השפעת סוגי דשן על צימוח חסה ערבית

במחקר זה רציתי לבדוק את השפעת סוגי דשן על מהירות הצימוח של חסה ערבית.

השערת המחקר: השפעת דשן כימי תהיה אפקטיבית יותר ומהירות הצימוח תהיה רבה יותר.

שיטת המחקר: ניסוי. זריעת חסה ערבית בשלוש ערוגות. באחת שימוש בדשן כימי, בשניה שימוש בדשן אורגאני ובשלישית שימוש בשני סוגי הדשן.

מדידת צימוח החסה על בסיס יומי בעזרת סרגל.

דיון ומסקנות

דיון ומסקנות

תוצאות הניסוי איששו את השערת המחקר.

צמחי חסה שדושנו בדשן כימי, צמחו מהר יותר.