Internet safety

importants of passwords

Have long passwords

Your passwords should be very very long


for example: 9082345902318fhiuweafklasdjfh

DO NOT USE: password, 123abc or your name in any way

longest password

I did NOT make it up.

ecwiorwiuryeiuvikckruekvytsf eksvvcwvkrtubk duyvkerr67qektr7q456i8uk432i413246i564356218456721546158274236ci4674v1362crv6712v56v7c84123785vc46712358457231c457ev5q78rvewvtvewttvyeqwvuqwctvyftvyuwcqrv346rv2765crv534rv6734v6cr527v68rc56827r5v8625v78cr2v57rc23567crv572v7crv76v7v7rcv7spalaslapspalaspsalasl;sapslaplsplapspalpsplsplthe thrhr htrhg rhg ehf reqiufwevyreowcr78wqivyrcqv7o3roq34757864236785358e67ro5y8tf ersvtvotv578925


Do not reuse passwords

if you reuse passwords someone could find one password and now all your passwords.


here's some "fun" games you can play.