A economía

Yago, Noa e David

Que é a economía?

A economía é calquer proceso mediante o cal obtemos os productos e máis os servizos que cobren esas necesidades.
Big image

Fases da actividade económica

1. Produción

2. Distribución

3. Consumo

Necesidades e desexos

 • Os desexos e as necesidades son infinitos
 • Para conseguilos os medios son limitados
 • A economía é a ciencia que trata este proceso

Sectores económicos

 • Primario: (Obter bens do medio natural) Agricultura, gandaría...
 • Secundario: (Transforma produtos do primario) Industria, construcción...
 • Terciario: (Presta un servizo) Comercio, transporte...

Conceptos Básicos

Beneficio Ben

Servizo Custo da vida: (IPC)

Inflación Investimento

Especulación Mercado

Producción Pib

Agentes da actividade económica

 • Persoas: Participan na produción e son consumidores.
 • Empresas: Producen bens ou servicios a cambio dun beneficio económico.

Tipos:


 1. Segundo propiedade
 2. Segundo tamaño
 3. Segundo nº de propietarios

Factores Produtivos

 • Imprescindible para producir bens e servizos
 • Traballo: * Actividade humana (física e intelectual)
* Poboación activa: Todos os maiores de 16 anos. Poden estar: - Parados

-Ocupados

* Poboación inactiva: Maiores de dezaseis anos que non poden traballar (estudiantes, xubilados)

* Traballadores:

 1. Conta allea
 2. Cooperativas
 3. Autónomos
 • Condicións laboráis: +16, soldó mínimo de 24'40€ ao día, soldó ao mes de mínimo 756'70€ , 14 pagas e un máximo de 40 horas semanais.
 • Codicións de traballo: Codicións de traballo acordadas entre xefe e traballador. Poden ser fixas ou temporais.
 • O paro:
 1. Tipos:
- Cíclico ou conxuntural

- Estacional

- Estrutural

-Tecnolóxico

Factores producción

 • Recursos naturais: empresas que empregan recursos tanto renovables como non renovables.
 • Capital: todos os recursaos non naturais necesarias para a producción:
* Físico: elementos naturais

* Humano

* Financeiro

 • Tecnoloxía: Conxunto de procedementos utilizados para producir bens e servizos:
* Produción manual

* Produción anual

* Produción tecnificada

 • Coñecemento e saber facer

Sistemas económicos

 • Forma na que se producen os bens e servizos no sociedade e como se distribúen.
 1. Sistema de subsistencia: unha sola familia produce o que necesita.
 2. Sistema comunista: O estado controla todos os procesos da actividade.
 3. Sistema capitalista: O sistema ecómico é de libre mercado.
* Desviacións: -Monopolio

- Oligopolio

* O estado pode íntervir para correxir erros.