VT-IC en Projectes Europeus

Serveis de Vigilància Tecnològica

Guia de serveis VT-IC

Els nostres serveis es poden enmarcar en els workpackage de disseminació i de difusió dels resultats de recerca.
Big image

Estats de l'Art


Els informes de l’estat de l’art aporten una anàlisi i una visió general de tota la informació disponible publicada en patents, publicacions i en la web sobre una matèria determinada.

Aquests informes permeten assegurar la novetat del projecte i es poden adaptar a totes les fases del projecte segons les necessitats de cada moment.

Big image

Butlletins VT

Butlletins de novetats del sector, tecnologies, patents, mercat, legislació i normativa, productes, empreses/marques, etc. sobre una temàtica determinada.


Exemples:

Plataforma VT en la web dels projectes

La plataforma fusiona tres conceptes en un:

Web del projecte + Gestor de Continguts + Plataforma de vigilància estratègica


La web del projecte s'esdevé una web de referència on es publiquen notícies de l'entorn. És una eina viva i dinàmica, constantment actualitzada, que ajuda a augmentar l'impacte de la disseminació dels resultats del projecte.


La plataforma permet:

  • Recollida automàtica d'informació i publicació simultànea a la web
  • Creació de butlletins VT/newsletters ad-hoc (segons diferents perfils/rols)
  • Intranet per als socis del projecte.
  • Gestor documental pel control de la documentació administrativa del projecte i d' accés restringit als membres del consorci.
  • Càrrega i descàrrega de documents administratius entre partners (estalvi d'ús del correu-e)


La Unitat de VT de l'IRTA us ajudarà en: la identificació de l'entorn a vigilar (tecnològic, comercial, estratègic, etc.), la selecció de fonts d'informació, i la validació de la informació. Així com en activitats de disseminació i en les vies d'explotació comercial dels resultats del projecte.

Cerca de Socis

Búsqueda de socis estratègics i/o líders científics en una matèria específica a través de l'anàlisi de les seves publicacions i participació en projectes.


Exemples:

< Eines i bases de dades >

  • Mintel: base de dades de productes envasats llançats al mercat


  • Orbit: base de dades de patents mundial


  • Web of Knowledge: base de dades d'articles científics


Altres eines:

Eines de tractament i anàlisi de dades a través dels nostres socis estratègics: Vantage Point (datamining per tractar grans volums de documents), GoldFire i TKM (anàlisis bibliomètrics).