Idade Media

Por Antía Álvarez Fernández

O inicio

No século iii o Imperio Romano entrou en crise e a autoridade do emperador non era respectada en moitas provincias.

Os pobos xermánicos fixéronse co poder en moitas provincias Romanas

No ano 476 o emperador Romano foi derrotado plos pobos xermánicose desapareceu o Imperio

O feudalismo en Europa

Tras a caída do Imperio, o comercio entrou en crise a xente foi a o campo a buscar seguridade, alí se organizaban por feudos que son grandes territorios organizados cerca dun castelo, alí comenzou un novo tipo de organización social chamada feudalismo.

Características do feudalismo

O rei: Era a máxima autoridade de cada reino e daballe feudos aos nobres acambio de fidelidade na eremonia de vasalaxe
Os nobres: Vivian nos seus feudos onde gobernaban e podian fixar impopstos sobre os campesiños
A igrexa: Era tambien propietaria de terras que se organizaban arredor dos mosteiros, neles os monxes dedicabanse a oración y a o estudo.
Os campesiños: Traballaban as terras de os nobres e a igrexa acambio de protección.
Big image

Feudalismo

El Feudalismo Como Sistema

O rexurdir urbano medieval

A partir do século xi recuperouse a vida comercial en Europa. ademais de centros comeciais as idades eran:
Centros artesanais: Nas cidades vivian moitos traballadores manuais cuxos productos se vendian no campo.Estaban asociados en gremios que arupaban traballadores dun mesmo oficio.
Centros culturais e relixiosos: Nas cidades xurdiroon as primeiras universidades, igraxas e catedrais seguindo os novos estilos arquitectónicos coma o románico e o gótico.

As invasións xermánicas e o reino visigodo

A comenzoa do século v, a Península Ibérica tamen foi invadida polos pobos xermánicos primeiro chegaron os suevos logo os vandalos e os alanos e por último os visigodos que se instalaron no centro peninsular.
Os visigodos fundaron un reino con capital en Toledo.
Big image

Al Andalus

Os árabes eran un pobo que practicaban unha relixión diferente do cristianismo, o Islam xurdida en Arabia no século vii crearon un grande imperio que extendeuse polo norte de África. No ano 711un exercito musulman introduciuse na Península Ibérica fixeronse con todo o territorio excepto cas montañas do norte que se reuxiaron os cristians ao territorio conquistado chamarono Al Andalus pouco despois combertiuse nun califato o seu primeiro califa ou abderramán iii extableceu a capital en córdoba

Al Andalus destacou en:

A vida urbana: Grandes centros comerciais
O desembolvemento da agricultura: Introducironse innovacións como técnicas de regadío,cultivo etc.
O desembolvemento cultural: Grandes filósoos como Averroes ou Maimónides.
Big image
Cómo fue la invasión musulmana en España Geografía e Historia Educación Practicopedia com

Os reinos cristians

Tras a conquista musulmá do norte moitos cristians refuxiaronse no norte fundaron novos reinos e pouco a ppouco arrevataronlle o terreo a os musulmans.
o primeiro foi o de asturias despos se onverteu no reino de león, no leste xurron reinos omo o de granada mnavarra e aragón o reino de Aragón uniuse a cataluña no séculoxii para foormar a coroa de Aragón.
Os reinos feudais:
O rei
Os nobres
A igrexa
Os campesiños
En 1492 a raiña Isabel 1 de Castela e o rei Fernando 2 de Aragón se casaron e son os reis católicos e uniron os seus reinos. En 1492 conquistaro o último reino musulmán da Península,o reino de Granada.
Big image

FIN