De Buitenkans Basisschool

NIEUWSFLITS NOVEMBER 2015

Nieuwsflits

Hierbij de tweede nieuwsflits voor alle geïnteresseerden voor Basisschool De Buitenkans. Door middel van deze nieuwsflitsen wordt je op de hoogte te houden over de stand van zaken van Basisschool de Buitenkans.
Big image

Stand van zaken Basisschool

We hebben de goedkeuring gekregen van het ministerie van onderwijs.

Dit betekent dat basisschool De Buitenkans vanaf maandag 29 augustus 2016 gaat starten!


De gemeente dient een gebouw beschikbaar te stellen voor onze school en hierover zijn we in gesprek. Voor ons is buitenruimte erg belangrijk, van de binnenkant maken we wel iets moois.


Als inspiratie bezoeken we een aantal voorbeeldscholen, zo hebben we op 9 november De Vallei bezocht. Dit is een democratische school voor natuurlijk leren met bijna 200 leerlingen. Hier hebben we goed kunnen zien dat kinderen heel competent zijn en hun eigen leerdoelen samen met een coach kunnen bepalen.


In onze zoektocht naar een geschikt leerlingvolgsysteem zijn we Spectronova tegengekomen. We zijn erg enthousiast hierover omdat dit echt naar het individuele kind kijkt en er een doorlopende leerlijn van 0-12 is. Op basis van een demo versie beoordelen we of we dit op De Villa alvast zullen invoeren.


Op ons verzoek zijn 2 medewerkers van de onderwijsinspectie op bezoek geweest op 30 oktober. Zij konden goed aangeven waar wij welke informatie konden vinden. Daarnaast hebben ze duidelijk de regels aangegeven waaraan je dient te voldoen om je deuren op de eerste schooldag te mogen openen. Hier kunnen we zeker verder mee.

Meedenken?!?

Wil je meedenken, heb je goede ideeën of wensen? Vanaf januari houden we maandelijks een brainstormavond voor de school met diverse thema's op de volgende avonden vanaf 20:00 uur:

Dinsdag 26 januari

Woensdag 24 februari

Donderdag 17 maart

Dinsdag 19 april

Donderdag 26 mei

Woensdag 22 juni

Brainstormavonden

We hebben de afgelopen maanden twee brainstormavonden gehouden. Deze avonden werd met veel enthousiasme bijgewoond door ouders, leerkrachten, onderwijskundigen, pedagogen en pedagogisch medewerkers. We merken tijdens deze avonden dat onze visie op onderwijs gedragen wordt en dankzij de input op deze avonden krijgen wij (het bestuur) meer inzicht in wensen, behoeften en ideeën.


De eerste brainstormavond lag de focus op wensen en behoeften (naar aanleiding van eigen ervaringen van de basisschooltijd).


Een aantal onderwerpen die naar voren kwamen:

samen kijken naar kinderen, gezien worden, continue ontwikkeling van het kind volgen, klasoverstijgend werken, natuur, creativiteit, competent voelen, meervoudige intelligenties, alle zintuigen gebruiken, onderzoekende houding, samenwerking kind/ouders/leerkracht en veel mogelijke ideeën qua vakken en workshops.


De tweede brainstormavond hebben we gekeken naar de rol als leerkracht, wat het kind moet kunnen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs en hoe de ideale schooldag eruit ziet.


Volgens de deelnemers van de brainstormavond wordt van een leerkracht verwacht dat hij/zij:

inspirerend, gemotiveerd, nieuwsgierig is met passie voor kinderen. De volwassene als begeleider en mentor voor de kinderen. Het team moet bestaan uit verschillende competenties (gardner) en specialismen. De leerkracht moet zicht houden op de individuele ontwikkeling/leerlijnen en de kinderen zelf leren nadenken/onderzoeken.


Wanneer een kind onze school verlaat moet hij/zij volgens de brainstormers:

zelfvertrouwen, zelfstandigheid, zelf keuzes kunnen maken, de waarde van samenwerken weten/hebben ervaren, vindingrijk zijn, de executieve functies, een ontwikkeling binnen verschillende intelligenties hebben doorgemaakt en een weg hebben gevonden tot (zelf)expressie.


Ideeën over een dag op school:

inloop met van 7.30-8.00 ontbijthoek

start stamgroep met ontmoeting/dialoog/afstemming/doelvorming, dit tijdens de dag herhalen en de dag gezamenlijk met de stamgroep afsluiten.

gezamenlijke dag- of weekopening school

Workshops (kleuters kiezen binnen lokaal waar ze willen spelen en mogen op ontdekking door het hele gebouw en aan workshops deelnemen)

Groepsdialoog/afstemming/doelvorming/keuze workshops

Evalueren balans tussen regisseren van de dag en vrije ruimte

Afwisseling ontspanning/inspanning en interactieve/activerende werkvormen

Presenteren wat je geleerd hebt, hoe verder kunnen groeien en anderen inspireren tot leren

Leerkracht op huisbezoek bij nieuwe kinderen

Gezamenlijke verantwoordelijkheid leerkrachten voor ALLE kinderen

Aandacht voor: Toneel, Dans, Muziek (ook voor en met ouders)

Duurzaamheid, geen verspilling

Stralingsloze ruimte, geen vaste tafels

Loslaten van het jaarklassen systeem? Divergent / convergent differentiëren

Out of the box (Creatief, Lef, Over grenzen heen) denken (gebruik maken van verschillende methoden.

Buitenruimte is belangrijk!


Alle ideeën nemen we mee in de overweging in het maken van keuzes voor de school.

Heb je hierover aanvullende ideeën, laat het ons weten via: info@debuitenkans.frl

Folder Basisschool de Buitenkans

Big image
Big image
Villa de Buitenkans