Les fonts d'energia renovables

javier marco saiz

qui es la font d'energia renovable?

Les fonts d'energia renovles són recursos naturals inesgotables, perqué es renoven constantment. Les més importants són el sól, el vent, l'aigua i la biomassa.

El sol

L'origen de totes aquestes fonts dénergia és el sol.Quan calfa la Terra, el sol posa en marxa el cicle de l'aigua i origina els vents. Al seu torn, el vent produeix l'onatge. A més, l'energia solar també intervé en la fotosíntesi, és a dir, en la creació de matèria orgànica vegetal, que és l'origen de la biomassa.

Les cuatre fonts d'energia

Sol: l'energia que procedeix del solés la radiación solar.

Vent: l'energia del vent s'anomena energia eòlica

Aigua: l'energia mecànica de l'aigua s'anomena energia hidràulica.

Biomassa: l'energia química de residus orgànics, com ara restes de collites o excrements d'animals, s'usa per a generar enrgia tèrmica o elèctrica.

hay dos tipos de energia