הזיקה של עם ישראל לארץ ישראל

ניר סקולצקי כיתה ה-3 נווה מנחם

Big image

פסוק מקראי על ארץ ישראל

"וידבר ה אל משה לאמר:

צו את בני ישראל ואמרת אלהם :כי אתם באים אל הארץ כנען , זאת הארץ אשר תפוללכם בנחלה - ארץ כנען לגבולותיה." {במדבר,פרק ל"ד ,פסוקים א-ב.}

תמונות נוף של ישראל

מאמרי חז"ל

ארץ זבת חלב {מתוך התלמוד}

רמי בר יחאזקל נזדמן לבני ברק ראה עזים שאוכלות תחת התאנים. והיה דבש נוטף מן התאנים ,והחלב נוטף מן העזים,ומתערבבים זה בזה. אמר רמי בר יחאזקל :זה שנאמר ארץ זבת חלב ודבש.

{על פי תלמוד בבלי, כתובות דף קי"א, עמוד א' ספר האגדה}

משל למלך

Big image