Fable Test

Remy Newgent

The Monkey and the Duck

kjfjlkjdshkljxlbdfvdsfhgsdkhfkjsdahfiudshdforhesgfjhsgrfygrfuhhsddgfkuhgfuygsrfyusufdsyufygsdiurfhweeuerfgtseuyerfgisduryfisetyrfyusegrfuysgtfsyetrfsefyisegfuegfuyhgesfni8ydsghfcyuesfcgb8ihewrcyi8ahg8uf8dsifnhfisfhidfnhvcjndvjcnigbvhifhnshkjnvkushfgushdgfiuhdfviysgdhfiuuhngfijhdfguvgsdfgvgbfviuhsdfivhjbdsfjkvihsfdhgisfdhioudshfiushgfiusghiushgiuhgifhgjidfjhgiujshdfhsanfgajkxcvnsuyfdgydfhgvbjcxbhvhjfvbhshdrygufgfhvbjvbjhvbuysdbfshfbyudsvhcxjbshjvbsayudfgbgsjhfvbzxkjcvbhjkavhnbhasfdvbugfyusegfyugtrdsauitfydusgfjhzxvbjhzxvbyusdagfuydsagrfuydsagfjhbcjhzxcvbuhjdsagfuyyagfusyagfuydsgfjhcvjhchzxvbhdshgfuysygfuesgrfuysdfgdshfhjhhzcvdgfsdhfguydsgfuydygfyusadgfuydsgfuysgdfuysdgfuysgdfyugdsufyygsdufgsudfygsudfgusdyfgusdgfuydysgfysdyufggfdsghfgfgfdshgfshhfddjsfhfghjgsdfjhdsgfjhsgdfjsdgfjhgsdfjhsgfjhdsgfjhdsgfjsdgfjhgfjsdgfjsdfgjdsgfjdsgfjshgfsdjgfjsdfgjsdgfjhsdgfjhgfjhdsfdsgfjhgfjhsdfgjsgfjsdgfjhsgfjsdgfjsjsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssggbbbbhfdghjfvjhvbsdcbbfbfdfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfb fbfbbfbfbfbfbfbbnjhuikhbbgvftyiurcygvbhumkl ,