך שבתקופה של גל הטרור החליטו בממשלה למגן את תחנות האוטובוס ברחבי ירושלים, ובשבועות האחרונים העירייה מציבה בטונדות ועמודי ברזל על שפת התחנות. מהלכים אלו של העירייה גורמים לפגיעה באורך החיים של התושבים הנכים בירושלים.על אף שהמיגון נעשה לטובת התושבים כולם, תלונות שהגיעו לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מעלות תמונת-מצב אחרת: העמודים פשוט חוסמים את מעבר הנכים לתחנה ולא מאפשרים לנכים להשתמש באוטובוסים. גם אגד(חברה העוסקת בתחבורה ציבורית) טוענת שמיגון זה לא מאפשר להם לפתוח את הרמפות שבעזרת נכים עולים לאוטובוסים. עקב התלונות עיריית ירושלים אמרה בתגובה כי "העירייה ממגנת כ-300 תחנות אוטובוס במהירות כדי למנוע פגיעה אפשרית בחיי אדם. אנו רואים חשיבות רבה בנגישות המרחב הציבורי ועל כן שכרנו את שרותיו של יועץ נגישות חיצוני, במיוחד עבור ליווי התקנת המיגון לתחנות האוטובוסים. יש לציין כי מיגון תחנות האוטובוס נעשה בליווי יועץ הנגשה וכל התחנות תעמודנה בדרישות ההנגשה".במשרד התחבורה אמרו לגלי צה"ל כי "צוות נגישות של משרד התחבורה אמור לוודא שתקנות הנגישות אכן מיושמות בשטח, לצוות יש סמכות להורות לעייריה להתאים את התחנות". (גלי צה"ל)


ניתוח האירוע:


זכויות הנכים שנפגעו-

זכות חופש התנועה: "הזכות להתהלך בכל מקום באופן חופשי,ללא מאסר והגבלה אחרת על התנועה, כולל כניסה ויציאה מהארץ."

זכות זאת נפגעה במקרה הנ"ל, הנכים לא יכולים להתהלך באופן חופשי בכל מקום, הם אינם יכולים לעלות או לרדת מאוטובוסים בתחנות אוטובוסים.


הזכות לכבוד: "כבוד האדם הוא ערך המתייחס אל תכונתו הייחודית של האדם כאדם; הוא משווה משמעות מוסרית לעצם היות האדם אנושי."

הזכות לכבוד האדם נפגעה כאן מכיוון שאנשים רואים מהצד שהנכים לא יכולים להיכנס לאוטובוס וצריך להעלות ולהוריד אותם מחוץ לתחנת האוטובוס, דבר זה מבליט אותם יותר בחברה ופוגע בכבודם.


הזכות לרמת חיים נאותה: "כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה לשם הבטחת בריאותם ורווחתם שלו ושל בני ביתו – לרבות מזון, לבוש, שיכון, טיפול רפואי, שירותים סוציאליים כדרוש וזכות לביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, אי כושר לעבודה, התאלמנות, זיקנה או מחסור אחר בנסיבות שאינן תלויות זו".

זכות זו נפגעה בצורה חמורה, רמת החיים של התושבים הנכים בירושלים נפגעה קשות כאשר הותקנו אמצעי ההגנה בתחנות האוטובוס, זה גרם לחוסר אפשרות להתנייד ברחבי העיר בצורה נוחה ולחלק מהנכים זה מנע לגמרי את יכולת ההתניידות ברחבי העיר.
זכויות התושבים הלא נכים-

הזכות לביטחון: הזכות לחיים ולביטחון ולשלמות הגוף מבוססת על ההכרה בכך שנטילת חייו של אדם או פגיעה בשלמות הגוף שלו היא מעשה בלתי מוסרי, ואולי אף המעשה הבלתי מוסרי ביותר של חברת בני האדם.

הזכות לחיים ולביטחון אינה רק הזכות להימנע מפגיעה בגוף או בחיים שכן היא יכולה לכלול בנוסף גם את זכות האדם לחיות ללא פחד מפני מוות, פגיעה פיזית או השפלה. בתפיסה זו, הנכללת במסגרת של הזכות לחיים ולביטחון, עומד ההכרה בכך שגם איום או פחד מהווים למעשה פגיעה בשלמותו של הגוף.

התושבים בירושלים סובלים מגל הטרור במיוחד בתחנות האוטובוסים, הזכות שלהם לביטחון נפגעת בצורה קשה אם יסירו את העמודים.


התנגשות זכויות בין התושבים הנכים לשאר התושבים-

לפיכך שתושבי ירושלים סובלים מגל הטרור, המדינה מחויבת לשמור על הזכות לחיים ולביטחון ולשלמות הגוף של כל אדם ומחובתה להגן על החיים והביטחון האישי כל כל האנשים, בין אם הם בעלי אזרחות או ללא אזרחות, שחיים במדינה. זכות זאת מתנגשת עם הזכויות שמופרות עקב ביצוע זכות זו שהם: זכות לחופש תנועה, זכות לרמת חיים נאותה והזכות לכבוד. התנגשות זכויות אלו קשה אך תמיד יש זכות אשר חשוב יותר לכלל ולכן היא זאת שתבוצע למרות שהזכויות האחרון נפגעות. אך באירוע זה לאחר התלונות, משרד התחבורה קיבל סמכות להוראות לעירייה להתאים את תחנות האוטובוס הממוגנות לנכים.


דעה אישית:

לדעתנו מיקרה זה הוא מקרה של פגיעה בהרבה זכויות, אנו חושבים שהעירייה מחוסר התייחסות לזכויות האדם. פגעה בזכויות התושבים הנכים ובאיכות חייהם, כך יצרה לנכים מגבלות ואפליה בין הנכים לשאר התושבים.

טענתנו היא שהעירייה צריכה להשקיעה מאמץ בכדי למנוע את הפגיעה ולהחזיר לנכים את אפשרות ההתניידות החופשית.


הצעה לפתרון:

האנשים בעלי מוגבלויות בעיר צריכים לכתוב מכתב לעירייה שבו הם יפרטו את הבעיה שלהם, את הטענות שלהם נגד העירייה, את הזכויות שפוגעים בהם על פי החוק, ולבקש שהעירייה תטפל בבעיה זאת בצורה מהירה על מנת להפחית את הפגיעה באיכות החיים של התושבים הנכים.לדעתנו התושבים הנכים צריכים לפנות לבית משפט אם העירייה לא תקבל את התלונה ולהדגיש את כל הפגיעות בזכויותיהם.


דוגמה למכתב:


לכבוד: עיריית ירושלים

בעיה: נגישות הנכים בתחנות אוטובוס בעיר.


בזמן האחרון העירייה התחילה למגן תחנות אוטובוסים בעיר בגלל המצב הבטחוני שקיים. אנחנו בעד דבר זה וחושבים שצריך לשמור על האזרחים. אבל בגלל מיגון תחנות האוטובוסים לאזרחים הנכים בעיר אין אפשרות לגשת לתחנות האוטובוסים ולנסוע בתחבורה הציבורית. העירייה שכחה את האזרחים הנכים ובעצם יצרה אפליה לאזרחים הנכים לבין האזרחים הרגילים. העירייה פגעה בכמה זכויות שהם: זכות חופש התנועה, הזכות לכבוד והזכות לרמת חיים נאותה. אנחנו מבקשים מכם לנסות ולפתור את הבעיה הכך שגם תנגישו את כל תחנות האוטובוסים לנכים וגם תמגנו אותם. אנחנו יודעים שאתם יודעים איך לפתור את הבעיה אתם פשוט לא שמתם לב לבעיה זו.מאת: גיא קושניר ואהרון בילנקי, אזרחים מודאגים.

Big image
Big image
Big image
Big image
Big image

דיון על הכתבה

משתתפים: עיריית נתניה, 5 נכים .


מקום ההתרחשות: נתניה,ישראל.


תיאור המקרה:

חמישה נכים המרותקים לכיסא גלגלים תובעים מעיריית נתניה 37 מיליון שקלים. "נתניה איננה נגישה לאנשים עם מוגבלויות", נטען בכתב התביעה, "כל הפעולות שכן נעשות על ידי העירייה, ככל שנעשות, הינן מעט מדי, מאוחר מדי וללא עמידה בחוקים ובתקנות". העירייה: הטענות מופרכות


ניתוח האירוע:

זכויות-

זכויות הנכים שנפגעו-

הזכות לרמת חיים נאותה: "כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה לשם הבטחת בריאותם ורווחתם שלו ושל בני ביתו – לרבות מזון, לבוש, שיכון, טיפול רפואי, שירותים סוציאליים כדרוש וזכות לביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, אי כושר לעבודה, התאלמנות, זיקנה או מחסור אחר בנסיבות שאינן תלויות זו".

בכתבה זו הנכים מתלוננים על כך שהעיר לא בנויה נכון למען הנכים וזה דבר אשר פוגע ברמת החיים.


זכות חופש התנועה: "הזכות להתהלך בכל מקום באופן חופשי,ללא מאסר והגבלה אחרת על התנועה, כולל כניסה ויציאה מהארץ."

התושבים הנכים יכלו לחנות עם הרכב שלהם ולהוציא את כיסא הגלגלים פעם אך עכשיו מכיוון שבתי הקפא חוסמים להם את הדרך, אחרי שיחות עם העירייה ניבנו חניות נוספות אך לא בכמות הנדרשת וגם רחוק מהיעד לדוגמה בכדי להגעה לים יש לחנות רחוק ואז עם כיסא הגלגלים להגיע לים.


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות:

"אדם עם מוגבלות" מוגדר בחוק כאדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.


החוק קובע כי זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.

במקרה הזה יש פגיעה בשוויון הזכויות בכך ש: מספר החניות לא מתאים(העירייה לא מתייחסת לתלונות על כך), חניות הנכים רחוקות מהיעדים שלהם לעומת חניות רגילות, אפשרות ההתניידות של הנחים קשה בהרבה משאר התושבים מכיוון שאין התייחסות של העירייה לתלונות של הנכים.דעה אישית:

דעתנו בנושא היא שהעירייה לא מכבדת ומפרה זכויות אדם וזכויות נכים, הנכים התלוננו על כך שהעירייה פוגעת בנכים בגלל הפתוח של העיר ללא התייחסות לצורכיהם של כלל התושבים, אי המעש של העירייה לגבי הפניות של התושבים מצביעה על כך שהעירייה לא מעוניינת להתאים את העיר לכלל התושבים בכך היא פוגעת בזכויות רבות של הנכים ועם זה הם צריכים להגיש תלונה לבית המפשט או למחאות בכדי שהעירייה תפתח את העיר בצורה שטובה גם לנכים.פתרון הבעיה:

אנחנו החלטנו לעזור לתושבים הנכים שבנתניה ולפרסם את הבעיה שלהם בעזרת כרזות ועצומות.


אתר לעיצוב כרזות:

https://www.jukeboxprint.com/editor/poster_creator.php

אתר לבניית עצומה ווירטואלית:


https://www.atzuma.co.il/


דוגמה לעצומה שאנו אכנו:

http://www.atzuma.co.il/equalrightsequalrig

Big image
Big image
Big image
Big image

ניתוח כתבה 3- מחאה: החופים לא נגישים לנכים

משתתפים: נכים בישראל, עמותת נגישות ישראל והממשלה.

מקום ההתרחשות: ישראל, חופי ישראל.

תיאור המקרה:

הכתבה עוסקת במחאה של הנכים בארץ ישראל שדורשים להנגיש את כל את כל החופים בארץ. הקמפיין מנוהל על ידי העמותה לנגישות בישראל והם טוענים ש-70% מהחופים בארץ לא מונגשים לנכים זאת אומרת שאין חניות נכים, שבילי גישה סלולים עד לקו המים, מלתחות נגישות, שירותי נכים וסככות צל נגישות. למרות שיש את חוף הנכים בתל אביב הנכים עדיין אומרים שכל החופים צריכים להיות מונגשים ולא רק חוף אחד שכולם צריכים להגיע אליו. העמותה גם טוענת שלפי החוק בארץ המדינה חייבת רק להנגיש 50% מהחופים וזה לא מספיק, צריך שכל החופים יהיו מונגשים וזה לא דורש הוצעות גבוהות מאוד. מצב זה גורם לכך שהרבה מאוד נכים לא יכולים ללכת לים ולהנות כמו כולם. שמואל חיימוביץ, ממונה נגישות ארצי בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים: "תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מחייבות הנגשת מקומות שאינם בניינים כגון בתי עלמין, גנים ציבוריים, גני חיות וכן חופי רחצה. על פי התקנות, על הרשויות המקומיות לוודא שבכל חופי הרחצה יהיו קופות נגישות, שירותים נגישים וגישה אל בתי אוכל ומוקדי עניין עבור אנשים הנעזרים בכיסאות גלגלים. כמו כן, דורשות התקנות שלפחות ברבע מחופי הרחצה בכל רשות מקומית תהיה דרך גישה לקו המים".


ניתוח האירוע:

זכויות-


זכויות הנכים שנפגעו-

זכות חופש התנועה: הזכות להתהלך בכל מקום באופן חופשי,ללא מאסר והגבלה אחרת על התנועה, כולל כניסה ויציאה מהארץ. המדינה צריכה לבנות שבילי גישה סלולים עד לקו המים בכל החופים כדי שהנכים יוכלו להגיע לים. המדינה פוגעת בזכותם של הנכים והם לא יכולים להגיע לים.הזכות לרמת חיים נאותה: כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה לשם הבטחת בריאותם ורווחתם שלו ושל בני ביתו – לרבות מזון, לבוש, שיכון, טיפול רפואי, שירותים סוציאליים כדרוש וזכות לביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, אי כושר לעבודה, התאלמנות, זיקנה או מחסור אחר בנסיבות שאינן תלויות זו. המדינה פוגעת ברמת החיים של הנכים כי היא לא מאפשרת להם ללכת לחוף הים.הזכות לכבוד- כבוד האדם הוא ערך המתייחס אל תכונתו הייחודית של האדם כאדם; הוא משווה משמעות מוסרית לעצם היות האדם אנושי. לאנשים הנכים גם מגיע ללכת לחוף הים ולהנות כמו כל האנשים האחרים, דבר שהם לא יכולים לעשות ואז הם נפגעים וגם משפחותיהם.


שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מחייבות הנגשת מקומות שאינם בניינים כגון בתי עלמין, גנים ציבוריים, גני חיות וכן חופי רחצה. על פי התקנות, על הרשויות המקומיות לוודא שבכל חופי הרחצה יהיו קופות נגישות, שירותים נגישים וגישה אל בתי אוכל ומוקדי עניין עבור אנשים הנעזרים בכיסאות גלגלים. כמו כן, דורשות התקנות שלפחות ברבע מחופי הרחצה בכל רשות מקומית תהיה דרך גישה לקו המים.דעה אישית:

לדעתנו עובדה זאת ש70% מהחופים אינם נגישים לנכים צריכה להדליק נורה אדומה אצל הממשלה, העובדה הזאת אומרת גם ש הרבה מאוד אנשים אינם מסוגלים להגיע לחוף הים בגלל חוסר התחשבות של המדינה, חוסר התחשבות זה הוא פגיעה חמורה שוויון זכויות הנכים. לדעתנו הממשלה צריכה להציע חוק חדש אשר יחייב את החופים להנגיש את את הרחצה בהם לכלל התושבים.


הצעה לפתרון:

התושבים צריכים להגיש בקשה לבג"ץ על מנת שיקבע חוק חדש, החוק ידבר על כך שבכל החופים בישראל צריכים להיות מונגשים לנכים' ההגדרה של מונגשים היא:

1. יבנו חניות מיוחדות לנכים על יד החוף

2. שירותים מותאמים לנכים

3. שבילים מיוחדים עד קו המים

4. סככות צל מונגשות


החוק צריך להיות מופנה לוועדה בכנסת בשם "וועדת החוקה, חוק ומשפט", פרטים ליצירת קשר:

צוות הוועדה ויצירת קשר

מספרי טלפון: 02-6408801

פקס: 02-6753199

דואר אלקטרוני: vhuka@knesset.gov.il

מנהל הוועדה: אסף פרידמן

סיכום

בעבודה גילנו שיש הרבה פגיעות בזכויות הנכים על רקע יום יומי.

אנו חקרנו 3 מיקרים של פגיעות אלו והבנו שרוב הפגיעות נגרמות מכך שעירייה לא מתחשבת בכל סוגי התושבים ואינה מתייחסת לחלק מהתלונות.

בגלל זה הצעתנו הייתה לשנות את החוק ולהוסיף בו סעיפים הקשורים לחיוב העיריות לדאוג לצרכים של כל התושבים ושוויון הזכויות בניהם.

חוות דעת קבוצתית

העבודה העשירה מאוד את הידע שלנו בכל הנושא:

גילינו זכויות חדשות וחקרנו על כל אחת מהם, גילינו על פגיעות רבות בנכים וניתחנו את פגיעות אלו.

ניסינו למצוא הצעות לפתרון לכל אחת מהבעיות ולהבין מי מפר את הזכויות ולמה זה לא מטופל.

עבודה מעוד חשובה אשר גרמה להבנה הרבה יותר טובה של הטענות של הנכים והרגשתם בנוגע לפגיעות הקשות בזכויותיהם